Промяна вид на осигуряването на СОЛ

Днес сме на тема ТРЗ и отново ще говорим за самоосигуряващите се лица и за промяна на вида на тяхното осигуряване
На основание чл. 4, ал. 3 т. 1,2 и 4 от КСО самоосигуряващите се лица подлежат на задължително обществено осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. С алинея 4 на чл. 4 от КСО е предоставена възможност по свой избор да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване определят вида на осигуряването си с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Когато декларацията е подадена извън 7-дневния срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване през съответната календарна година само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. (Чл. 1 (3) НООСЛБГРЧМЛ )

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по ал. 3 от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. (Чл. 1 (3) НООСЛБГРЧМЛ )
 

Този текст е отговор и за три казуса, които обобщихме в ZnamKak:
 

Промяна вид на осигуряването на СОЛ по време на болнични - (znamkak.com)

Промяна вид на осигуряването на СОЛ след 31.01 - (znamkak.com)

Дължи ли СОЛ разликата между избрания вид осигуряване и внесените осигуровки ? - (znamkak.com)


Четенето е най-добрият начин, чрез който бързо, в детайли и обширно да разбереш дадена тема или дисциплина.
Без значение дали се стремиш към самоусъвършенстване или към получаване на нови знания, четенето се е доказало във времето като най-правилният инструмент за това.

 

Пожелаваме Ви много лятно настроение!
Слушайте, четете и си почивайте!

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар