Публикувани са проекти за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС и ЗАДС

На страницата на Министерството на финансите и на https://www.strategy.bg  са публикувани за обществено обсъждане:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и мотиви към него

Промените се налагат поради:

1. Липса на законова възможност данъчните облекчения за деца и деца с увреждания да се ползват при определяне на годишната данъчна основа на починало лице родител/настойник или друго правоимащо лице, когато и преживелият родител/настойник и т.н. не отговаря на условията за ползване на данъчните облекчения за тази година.

 2. Необходимост от въвеждане на законова регламентация, с която да се прецизира законовата уредба, гарантираща коректното изчисляване във всички случаи на съответните суми, които следва да се възстановят на/или удържат от лицата при определяне от страна на работодателя на годишния данък за доходи от трудови правоотношения, както и при определяне на данъка върху годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения в случаите, в които се подава годишна данъчна декларация. 

Повече инфо ТУК
 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и мотиви към него

Промените се налагат поради:

1. Въвеждане на нова схема за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие по реда на чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане, която е изготвена съобразно преразгледаните Насоки за регионална държавна помощ (2021/C 153/01)

2. Създаване на по-голяма яснота в разпоредбите на ЗКПО относно определянето на наличие/липса на задължения от данъчно задължените лица при преотстъпването на корпоративен данък

Повече инфо ТУК
 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове и мотиви към него

1. Синхронизиране със Закона за електронното управление във връзка със необходимостта от спазване на нормативно регламентираното задължение за административните органи по чл. 36, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, свързано с изискването съответния административен орган служебно да установя данни свързани с изискуемите по закон документи.

2. Намаляване на административната тежест и създаване на облекчени условия за лицата със статут на сертифицирани получатели посредством уеднаквяване на срока за подаване на акцизна декларация с този на останалите икономически оператори.

3. Премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на новите
режими в ЗАДС
, в сила от 13 февруари 2023 год 

Повече инфо ТУК 
 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и мотивите към него

1. Привеждане на законодателството в областта на данъка върху добавената стойност в
съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз - д
а се даде право на лица да могат да намаляват данъчната основа при установено окончателно несъбираемо вземане по доставка.

2. Прецизиране на някои разпоредби в ЗДДС за създаване на правна сигурност и улеснение на прилагането им от данъчно задължените лица:

 • опция за възникване право на приспадане на данъчен кредит за лице, за което са налице условията за регистрация, но което не е подало заявление за регистрация по закона и регистрацията е извършена от органите по приходите, както и предвиждане на възможност за тези лица, да могат да издават данъчен документ за извършените доставки в периода от датата, на която е следвало да подадат заявление за регистрация до датата, на която са регистрирани от органите по приходите, въз основа на който да възникват съответни права и задължения по закона е с цел данъчно задължените лица да извършват дейността си при равни икономически и правни условия, и при регистрация по ЗДДС да имат еднакви права и задължения.
 • за случаите на погрешно съставени документи, включително при грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, е уточнен данъчният период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит, както и че това право се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода, само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в предвидения от закона срок. Това правило ще е относимо и когато лице, за което са налице условията за регистрация, не е подало в срок заявление за регистрация по закона и регистрацията е извършена от органите по приходите, с изключение на случаите, при които данъкът е изискуем от получателя.
 • във връзка с извършването на корекция на приспаднат ДДС, в случай на унищожаване или бракуване на стоки, е предложено лицата да не извършват корекция на ползван данъчен кредит при брак, поради изтичане срока на годност/трайност, като се позоват на фирмени стандарти при липса на установени такива с нормативен акт и в обичайните за съответната дейност размери брак.
 • с цел конкретизиране качеството на получателя и привеждане в съответствие с разпоредбите на Директивата за ДДС е предложено лицата, установени на територията на страната, да подлежат на регистрация, когато предоставят услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, за които данъкът по доставката се дължи от получателя – данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице. В случаите, в които за доставката не се дължи данък няма да възниква задължение за регистрация.
 • с цел намаляване на административната тежест по отношение на данъчно задължените лица, които са обявени в ликвидация, е предложено, ако същите са избрали да останат регистрирани по закона до датата на заличаването им от търговския регистър, да не подават заявление за дерегистрация към датата на заличаването им. Прекратяването на регистрацията по ЗДДС на тези лица ще се извършва служебно от органите по приходите.
 • във връзка с решение № 12630 от 10.12.2021 г. на ВАС по адм. д. № 2831/2021 г., VIII о., с което е постановено, че дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване не са икономически за общината и са извършвани от нея в качеството на орган на местна власт чрез трето лице и за тези дейности на основание чл. 3, ал. 5 от ЗДДС общината не е данъчно задължено лице и не следва да начислява данък по чл. 163а от ЗДДС за получените доставки на услуги по сметосъбиране на битови отпадъци, е предложено отстраняване на несъответствието на разпоредбата на чл. 163а от ЗДДС с чл. 199 от Директивата за ДДС. Направено е предложение, съгласно което разпоредбата, която задължава получателя, когато е регистрирано по закона лице да си самоначислява данъка по получени доставки, посочени в приложение № 2 към закона, да не се прилага от лице, което не е данъчно задължено лице за извършваните дейности или доставки.
 • с цел прецизиране и привеждане в съответствие с разпоредбите на Директивата за ДДС са направени предложения, свързани с освобождаване от данък при внос и по отношение на доставките, освободени от данък по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, за които се прилага нулева ставка на данъка. В тази връзка е предложен уточняващ текст по отношение на хипотезите на освобождаване от данък при внос на стоки. По отношение на доставките, освободени от данък по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна е направено уточнението, че нулева ставка на данъка се прилага, когато тези договори са сключени при условията на чл. 396 от Директивата за ДДС. Предвид дефинициите на понятията „държава на установяване“ и “приемаща държава“, дадени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност за целите на прилагането на разпоредбите във връзка с удостоверяването на доставките, облагаеми с нулева ставка, е предложено прецизиране на съответните разпоредби в закона. Конкретизирано е, че документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелствата за освобождаване от данък при внос и прилагане на нулева ставка на данъка за доставки с място на изпълнение на територията на страната, се определят с правилника за прилагане на закона.
 • с цел прецизиране на разпоредби са предложени уточняващи текстове, свързани с прилагането на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.
 • предложена е промяна на срока за предоставянето на обезпечение при търговия с течни горива. С предложената промяна цели да се даде възможност на лицата да отчитат своевременно промяната на цената на горивата на вътрешният пазар, повлияна от: борсовите котировки на световните борси; пазарните промени в ценовите условия на производители и вносители, водещи до преразпределение на обемите крайни клиенти; последици от аварии и природни бедствия, водещи до временно преразпределяне на клиентите на даден производител/вносител и др.
 • предложено е прецизиране на лицата, които подлежат на санкция в случаите, когато извършват сервизно обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ/ИАСУТД или демонтаж на фискална памет не по установения за това ред. Това предложение е направено с цел избягване обстоятелството, че съществуващата към момента разпоредба възпрепятства налагането на санкции на юридически лица и еднолични търговци, които извършват сервизно обслужване, въвеждане в експлоатация и регистрация на ФУ/ИАСУТД не по установения за това ред.
 • С цел изпълнение на задължение за въвеждане в националното данъчно законодателство на правилата, предвидени с европейското законодателство се предлага въвеждане в ЗДДС на Директива 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги. С това се цели да се допълни законодателния ДДС пакет за облагане на електронната търговия, който влезе в сила на 1 юли 2021г., както и да се подпомогне борбата с измами с ДДС и откриването на извършващи измами субекти.
 • Дава се възможност на доставчици, неустановени на територията на Съюза да се ползват от освобождаване от ДДС. В тази връзка, е предложен специален ред за деклариране на този вид доставка на стоки, чрез посочване на определен код при попълването на митническата декларация . За целите на контрола е предвидено задължение на митническите органи да извършват проверка за валидността на декларирания индивидуален идентификационен номер по ДДС на доставчика. Предвидено е още в тези случаи доставчикът да се регистрира по закона задължително, чрез акредитиран представител.

Повече инфо ТУК 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар