Протоколи за корекции на ползван данъчен кредит

В ДВ брой: 24, от дата 21.03.2017 е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.  Съгласно § 27 се изменя член 66  от ППЗДДС Корекции на ползван данъчен кредит.  В него се описват протоколите и правилата за тяхното съдържание при корекция на ползван данъчен кредит

 

Еднократните корекции

1. Протокол  за корекция по чл. 78, ал. 4 и 5 от ЗДДС

Корекции при разваляне на доставка, за която е платен аванс и е ползван ДК по фактура за авансово плащане
 

ЗДДС

Чл. 78.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния период, през който се разваля доставката, по ред, определен с правилника за прилагане на закона, независимо дали авансово платената сума му е възстановена, прихваната или уредена по друг възмезден начин и дали доставчикът му е издал кредитно известие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Алинеи 2 и 4 се прилагат и когато е прекратена регистрацията по този закон на доставчика.

 

ППЗДДС

„Чл. 66. (1) В случаите по чл. 78, ал. 4 и 5 от закона регистрираното лице коригира размера на ползвания данъчен кредит независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие, или друг документ, когато документирането следва да се извърши по правилата на законодателството на друга държава членка не по-късно от 5 дни от развалянето на доставката, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. размер на ползвания данъчен кредит;

5. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

6. номер и дата на кредитното известие, когато е издадено такова.

(2) Протоколът по ал. 1 се отразява в дневника за покупките със знак „-“и справка-декларацията за съответния данъчен период. Издаденото от доставчика кредитно известие не се отразява в дневника за покупки. Когато данъкът е изискуем от получателя по доставката, протоколът се отразява и в дневника за продажбите със знак „-“ за съответния данъчен период.

 

 

2. Протокол по чл. 79 ал. 1, 2, 3 от ЗДДС

Корекции при унищожаване, липси и брак на стока или при доставка на стока или услуга

Чл. 79. (1) Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

(2) Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

(3) За стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи за целите на ал. 1 и 2 

 

ППЗДДС

„Чл. 66 (3) Корекциите по чл. 79, ал. 1, 2 и 3 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата;

6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

7. брой на съответните години по чл. 79, ал. 3 от закона;

8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото й използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на корекцията;

9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;

10. размер на дължимия данък.

 

Формули за изчисляване на корекцията и примери в нашата статия Основни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.- трета част

Протоколът се отразява в дневника за продажби и справката- декларация

 

 

3. Протокол по чл. 79 ал. 5 от ЗДДС

Корекции (за определяне на ДК за приспадане) при последваща облагаема доставка на стока, за която само частично или пропорционално на използване за НИД е приспазнат ДК или последваща облагаема доставка на услуга, за която само частично е приспаднат ДК при придобиване, производство, внос или получаване (приложими само за стоки и услуги, които са ДА)

Чл. 79. (5) Регистрирано лице, което е приспаднало данъчен кредит частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, включително и в резултат на извършена корекция по чл. 79а, за произведена, придобита или внесена от него стока, включително за придобиване или изграждане на недвижим имот, или е приспаднало частично данъчен кредит за получена услуга, включително и в резултат на извършена корекция по чл. 79б, които са или биха били дълготрайни активи и извърши облагаема доставка на стоката или услугата има право да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит

 

ППЗДДС

„Чл. 66 (4) Корекциите по чл. 79, ал. 5 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката или услугата;

5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата;

6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

7. брой на съответните години по чл. 79, ал. 5 от закона;

8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото й използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на корекцията;

9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на частичен данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;

10. размера на неползвания данъчен кредит, който лицето може да приспадне.

 

Протоколът се отразява в дневника за покупки и в справката- декларацията

 

 

Годишни корекции

Корекции на ДК за всяка от годините, следващи годината на упражняване на ДК, през която настъпи изменение в използването на стоката/ услугата за доставки, за които е налице право на приспадане на ДК (приложими само за стоки и услуги, които са ДА). Изменението се определя винаги в сравнение с параметрите за годината на упражняване на ДК.

Корекцията се отразява в последния данъчен период на календарната година, през която са настъпили измененията, а в случай на прекратяване на регистрацията по ЗДДС в последния данъчен период по чл.87, ал.4 ЗДДС

Протоколът се отразява в дневника за покупки (съответно със знак плюс или минус) и справката - декларация

 

4. Протокол по чл. 79a ЗДДС

Корекция на ползван данъчен кредит за придобити, произведени или внесени стоки, включително за придобити или изградени недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи

Чл. 79а. (1) За стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението.

 

ППЗДДС

„Чл. 66

(5) Корекциите по чл. 79а от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на стоката, която е или би била дълготраен актив, включително недвижим имот;

5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот;

6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

7. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото й използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за изчисляване на корекцията;

8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото й използване за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, съответно 20-годишния срок, съгласно чл. 79а, ал. 3 от закона, когато е необходима за изчисляване на корекцията;

9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;

10. коефициент по чл. 73 от закона за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, съответно 20-годишния срок, съгласно чл. 79а, ал. 3 от закона;

11. размера на увеличението/намалението на размера на данъчния кредит.

 

 

5. Протокол по чл. 79б ЗДДС

Корекция на ползван данъчен кредит за получени услуги, които са или биха били дълготрайни активи

Чл. 79б. (1) За услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната услуга за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако получаваше услугата в годината на настъпване на изменението.

 

ППЗДДС

„Чл. 66 (6) Корекциите по чл. 79б от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

1. номер, дата;

2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;

4. описание на услугата, която е или би била дълготраен актив;

5. начислен ДДС при получаване на услугата;

6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;

7. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато е необходим за изчисляване на корекцията;

8. коефициент по чл. 73 от закона за годината на настъпване на обстоятелствата до изтичане на 5-годишния срок съгласно чл. 79б, ал. 3 от закона;

9. размера на увеличението/намалението на размера на данъчния кредит.

 

Формули за изчисляване на корекцията и примери в нашата статия Основни изменения в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.- четвърта част

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар