Публикувани са новите образци на годишните данъчни декларации

В сайта на НАП, в рубриката Документи - данъци са публикувани:

ЗДДФЛ

ЗКПО

Във връзка с промени в Закона за туризма, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 2020 г. и промени в Закона за местните данъци и такси, обнародвани в ДВ, бр. 71 от 2020 г., на сайта на НАП са публикувани:


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар