Промени в осигуряването през 2017 -обновена

автор: Ваня Иванова

В Държавен вестник бр.98 от 9 Декември 2016г е обнародван  Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. В Преходните и Заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса за социално осигуряване и Кодекса на труда.

 

Кои са по - съществените промени в осигуряването през 2017 г., които предстоят:

 

Относно осигуровките:

 

 • Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт –   
 
чл. 6 т.4. КСО
......
 
а) от 1 януари 2017 г. - с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;
 
Размерите за Фонд Пенсии са както следва:
18,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при съотношение – 10,46 за сметка на работодателя и 8,34 за сметка на работника и 13,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,66/6,14
 
Фонд Пенсии се увеличава за лицата по чл.69 КСО /военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители - по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /
за родените преди 1 януари 1960 г 40,8 на сто се заменят с 60,8 на сто
за родените след 1 януари 1960 35,8 на сто се заменят с 55,8 на сто
 
 
 • Не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите
осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто.

За 2017 г. техните размери са, както следва

фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто;

фонд „Безработица” – 1,0 на сто;

фонд „Трудова злополука и професионална болест”- диференцирано от 0,4 до 1,1 на сто за сметка на работодателя.

ДЗПО в УПФ - 5 на сто в съотношение 2,8 за сметка на работодателя на 2,2 за сметка на работника

ДЗПО в  ППФ 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд

 

 • Минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи професии нарастват
средно с 2,6% за 2017 г. в сравнение с 2016 г. За 2017 г. не са договорени минималните осигурителни доходи, а са запазени нивата от 2016 г. Средното увеличение се дължи на новия размер на минималната работна заплата - 460 лв. Приложение 1
 
 • Увеличава се диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица,
съобразно облагаемия им доход за 2015 г., съответно на 460 лв., 500 лв., 550 лв. и  600 лв.;
 
Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2017 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 460 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 500 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.;
г) над 7500 лв. - 600 лв.;

 

 • Запазва се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;

 

 • Запазва се размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени  лица – 2 600 лв.
 
 • Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2017 г. съгласно Приложение № 2.

 

 • За 2017 г. не се правят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Максималният размер на гарантираните вземания е 1 200 лв.

 

 • В кръга на осигурените за всички осигурителни случаи се включват управителите на клонове на чуждестранни юридически лица /Чл. 4. ал. 1 т.7 КСО/
 
 • Прецизира се  поредността на доходите, върху които се дължат осигурителни вноски в случаите, в които лицата са осигурени на повече от едно основание. Добавят и доходите от обезщетения, изплащани въз основа на Кодекса на труда и други специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски./чл. 6 ал.11 КСО/

За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1.      доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 10;

2.      доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;”

3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;

4. доходи за работа без трудово правоотношение.   

                  

 • Върху социалните разходи  се дължат осигурителни вноски за всички фондове на ДОО.
 чл. 6 (12) (в сила от 01.01.2017 г.) Върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски, определени съответно по реда на ал. 3 и 5.

 

 • Регламентира начинът за определяне на минималния осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време и зачитането на осигурителен стаж за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3. /чл. 6 ал.17 КСО/

Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време

 
 • за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица да се зачита времето, за което са внесени дължимите авансови осигурителни вноски, без да се следи внасянето на окончателни осигурителни вноски./Чл. 9 ал.1 КСО/

 

 • Административното, техническото,счетоводното, правното и информационното обслужване на Учителския пенсионен фонд се извършва от НОИ. /чл. 20а КСО/
 

Относно обезщетенията:

 • Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа
 
 • Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения  при временна неработоспособност - 18 календарни месеца, при безработица и бременност и раждане - 24 календарни месеца

 

 • Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал.5 на КСО – за първите три работни дни се изплаща 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение от осигурителя, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;

 

 • Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни;

 

 • Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв.;

 

 • Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

 

 • Установява се, че правото на помощ при смърт на съпруга, децата и родителите на самоосигуряващо се лице се поражда при внесени осигурителни вноски за последния месец преди смъртта на лицето, за който е изтекъл законоустановеният срок за внасянето им. /чл. 13 ал. 2  КСО/
 
 • С оглед отпадане необходимостта от представяне на документи за осигурителен стаж от безработните лица, се предлага промяна в продължителността на осигурителния стаж, от който зависи срокът за изплащане на паричните обезщетения за безработица, така че да бъде обхванат единствено осигурителният принос на лицата във фонд „Безработица” на ДОО след 2001 г. /чл. 54в ал.1/

 

 • Създава се възможност за осиновителя на дете до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване, ако се намира в брак или живее в едно домакинство с осиновителката, да ползва 15-дневен отпуск от деня на предаване на детето за осиновяване и да получава парично обезщетение от държавното обществено осигуряване /чл. 50 КСО/

 

 • Съгласно действащата разпоредба на чл. 163, ал. 8 от КТ със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето само бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.  Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея се създават изречения второ и трето: "Когато бащата е неизвестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата (осиновителят) е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя) (чл. 163 КТ)

 

 • Урежда се и правото на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, да може след навършване на 6-месечна възраст на детето да даде съгласието си отпускът за остатъка до 410 дни да се ползва от един от нейните родители (чл. 163  ал.11 КТ)

 

 • В случаите, когато дете е настанено по реда на чл. 26 от ЗЗД при съпрузи, се предвижда възможност след навършване на 6-месечна възраст на детето, работничката и служителката да може да даде съгласието си отпускът за остатъка до 410 дни да се ползва от нейния съпруг (чл. 163  ал.9 КТ)
 
 • Създава се възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуска при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа, да получат обезщетение от държавното обществено осигуряване в размер 50 на сто от полагащото се обезщетение при бременност и раждане. Тази възможност се предоставя на бащите (осиновителите) или настойниците, когато майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника./ влиза в сила от 1 юни 2017 г./

Обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) (1) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 48а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато:
1. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
2. след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.
(2) Когато майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а когато той е починал - на настойника. Обезщетението се изплаща, когато лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено за общо заболяване и майчинство.
(3) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща при смърт на детето, когато детето е дадено за осиновяване, настанено е по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето или в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството
 
 • Всички лица, които след 6-месечна възраст на детето имат право вместо майката (осиновителката) или вместо работничката или служителката (в случай на настаняване на дете при съпрузи), да ползват отпуск до навършване на 1-годишна възраст на детето, да имат право и на обезщетение при условията и в размерите, определени в Кодекса за социално осигуряване

 

 • Разширява се обхватът на разпоредбата на чл. 167 от КТ, като:

-          в кръга на лицата, които имат право да ползват отпуск при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката) се включват и осиновителите на дете от 2- до 5-годишна възраст.

-          при тежко заболяване на майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или на осиновителката на дете от 2- до 5-годишна възраст, когато бащата (осиновителят) е починал, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете, могат да се ползват от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя);

-          при тежко заболяване или смърт на майката на дете до 2-годишна възраст, чийто баща е неизвестен, съответната част от отпуските за раждане и за отглеждане на малко дете, могат да се ползват от един от нейните родители;

-          при тежко заболяване или смърт на работничка или служителка, която сама е осиновила дете до 5-годишна възраст, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете, могат да се ползват от един от нейните родители

Предлаганите допълнения в чл. 167 КТ са необходими, тъй като към настоящия момент в случаите, когато майка (осиновителка) е заболяла тежко или е починала, ползването на отпуска от баба или дядо на детето е обвързано със съгласието на бащата (осиновителя)./ влиза в сила от 1 юни 2017 г./

 

Относно пенсиите:

 • Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:

1. от 1 януари до 30 юни - 161,38 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - 165,25 лв.
 
 • Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд;

 

 • От 1 януари 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,1 на 1,126 с процент, определен по правилото на чл. 100 от КСО (2,4 на сто);

 

 • От 1 юли 2017 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година не се осъвременяват по чл. 100 на КСО, а се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,126;

 

 • Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли 2017 г. с 2,4 на сто (чл. 100 на КСО);

 

 • Максималният размер на получаваните една или повече пенсии (за новоотпуснати и състояние) се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход - 910 лв.;
 
 • Предвижда се всяка календарна година НОИ да уведомява лицата, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възрасти които навършват възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО през следващата календарна година за условията,при които могат да се пенсионират.  /чл. 33 КСО/

 • Уреждане на правата на лицата, които полагат стаж след дипломирането си. С оглед избягване на противоречиво тълкуване изрично се посочва, че лицата, полагащи стаж след дипломиране, не се считат за учащи. Правото на родителите на наследствена пенсия от децата им се обвързва с това те да не получават лична пенсия. Тези текстове към момента се съдържат в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. /КСО/

 

 • Предлага се срокът по чл. 94, ал. 1 от КСО, в който лицето може да упражни правото си на пенсия, без да пропусне получаването на плащане от датата на придобиване на правото, да бъде намален от 6- на 2-месеца/КСО/

 

 • Промяна в режима за преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж  и възраст и за инвалидност въз основа на придобит след пенсионирането осигурителен стаж и доход, по искане на пенсионера, свързана с ограничението това да става не повече от веднъж в рамките на една календарна година.

 

Относно болничните листи
 

Срокът за обжалване на болничните листове за НОИ да тече от датата на постъпване на данните от тях в електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12 от КСО, но не по-рано от представяне на данните за изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане, подавани от осигурителите и самоосигуряващите се лица по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване./чл. 112  от Закона за здравето/

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

6 Коментари

 1. Avatar
  ЛЮДМИЛА 2017-07-19 03:24:38

  АЗ КАТО ИМАМ 25ГИ 9 МЕСЕЦА СТАЖ РОДЕНА СЪМ НА 25.11-1954Г КОГА ЩЕ СЕ ПЕНСИОНИРАМ

 2. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-10 14:30:01

  Има право на 50% от майчинството съгласно чл. 54 от КСО

 3. Avatar
  Николета 2017-06-08 20:38:20

  Здравейте,искам да попитам.Когато майка отглежда детето си,което не е навършило 2г и постъпи на работа преди изтичането на 2та година от майчинството а детето постъпи в детска ясла,има ли право на някакъв вид обещетеное?

 4. Avatar
  стойко малинов 2017-01-23 19:31:51

  Здравейте уважаеми дами и господа,
  Здравното ми осигуряване го заплащаше мой близък. Фирмен финансист. В последните 10 години. Той имаше електронен подпис на домашния си компютър. За жалост той почина преди 10 дни. Какъв е срока за заплащане на здравното ми осигуряване за цялата 2017 година? За 2016 година беше до 15 февруари,
  С уважение,

  Стойко Асенов Малинов

  София, ул. Скопие бл. 214, вх. Ж, ап. 149

  Телефони: 0888 94 25 63 и 02 42 62 037

  stoykom@yahoo.com

 5. Avatar
  Mirela 2017-01-15 14:56:52

  Съгласни ли сте с процентното съотношение на фонд пенсий с 1 % увеличение от 1 Януари 2017,защото за мен осигуровките са намалени,а не са увеличени.

Напиши коментар