Промени в осигуряването от 1 август

В Държавен вестник брой: 66, от дата 1.8.2023 г. са обнародвани:

Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

 

Какви са основните промени, свързани с осигуряването, в сила от 01.08.2023 г.

 

Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2023 г.:

1. от 1 януари до 31 юли:
а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;
в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;
г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.;


2. от 1 август до 31 декември:
а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А;

б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 780 лв.;

в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 780 лв.;

г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.


Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2023 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 467 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 523,04 лв.


Определят се дневни размери на обезщетението за безработица за 2023 г.:
1. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;
2. дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 85,71 лв.


Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от същия кодекс за 2023 г. – 780 лв.

Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2023 г. – 540 лв.

Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2023 г.:
1. от 1 януари до 31 юли съгласно приложение № 2;
2. от 1 август до 31 декември съгласно приложение № 2А.


За 2023 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2023 г. – 1950 лв.

 

Запазва се размерът на осигурителните вноски за фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ” и фонд “Безработица” а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2023 г. остава 8 на сто.

 

В Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО са направени някои прмени в текстове от Кодекса за социално осигуряване (Виж Становище на НАП по прилагане на Закона за бюджета на ДОО и НЗОК за 2023  ) :

  • Добавено е изречение второ в  чл. 6, ал. 2 на КСО

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:
1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;
3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.

Допълнението е с оглед прецизиране на разпоредбата и постигане на по-голяма яснота при прилагане на нормативната уредба, свързана с определяне на осигурителния доход във връзка с положен труд за минало време. 

 

  • Нова т. 20 в алинея 5 на чл. 33 от КСО изрично регламентира в кодекса задълженията на НОИ за подаване на данни за определени категории лица и за определени случаи, като реда и начина се определят с Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13)

20. (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) подава данни при условията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 6 за:
а) лицата, които получават:
аа) обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
бб) парично обезщетение за безработица;
вв) пенсия от държавното обществено осигуряване;
б) дължимия данък върху доходите от изплатени гарантирани вземания по чл. 22 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
в) коригиране/заличаване/възстановяване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, подадени за лицата по чл. 4 и 4а, когато:
аа) не е изпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3;
бб) след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт се установят несъответствия между предадените документи по чл. 5, ал. 10 и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1;
вв) следва да бъде изпълнен влязъл в сила индивидуален административен акт или съдебно решение.

  • в § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО, думите „лицата по чл. 4а“ се заменят с „лицата по чл. 4, ал. 9 и чл. 4а“.

След изменението разпоредбата придобива следната редакция:

 

„Осигурено лице“ е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3 и 5. Самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8, а лицата по чл. 4, ал. 9 и чл. 4а се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски."
 
  -----

Чл. 4 (9) КСО Съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 и 4, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а за съпрузите на лицата по ал. 3, т. 4 - върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване

Чл. 4а  КСО - морските лица

Image by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар