Промени в програмен продукт на НАП "Трудови договори" в сила от 01.01.2017

 

На страницата на НАП e публикувана  нова версия на  програмния продукт "Трудови договори". Актуализацията е свързана с нови и променени длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011.

През 2017 година работодателите ще могат да назначават работници и служители на нови 16 професии.НКПД е допълнена с 5 нови длъжности: ръководител на специализирано звено за разследване; длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър; координатор,   ИТ проекти; инженер, държавен служител; инспектор в служба „Военна информация“.

Класификаторът на професиите и длъжностите е допълнен с девет длъжности във връзка с прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование: учител, старши учител и главен учител по религия в начален етап на основното образование, в прогимназиален етап или в гимназиален етап.

Списъкът се допълва още с професиите лекар, специалист по трудова медицина и оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизирано заваряване.

Със заповед РД01-919/28.12.2016 на Министъра на труда и социалната политика са утвърдени:

-  списък с нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011г.

- списък на длъжности от НКПД , 2011 г. с променени наименования

Промените влизат в сила от 01.01.2017

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от страницата на МТСП


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар