Промяна от 2019 в ЗДДС относно данъчното третиране на ваучерите

Досега данъчното третиране на ваучерите не беше изрично уредено за целите на ДДС. Някои ги приемаха като средство за разплащане, други като аванс.

На 27.06.2016 беше приета  Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери . Нейните  разпоредби са възпроизведени в приетите промени в ЗДДС (ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г.) и се прилагат към ваучери, издадени след 31.12.2018 г.

Приета е нова терминология, с която се установява механизмът на начисляване и приспадане на ДДС. 

"Ваучер" е инструмент, при който съществува задължение да бъде приет като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или услугите, които ще се предоставят, или имената на лицата, които евентуално ще ги предоставят, са обозначени върху самия инструмент или в свързаната с него документация, включително в реда и условията за ползване на въпросния инструмент

Например: подаръчни ваучери,някои карти за лоялност,ваучери за телекомуникационни услуги. 

Внимание! Новите разпоредби не се отнасят за ваучерите, които дават право само на отстъпка при покупката на стоки, ваучерите за храна, билетите за пътуване, кино, музей и други, пощенските марки и други подобни

Определения:

 "Ваучер за конкретна цел" е ваучер, при който мястото на изпълнение на доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, и дължимият данък върху добавената стойност за тези стоки или услуги могат да бъдат определени в момента на издаването на ваучера. 

 "Многоцелеви ваучер" е ваучер, различен от ваучер за конкретна цел.

- Каква е разликата в  тези понятия?

- Кога е моментът на начисляване на ДДС при всеки един от тези случаи?

- Примери за ваучери, които се изключват от дадените дифениции?

- Как се определя данъчната основа на доставката на стоки или услуги, предоставени срещу многоцелеви ваучер?

Определенията в ЗДДС не са сложни, стига да си представиш схемата на самия бизнес процес- кой продава ваучера и от чие име ? Кой извършва доставката към крайния клиент ?

Влез в ZnamKak.com  и виж какво обобщихме!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

 

---------

Илюстрация:Banner vector created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар