Промяна в условията на чл. 222, ал. 3 от КТ

Съгласно последните изменения на Кодекса на труда /КТ/ в чл. 222, ал. 3 е регламентирано, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Чл. 222 (3) КТ (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г.)

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.


Стар текст
(3) (Изм. - ДВ,бр. 100 от 1992 г.,изм. - ДВ,бр. 2 от 1996 г.,изм. - ДВ,бр. 25 от 2001 г.,в
Сила от 31.03.2001 г.)При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

 

"Последните 20 години“.

От променения текст следва, че изискуемите 10 години трудов стаж не са последователни, а може да са прекъсвани от периоди на безработица или работа при друг работодател. 
 

Какво означава "Група предприятия" ?

2а. (нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г.) "Група предприятия" е понятие по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
 

Понятието „група предприятия" е определено като „две или повече свързани предприятия, като: едното предприятие по отношение на другото предприятие пряко или непряко притежава преимуществен дял от записания капитал на второто предприятие; контролира по-голямата част от гласовете, свързани с емитирания от второто предприятие акционерен капитал; има право да назначава повече от половината членове на административния, управителния или надзорния орган на второто предприятие, или предприятията се намират под единното управление на предприятието майка.“ (§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност).
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

12 Коментари

 1. Avatar
  андрей асенов 2021-09-07 18:24:45

  Има ли срок за прекратяване на трудовите правоотношения с фирмата след като си придобил право за пенсиониране, за да се получи обзщетението ? Пример: Ако останеш да работиш след пенсиониране, до кога ще имаш право на това обезщетение?

 2. Avatar
  Стефан Иванов 2021-08-31 17:58:24

  Зздравейте,
  Имам 20 години трудов стаж при един и същи работодател, но ако искам да сменя работата си, и напусна, дали ми се полагат 6те заплати при пенсиониране, или ги губя? Остава ми година до пенсиониране.

 3. Avatar
  Радослав 2021-08-17 19:25:33

  Здравейте ако работника има 10 г.с прекъсвания полагат ли му се 6 заплати

 4. Avatar
  Радослав 2021-08-17 19:23:43

  Здравейте ако работника има 10 г.с прекъсвания полагат ли му се 6 заплати

 5. Avatar
  Теменужка Чаушева 2021-08-13 20:26:09

  При прекратяване на трудов договор,по новите изменения,за 6 г работа след пенсиониране в едно и също училище,полагат ли ми се 2 брутни заплати?

 6. Avatar
  Светла Димитрова 2021-08-02 16:01:26

  На 30.06.2021 г. Излязох в пенсия като учител
  Полагат ми се 11 брутни заплати обещетение. И да ми се изплатят 30 дни отпуска.
  Въпрос : В какъв срок трябва да ми се изпляти Обещетението от 11 заплати и в какъв срок ще получа отпуската си, посочени в Заповедта ми за освобождаване.
  Решението за пенсията ми ще излезе м. Септември.
  Благодаря
  В

 7. Avatar
  Вив 2021-06-13 14:52:06

  По кой член е нужно да се подаде заявление за прекратяване на трудовото правоотношение при навършване възраст и стаж за пенсиониране, за да се получи 6 месечното обезщетение?

 8. Avatar
  Румяня Сидерова 2021-05-28 00:25:55

  Има още един въпрос, който се поставя от последното изменение на текста през 2020 г. Според мен независими, че д новия текст се предвижда, че 10-те години може да не са последователни, в същото време се прредвижда още една предпоставка за получаване на обезщетение в размер на 6 заплати, а именно да е налице раобата при същия работодател през последните 20 години преди прекратяване на трудовото правоотношение. Продължителността на стажя от 20 години е абсолютна прадпоставка за възникване на правото на обезщетение в размер на 6 заплати.

 9. Avatar
  Румяня Сидерова 2021-05-28 00:25:54

  Има още един въпрос, който се поставя от последното изменение на текста през 2020 г. Според мен независими, че д новия текст се предвижда, че 10-те години може да не са последователни, в същото време се прредвижда още една предпоставка за получаване на обезщетение в размер на 6 заплати, а именно да е налице раобата при същия работодател през последните 20 години преди прекратяване на трудовото правоотношение. Продължителността на стажя от 20 години е абсолютна прадпоставка за възникване на правото на обезщетение в размер на 6 заплати.

 10. Avatar
  Д.Д. 2021-05-26 09:48:24

  Здравейте!При смърт на наследниците на работника полага ли се обезщетенито от 2 брутни заплати,ако работника е с не прекъснат стаж от 6 години в тази фирма и по кой член и алинея
  Благодаря предварително

 11. Avatar
  Митко 2021-04-17 12:29:52

  Здравейте1
  При положение , че учител е починал след като е навършил години за -ранно песиониране-и не се е пенсионирал,като е продължил да работи, полагат ли му се 10 заплати.

 12. Avatar
  Суле 2021-04-14 14:57:03

  Неплащат

Напиши коментар