Промени от 1 март в Наредба Н-5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

В днешния ДВ бр. Брой: 12, от дата 8.2.2019 г. e обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
 

Кои са по-важните промени:

1. Навсякъде „ЕИК на търговеца“ се заменя с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.

2. Отпада изискването за поставяне на печат от работодателя и от директора на съответната инспекция по труда в уведомленията, които те са задължени да подават по реда на наредбата.

3. Отпада и задължението да се посочват данните за личната карта на лицето, упълномощено от работодателя да подаде придружителното писмо (приложение № 2).

4. Във връзка с оптимизация на процеса на приемането на уведомление (приложение № 1) занапред работодателите няма да попълват данните за „наименование на длъжността“

5. С цел коректно отразяване и поддържане на систематична информация за сключените допълнителни споразумения към съответния трудов договор в уведомлението ще се попълва датата на сключване на допълнителното споразумение.

Стар текст

Чл. 5. т. 3. данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда; 
б) (отм. – ДВ, бр. 23 от 2017 г. , в сила от 1.04.2017 г.);
в) дата на сключване;
г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;
д) размер на основното трудово възнаграждение;
е) наименование на длъжността;
ж) дата на прекратяване на договора

Нов текст

Чл. 5 т.3. данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
б) дата на сключване на трудовия договор;
в) дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място;
г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;
д) размер на основното трудово възнаграждение;
е) дата на прекратяване на договора;“


5. Прецизират се разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от наредбата относно данните, които следва да се попълват при изпращане на уведомление за сключен трудов договор и издадено постановление по реда на чл. 405а от Кодекса на труда, както и за изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора.

Уведомление при сключване на трудовия договор и издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда; 

В чл. 6 се правят следните изменения:
„(1) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" и "в" се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, букви „в“ и „е“ “.

Чл. 5 т.3. данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
б) дата на сключване на трудовия договор;

в) дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място;
г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;
д) размер на основното трудово възнаграждение;

е) дата на прекратяване на договора;“

 

 

Изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

„(2) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя,

- датата на сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение,

- датата на сключване на допълнителното споразумение

- основанието за сключване на трудовия договор (включително когато с допълнителното споразумение се променя и основанието на сключения трудов договор) и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и кодовете по НКПД, КИД-2008 и ЕКАТТЕ.“.


6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда влиза в сила от 1 март 2019 г. с оглед необходимостта да бъдат извършени съответните промени в програмните продукти, с които работи Националната агенция за приходите.

-------------------------------------

Чл. 3. (1) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:
1. в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
г) промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване;
2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар