Публикувани са новите образци на декларации за ползване на данъчните облекчения за деца

Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година. Предстои те да бъдат обнародвани и в Държавен вестник.

Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ

Декларация за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ

Документите могат да бъдат изтеглени от рубриката Формуляри в сайта на НАП.

Вчера се състоя онлайн обсъждане на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 г. Записът е достъпен в YouTube канала на НАП. 

 

 

По-важните обсъждани въпроси бяха:

1. Старите образци – няма проблем да се използват до обнародване на новите образци.

2. Как работодателят да е сигурен, че лицето няма публични задължения - лицето само декларира тези обстоятелства в декларацията по чл.22в и чл. 22г.   От работодателя не се изисква да  извършва допълнителни разследвания на декларираните обстоятелства от лицето. 

2. СОЛ, съдружници полагащи  личен труд в дружеството, могат да ползват данъчни облекчения за деца чрез  подаване на годишна данъчна декларация. 

3. Когато първият родител ползва частично данъчното облекчение при своя работодател (до размера на годишната си данъчна основа) , вторият родител може да ползва разликата само с подаване на годишна данъчна декларация. В приложение 10 се посочва това обстоятелство.

4. Служител с  втори трудов договор или назначен през годината не е представил бележка от другия работодател – основният работодател изчислява  данъчното облекчение до размера на данъчната основа от основното трудовото правоотношение. Работодателят трябва да предупреди работниците за представяне на бележки в срок от 30 ноември до 31 декември.

5.Публичните задължения включват и задълженията за местни данъци и такси

6. Данъчно облекчение се полага и за всяко дете родено или навършило пълнолетие между 01.01.2021-31.12.2021. Решение за ТЕЛК се прилага само при ползване на данъчното облекчение при работодателя.

7. Подлежи ли на санкция работодател, който откаже да възстанови данъчното облекчение ?  Виж в 26:41 минута от записа:

 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар