Публикувани са за обществено обсъждане промени в ЗДДС и други данъчни закони

http://www.strategy.bg

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената (ЗИД ЗДДС) е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното ДДС законодателство на промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки

Съгласно Решение (ЕС) 2020/1109 на Съвета от 20 юли 2020 година за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане в отговор на пандемията от COVID-19 всички държави членки трябва да въведат изискванията на директивите най-късно до 30 юни 2021 г

 

1. Предлага се въвеждане на нови разпоредби, които обхващат следните доставки:

  • Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
  • Дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии 
  • Вътрешни дистанционни продажби 
  • Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс 

2. Предлагат се промени, свързани с прага за определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път

3. Предлага се въвеждане на нови правила, свързани с прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза и създаване на нови специални режими:

  • Със законопроекта, в съответствие с Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995, се предлага съществуващите режими извън Съюза и в Съюза в закона за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или услуги, извършвани по електронен път, извършени от данъчно задължени лица неустановени, съответно установени в Европейският съюз да се разширят до всички други услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица, установени в ЕС, като например – транспортни услуги, отдаване под наем превозни средства и др., с място на изпълнение в друга държава членка. Предлага се обхватът на доставките, попадащи в режим в Съюза, да се разшири и с вътреобщностни дистанционни продажби на стоки или някои вътрешни дистанционни продажби на стоки. С разширяване обхвата на доставките лицата ще могат вече да декларират и плащат ДДС само в една държава членка, независимо от това къде е дължим данъкът.  
  • Предлага се въвеждане на нов режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, който може да се прилага за стоки, под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на стоките, облагаеми с акциз, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени.
  • Предлага се въвеждане на нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който ще може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро.

4. Направено е предложение за прецизиране на освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност на застрахователни и презастрахователни услуги.

5. Предлагат се и промени в чл. 118, свързани с изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). Въвеждането в чл. 118 на Закона за данък върху добавената стойност на изисквания към СУПТО, направено с измененията в закона, обнародвани в Държавен вестник бр. 24 от 2018 г. и последвалите съответни изменения в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин имаха като последици дълги дискусии между данъчната администрация и бизнеса, неколкократни удължавания на срока за въвеждане на изискванията и установени множество трудности, свързани с тяхното въвеждане и последващо изпълнение. За изминалия двугодишен период въпреки непрекъснатия диалог с производители/разпространители на софтуери за управление на продажбите и ползватели на същите, и приетите множество предложения за прецизиране на разпоредбите, касаещи изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект, все още са налице правила, които водят до противоречиви тълкувания на условията на закона и наредбата. Като следствие от това се стигна до извода, че към този момент изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговски обект пораждат затруднения, противоречия и пречки за бизнеса, поради което разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите се отменят.

6. Предлагат се и промени, свързани с прецизиране, редактиране и отмяна на разпоредби, във връзка с въвеждане на новите режими на облагане на доставки на стоки и услуги

7. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси и Закона за счетоводството

  • Предложена е промяна, съгласно която се променя срокът за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски за корпоративен данък по чл. 88 от ЗКПО, като данъчно задължените лица ще могат да правят това най-късно до 25 ноември на годината, за която се дължат авансовите вноски
  • Предложена е промяна във връзка с необходимостта от синхронизация на разпоредбите на ЗДДФЛ с тези на Закона за защита на личните данни и успоредно с това създаване на прецизирани правила, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем.

Повече подробности за законопроекта и мотивите ТУК


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар