Промени в осигуряването 2021 г.

В брой: 103, от дата 4.12.2020 г беше обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

В същия брой е обнародван и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. и Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Кои са по-съществените промени през 2021 г., които предстоят:

 

От 1 януари 2021 г. размерът  на минималната месечна работна заплата за страната е  650 лв. и на минималната часова работна заплата 3,92 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица

Относно осигуровките

• Запазва се размерът на осигурителните вноски за  фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ” и фонд “Безработица” а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица; 

 •  Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.; / запазва се/

4. запазва се максималният месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв

• Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно Приложение № 2.

 За 2021 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

• Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2021 г. – 1625 лв. /за 2020 г. беше 1 525 лв./

 

 

Относно обезщетенията:

 • Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. – 12,00 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. – 74,29 лв.

• Запазват се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст – 380 лв.;

•Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице –  540 лв.;

 

Относно пенсиите:

 • Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – 300 лв.
 • § 6. (1) Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер, за месец януари, февруари и март 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 50 лв.
  (2) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 7, ал. 2.
  § 7. (1) За 2021 г. не се прилага ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
  (2) За 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя в размер на 1440 лв.
  (3) За 2021 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения по ал. 2 размер.

 

В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм. бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:
„§ 4а. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.
(2) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

6 Коментари

 1. Avatar
  Наталия Вельова 2022-02-02 17:10:30

  Получих решение от Ной. Спирам пройзводството по образуване на Поб. Мотиви извършване проверка на осигурителя.Освободена съм Намаляване обем капацитет на работа. Имам 1год.7месеца и 9дена в фирмата

 2. Avatar
  Галя Славова 2022-01-09 11:57:32

  Здравейте! Интересува ме как и кога бих могла да получавам парично обезщетение от борсата, като се има впредвид, че последно съм получавала такова за периода 20.03.2020 г.-19.03.2021 г.?

 3. Avatar
  Николай Тотев 2021-09-13 17:01:10

  Перфектна информация, благодаря!

 4. Avatar
  Ц.Евстатиева 2021-02-06 11:19:06

  Перфектно и прафесионално!Благодаря!

 5. Avatar
  В. Андровска 2021-01-20 10:26:01

  Благодаря за извадката.
  Много полезно.

 6. Avatar
  ЛАМБИНКА ЯНАКИЕВА МИХОВА 2021-01-07 15:22:13

  БЛАГОДАРЯ ЗА ИЗВАДКАТА ПРОМЕНИ В ОСИГУРЯВАНЕТО 2021.

Напиши коментар