Публикувани са примерни вътрешни правила по ЗМИП

На сайта на ДАНС днес са публикувани Примерни вътрешни правила по отношение на дейността на лицата по чл. 4, т.13, 19, 20, 25 и 27-29 по ЗМИП (ЗМИП).

 

Тези задължени лица са:

чл. 4  т. 13. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси;

т. 19. търговците на едро;

т. 20. търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;

т. 25. юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;

т. 27. професионалните съюзи и съсловните организации;

т. 28. юридическите лица с нестопанска цел;

т. 29. професионалните спортни клубове;
 

Задължените лица следва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в срок 21 август 2020 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар