Публикувани са за обществено обсъждане промени в Наредбата за командировките в страната

На страницата на МТСП и в Портала за обществени консултации са публикувани за обществено обсъждане промени в Наредбата за командировките в страната.

Наредбата за командировките в страната определя условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите. Наредбата е приета през 1987 г., като през годините са извършени някои промени, но към момента част от разпоредбите не отговарят на развитието на съвременните социално-икономически условия

С направените предложения се предвижда повишаване на минималния размер на дневните пари от 20 на 40 лева. По този начин се гарантирана адекватен размер на дневните пари на командированото лице, за да покрива разходите за храна при командироване в страната. Предвижда се и възможност да се заплащат дневните пари до 200 на сто от нормативно определения минимум по преценка на командироващия или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители.

С промените се предвиждат и други промени в съответствие с изменените социално-икономически условия -  заповедта за командироване да се създава като електронен документ,  отпадане  задължението за изготвяне на отчет и задължителна заверка на заповедта с подпис на оправомощено служебно лице на мястото на командироването и др.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар