Промяна на работното място при работа от разстояние

От рубриката Въпроси и отговори на МТСП


Моля за следното разяснение по повод работата от разстояние - възможно ли е да се уговори служителят да полага труд от град, който е различен от обичайното място на работа, а също и от друга държава, и всъщност трябва ли непременно да е от неговия дом? Също така, допустимо ли е например при уговорка служителят да работи от дома си в гр. София, той всъщност да полага труд например от Австрия, където е заминавал за няколко дни при негови близки?

Отговор:

Трудовият договор за работа от разстояние се сключва при условията и по реда на раздел І “Трудов договор” от глава пета на КТ и се подчинява на общите разпоредби (чл. 107п КТ). Предвид това, съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от КТ страните по трудовото правоотношение уговарят в трудовия договор мястото на работа. За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата - чл. 66, ал. 3 КТ.

С оглед спецификите при извършване на работа от разстояние, в чл. 107и, ал. 1 от КТ е предвидено, че работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, осигурява в дома си или избраното от него друго помещение извън предприятието определено пространство за работно място. Определението на понятието „работно място“ е дадено в § 1, т 4 от допълнителните разпоредби на КТ. Съгласно изр. 2-ро на посочената разпоредба при извършване на надомна работа и работа от разстояние „работно място“ е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието.

С оглед на разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от КТ, съгласно която с трудовия договор могат да се уговорят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, сме на мнение, че няма пречка в трудовия договор за работа от разстояние да се уговори като работно място домът на служителя или друго изрично определено помещение по негов избор.

Във връзка с последния Ви въпрос, Ви обръщаме внимание, че съгласно чл. 107к от КТ работодателят е длъжен да гарантира, че работните места за извършване на работа от разстояние отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в нормативните актове по прилагането му. С оглед на това, сме на мнение, че не е допустимо при уговорено с индивидуалния трудов договор „работно място“ в дома на работника, то да бъде едностранно изменяно от работника или служителя, тъй като условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен или в индивидуален трудов договор. В индивидуалния трудов договор се уговарят конкретно всички условия, права и задължения на страните по него във връзка с работата от разстояние и осъществяването й. Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, осигурява в дома си или избраното от него друго помещение извън предприятието определено пространство за работно място.

Съгласно чл. 107к от КТ, работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.  


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар