Промени при изплащането на компенсациите 60/40

В ДВ Брой: 50, от днес 2.6.2020 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2020 г.)

Какви са променените нормативи:

Стар текст
Чл. 1. (1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието, могат да се изплащат суми съгласно § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., като компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.

Нов текст
Чл. 1. (1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието, могат да се изплащат суми съгласно § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците като компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.“

 

Стар текст
Чл. 1. (4) Компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

Нов текст
Чл. 1 (4) Компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат за целия период или за част от периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2020 г., но за срок, не по-дълъг от три месеца.“

 

Стар текст
Чл. 1(8) Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5 за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски.

Нов текст

Чл. 1.(8) Работодателят, получил компенсация по ал. 1 и/или ал. 2, изплаща на лицата по ал. 5 трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

 

Стар текст

Чл. 1 (9) Работодателят, получил компенсация по ал. 3, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, на лицата по ал. 5 и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Нов текст

Чл. 1 (9) Работодателят, получил компенсация по ал. 3, изплаща на лицата по ал. 5 трудово възнаграждение в размер, определен като за работа при пълно работно време, не помалък от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец. 
 

Постановлението влиза в сила от 14 май 2020 г.

 Разпоредбите на това постановление се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането му в сила.
 

Илюстрация: Business photo created by katemangostar - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар