Публикувани са измененията в законовите разпоредби за удължаването на бюджета до 31 юли

 

В Държавен вестник бр. 53, от днес, 20.06.2023 г. е обнародван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 

 

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „но за срок не по-дълъг от три месеца“ се заменят с „но не по-късно от 31 юли 2023 г.“.

2. В т. 1 думите „чл. 60, т. 2“ се заличават и се създава изречение второ: „Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, е 780 лв.“

стар текст:

Чл. 1. се прилагат размерите, базата и средномесечният доход, определени в чл. 58, 59, чл. 60, т. 2, чл. 61, чл. 62, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 2, ал. 5, ал. 6, т. 2, ал. 7, т. 2, ал. 8 – 17, ал. 18, т. 2, ал. 19 – 21, чл. 63 – 65 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., както и разпоредбите на чл. 78, 83 – 86 и 99, § 1, ал. 2 – 5 и 7 и § 2, ал. 1 – 3 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон;

Това означава че до 31 юли се запазват размерите на

-  месечните помощи за отглеждане на дете, еднократната помощ при раждане на живо дете, данъчните облекчения за деца по чл. 22в и 22г.

200 лв. остава размерът на ваучерите, които не се облагат с данък върху разходите социалните разходи съгл. ЗКПО

виж тук


3. Създава се нова т. 2:
„2. разходите и предоставените трансфери на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси, разходите и предоставените трансфери по бюджета на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, включително бюджетните им взаимоотношения с държавния бюджет, се извършват до размер, не по-голям от размера им към същия период на предходната година, като се отчитат и влезли в сила актове на Народното събрание, на Министерския съвет и други нормативни административни актове, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства;“.
4. Досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „чл. 10, т. 2“ и „и ал. 2, т. 2“ се заличават. (
 влиза в сила от 1 юли 2023 г.)

2. Създава се ал. 2:

„(2) В срока по чл. 1, считано от 1 юли 2023 г., се определят:
1. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – 523,04 лв.;
2. максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 1950 лв.“

 

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Трансферите за целевата субсидия за капиталови разходи на общините се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на влезли в сила актове. В срока по чл. 1 общинските съвети одобряват разчети за финансиране на капиталовите разходи по обекти на строителство и основен ремонт за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране на плащания по заеми за капиталови разходи за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи, преходен остатък от предходната година, собствени и други приходи. Целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 8, 9 и 10:
„8. на дейности, свързани с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, от сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд, включително за сметка на наличностите от трансфери от минали години, акумулирани по сметка на Националния фонд в Българската народна банка, за инвестиции, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост;
9. на неотложни разходи, свързани със сигурността, живота, здравето на хората, неотложни културни обекти и събития с национално и международно значение, и за привличане на чуждестранни инвестиции;
10. на мерки, свързани с финансово оздравяване на публични предприятия, които са в затруднено положение и на които е възложено изпълнението на услуги от общ икономически интерес, за прилагането на които е налице одобрение от Европейската комисия.“
2. В ал. 4 думите „и средствата по програми и проекти на Европейския съюз“ се заличават.

§ 5. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 1 се отменя.
2. В § 6, ал. 1 думите „при спазване на параметрите съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване“ се заличават.
3. Параграф 15 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения:
1. В чл. 89а, ал. 1 думите „сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца“ се заменят с „30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца“. (
 влиза в сила от 1 юли 2023 г.;)
2. Член 103 се изменя така:
„Добавка за чужда помощ
Чл. 103. Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които е определена чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.“

§ 7. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат за 2023 г. за увеличаване числеността на Държавния авиационен оператор за изпълнение на допълнително възложени функции и не се прилагат за увеличаване на числеността на Българската агенция за инвестиции, на Комисията за защита на личните данни и омбудсмана на Република България.
§ 8. Законът влиза в сила от 10 юни 2023 г., с изключение на:
1. параграф 2, т. 1, която влиза в сила от 1 юли 2023 г.;
2. параграф 6, т. 1, която влиза в сила от 1 юни 2023 г.

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 15 юни 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Чл. 58. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 1 млрд. лв.

Чл. 61. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" е 380 лв. от 1 януари 2022 г.


Чл. 62. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е:

2. от 1 април - 610 лв.
(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е:

2. от 1 април - 510 лв.


(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е:

2. от 1 април - от 510,01 лв. до 610 лв. включително.
..
(5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца от 1 април 2022 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, т. 2, е, както следва:
1. за семейство с едно дете - 50 лв.;
2. за семейство с две деца - 110 лв.;
3. за семейство с три деца - 165 лв.;
4. за семейство с четири деца - 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
(6) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е:

2. от 1 април 2022 г. - 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 5.
(7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща:

2. от 1 април 2022 г. - в размера по ал. 5, т. 1.
(8) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
(9) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е 150 лв.
(10) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е, както следва:
1. за първо дете - 250 лв.;
2. за второ дете - 600 лв.;
3. за трето дете - 300 лв.;
4. за четвърто и всяко следващо дете - 200 лв.
(11) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на двегодишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е 100 лв.
(12) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 10, т. 1.
(13) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е 200 лв.
(14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е 1200 лв. за всяко дете.
(15) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е 2880 лв.
(16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за родители (осиновители), семейства на роднини или близки и доброволни приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания, за 2022 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.
(17) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за професионални приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания, за 2022 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.
(18) Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е:
2. от 1 април - 150 лв.
(19) Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2022 - 2023 година е 300 лв.
(20) Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2022 - 2023 година е 300 лв.
(21) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2022 г. е 340 лв.

 

§ 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени в рамките на квотата по чл. 58, могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди, електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени в рамките на квотата по чл. 58, могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди, електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) За целите на ал. 2 операторите сключват договори с доставчици, които са лица, осъществяващи дейност по предоставяне на електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода за битови нужди, културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, лица, осъществяващи показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия и лица, предоставящи туристически услуги съгласно Закона за туризма.
(4) За целите на ал. 2 се прилагат съответно правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане по отношение на ваучерите за храна и наредбата по чл. 209, ал. 6 от същия закон.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Операторите предоставят на работодателите и ползвателите списъци с обекти, които приемат отпечатаните от съответния оператор ваучери за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.
.....
(7) Не се облагат с данък върху разходите социалните разходи за 2022 г. по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице при условията на чл. 209, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

§ 2. (1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 6000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 12 000 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 18 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 12 000 лв.
(3) За 2022 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 - 3 от същия закон, както и с разликата:
1. между допустимия размер за 2022 г. на данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден в ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) между 12 000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение по чл. 22г от същия закон за 2022 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар