Промени в Наредба № Н-8 , в сила от 1 януари 2018 г.

В Държавен вестник, бр. 7 от 19.I е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 ОТ 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите , осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Кои са по-важните промени:

  • Удължава се с един месец срокът за подаване на Декларация образец № 6 корекция

В чл. 6а, ал. 9  текстът "до края на месеца, следващ месеца" се заменя с "до края на втория месец, считано след месеца".

Според мотивите за промяна това се прави с цел облекчаване на осигурителите. След двумесечния срок декларацията се коригира с разрешение от Националната агенция за приходите.

  • Създава се нов код 99:

"- 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България."

Промяната е с оглед коректното отчитане на положения труд от лицата, когато поради национални празници в приемащата държава работните дни през съответните месеци не съответстват на установените в Република България, или когато дневната продължителност на работната време е различна, от определената с Кодекса на труда. Изменението е свързано с коректното зачитане на осигурителен стаж и при необходимост точно определяне на дните с обезщетение от държавното обществено осигуряване.

След т. 16.8 се създава "Забележка":

"Забележка.

Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 за лицата с код 99 се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария."

Точките 16 - 16.8 касаят дните в осигуряване, отработените часове и часовете извънреден труд

 

  • В т. 15.1 в код 2 се включва и чл.331 от Кодекса на труда и аналогичният му чл. 107а от ЗДСл.

Чл. 331 от КТ касае случаите, когато работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение.  

Тази корекция е във връзка с промяната на чл. 54 б ал.3 от КСО.  От 2018 г.в изброяването по чл. 54б, ал. 3 от КСО на основания за прекратяване на осигуряването по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител и по други специални закони, при които паричното обезщетение за безработица се изплаща за срок 4 месеца и е в минимален размер, се допълва чл. 331 от КТ и аналогичният му чл. 107а от ЗДСл.

 

  • Допълнен е текстът за попълване на поле 21 Осигуритлен доход - думите "чл. 6, ал. 2" се заменят с "чл. 6, ал. 2 и 12".

21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване- попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 и 12 от Кодекса за социално осигуряване, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 6 ал. 12 се отнася за социалните разходи и тяхното включване в поле 21 е от миналата година, сега е прецизиран само текста от указанието за попълване.

 

  • В т. 34 в "Забележки" изречение първо се заличава, а в изречение второ числата "96, 97, 98" се заменят с "92, 96, 97".

Нов текст

34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.).

Забележки:

Точка 34 се попълва и в случаите, в които т. 21 не е попълнена, но е попълнена т. 31

Точка 34 не се попълва, когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен някой от следните кодове: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97.

Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15, 27 и 28

 

Точка 21 е Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски

Точка -31 e  Начислен месечен облагаем доход

С направената промяна Нетно възнаграждение не би следвало да се попълва когато няма Осигурителен доход

 

.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар