Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В Държавен вестник бр.29, от дата 7.4.2017 г. е обнародвано Постановление № 60 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Значителна част от  измененията и допълненията в наредбата произтичат от промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1 януари 2017 г. Направени са и някои промени, свързани с прецизиране на действащи разпоредби.

Кое е по-важното:

 • Допълва се чл. 1, ал. 1 и ал. 5, с цел уеднаквяване на посочената разпоредба с други текстове, които конкретизират формите на подаване на заявления и документи по електронен път като начин на заявяване на административни услуги пред Националния осигурителен институт (НОИ) и за получаване на съобщения във връзка с тях.
 • Отпада необходимостта от деклариране на имотно състояние към заявлението за социална пенсия за старост и персонална пенсия с цел намаляване на административната тежест и стриктно придържане към изискванията за получаване на тези пенсии, установени в КСО, свързани с доходите на член от семейството.

Чл. 6. (1) Към заявлението за отпускане на социална пенсия за старост от лица, навършили 70-годишна възраст, се представя декларация по утвърден образец за семейно положение  и годишният доход на член от семейството, включително от друга държава

Чл. 7 (4)Предложението за отпускане на персонални пенсии се изготвя въз основа на:

.....

т.4 декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в кметството/общината или в общинския съвет и документите, удостоверяващи този доход; при определяне на дохода се ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО;

 

 • Промяна в чл. 8, ал. 1, т. 3 - произтича от промени в Закона за семейните помощи за деца, към чиито разпоредби се препраща.

Чл. 8. (1) При определяне на годишния доход по чл. 89а, ал. 1 КСО не се включват:

1. добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;

2. помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане, както и целевите помощи за отопление, отпуснати съгласно нормативен акт;

3. семейните помощи по по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и 3от Закона за семейни помощи за деца и месечната добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

 • Отменя се чл. 15а и чл. 26, ал. 2 , което се обосновава с намаления срок за подаване на заявление за отпускане на пенсия по чл. 94 от КСО от 6 на 2 месеца, който, съчетан със сроковете, в които данните за осигуряването от декларация образец № 1, подавана от осигурителите, постъпват в информационната система на НОИ, на практика обезсмисля уреждането на хипотезата, понастоящем предвидена в посочените разпоредби.

Отпадат:

Чл. 15а Когато придобитият осигурителен стаж след датата на придобиване на правото се представя заедно със заявлението за първоначално отпускане на пенсията в 6-месечния срок по чл. 94 КСО, размерът на пенсията при отпускането й се определя според наличния осигурителен стаж към датата на придобиване на правото, а от датата на заявлението се изменя с придобития осигурителен стаж след датата на придобиване на правото.

Чл. 26 (2)Когато придобитият осигурителен стаж след датата на инвалидизиране се представя заедно със заявлението за първоначално отпускане на пенсията в 6-месечния срок по чл. 94 КСО, размерът на пенсията при отпускането й се определя според наличния осигурителен стаж към датата на инвалидизиране, а от датата на заявлението се изменя с придобития осигурителен стаж след датата на инвалидизиране.

 

 • Изменения в чл. 20 - в резултат от промените в КСО, в сила от 01.01.2017 г. и от определения с чл. 11 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. нов размер на процента по чл. 70, ал. 1 от КСО, който определя тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на размера на пенсиите, свързани с трудова дейност за 2017 г. - 1,126 на сто.

Стар текст:

Чл. 20. (1) При изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст пропорционалната част от процента за месеците осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1 КСО се закръглява до втората цифра след десетичния знак. Когато третата цифра е под 5 - не се взема предвид, а когато е 5 и над 5 - втората цифра след десетичния знак се увеличава с една единица.

Нов текст

Чл. 20. (1) При изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст пропорционалната част от процента за месеците осигурителен стаж по чл. 70, ал. 1 КСО се закръглява до 31 декември 2016 г. до втората цифра, а от 1 януари 2017 г. – до третата цифра след десетичния знак. Когато третата, съответно четвъртата цифра, е под 5, тя не се взема

Стар текст

Чл. 20. (3) От 1 януари 2017 г. пропорционалната част от процентите за месеците осигурителен стаж в случаите по чл. 70, ал. 1, изречение първо от КСО е, както следва:

1 месец               = 0,10    7 месеца            = 0,70

2 месеца            = 0,20    8 месеца            = 0,80

3 месеца            = 0,30    9 месеца            = 0,90

4 месеца            = 0,40    10 месеца          = 1,00

5 месеца            = 0,50    11 месеца          = 1,10

6 месеца            = 0,60    12 месеца          = 1,20.

Нов текст

Чл. 20. (3) От 1 януари 2017 г. пропорционалната част от процентите за месеците осигурителен стаж в случаите по чл. 70, ал. 1, изречение второ и трето от КСО е, както следва:

 1 месец     = 0,094

 2 месеца = 0,188

 3 месеца = 0,282

 4 месеца = 0,375

 5 месеца = 0,469

 6 месеца = 0,563

 7 месеца = 0,657

 8 месеца = 0,751

 9 месеца = 0,845

10 месеца = 0,938

11 месеца = 1,032

12 месеца = 1,126

 

 • Създава се нов чл. 29а. В него се посочват размерите на  коефициентите по чл. 79, ал. 1 от КСО, използвани при определяне размера на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, като тези размери от 1 януари 2017 г. са изчислени в съответствие с изискването на чл. 79, ал. 2 от КСО

Чл. 29а. При изчисляване размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест от 1 януари 2017 г. коефициентите по чл. 79, ал. 1 във връзка с ал. 2 КСО са, както следва:

1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто – 0,4096;

2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто – 0,3584;

3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – 0,3072.

 

 • Създава се нова ал. 7 на чл. 34 , с оглед установяване статута на учащ в България. Регламентира се използването от НОИ на данни от регистрите на Министерство на образованието и науката (МОН). Заедно с това се запазва и досегашната възможност лицата да подават сами тази информация в териториалните поделения на НОИ, за да не се забавя изплащането на наследствените им пенсии, тъй като данните  в регистрите на МОН се актуализират два пъти годишно – към 1 ноември и към 1 април. Тези промени създават условия за намаляване на административната тежест за учащите се лица. /Влизат в сила от 1 януари 2018 г./

Чл.34 (7) За установяване статута на учащ на лицата по ал. 1, т. 1 и 2, когато не са представени съответните документи, се ползват данните от регистрите на Министерството на образованието и науката, присъединени към системата за автоматизиран достъп до регистрите на централната администрация.

 

 • Променят се  чл. 38, ал. 8 и чл. 46, ал. 11

  Стар текст:

  Чл.38 (8) За осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 7 и 9 и чл. 4а КСО се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски, включително вноските по чл. 6, ал. 9 КСО.

  Нов тест

  Чл. 38 (8) За осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 КСО, а за лицата по чл. 4, ал. 7 и 9 и чл. 4а КСО – времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски.“

   

В чл. 46 се създава ал. 11:

(11) Когато в периода, от който се определя или е определен индивидуалният коефициент, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.“

 

Тези промени са свързани с изменението в чл. 9, ал. 1, т. 4 от КСО относно зачитането на осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица, в сила от 01.01.2017 г., съгласно която преценката на права на тези лица се извършва въз основа на реално внесените осигурителни вноски – авансови или окончателни.

 В тази връзка в преходните и заключителните разпоредби се създава § 8в:

„§ 8в. Лицата, на които до 31 декември 2016 г. са отпуснати пенсии за трудова дейност, могат да поискат индивидуалният им коефициент да се определи съгласно чл. 46, ал. 11, когато това е по-благоприятно за тях. Новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението.“

Самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия за трудова дейност, могат да поискат определяне на пенсията по правилото на чл. 46, ал. 11 от наредбата, т.е., при вземане предвид на дохода, върху който са внесени осигурителни вноски, ако това е по-благоприятно за тях.

 

 • Измененията в чл. 85 - в съответствие с новата ал. 3 на чл. 114а от КСО, действаща от 01.01.2017 г. и с отпадането на поканата за доброволно изпълнение в чл. 182 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Стар текст

чл. 85 (1) От пенсиите се правят удръжки за:

1. отм

2. запори, наложени по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

3. погасяване на задължения за недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания; удръжките са в размерите по чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс, ако пенсията е над минималната работна заплата за страната, и 1/6 от пенсията, ако тя е под минималната работна заплата за страната. При наличие на писмено заявление от наследник, получаващ пенсия, може да се погасява задължение на друг наследник;

4. неоснователно получени осигурителни плащания по чл. 40, ал. 7, чл. 42, ал. 2 и чл. 54е КСО, както и при прилагане на разпоредбите на международни договори, по които Република България е страна; удръжките са в размерите по т. 3;

5. отм

Нов тескт

чл. 85 (1) От пенсиите се правят удръжки за запори, наложени по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания.“

 

Стар текст

чл. 85 (3) Целият дълг или част от него по ал. 1, т. 3 и 4 може да се погаси от набрана сума от пенсия за минали месеци, ако има писмено заявление от лицето. При липса на заявление за месеца, през който следва да се преведе набраната сума, се прави удръжка, като се вземат предвид месечният размер на пенсията и сумата, преведена по записа.

Нов текст

чл. 85(3) По писмено заявление от лицето цялото вземане за неоснователно получени суми за осигурителни плащания или част от него може да се погаси от набрана сума от пенсия за минали месеци. При липса на заявление в месеца, през който следва да се преведе набраната сума, се правят удръжки в дължимия месечен размер според броя на месеците, за които се отнася набраната сума, преведена по записа.“

 

Промените в наредбата влизат в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на § 9, който влиза в сила три дни след обнародването му и § 16, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.

В статията е използвано съдържание от Доклад относно:Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  stefka todorovska 2017-07-10 16:06:56

  koi pensii ne se indeksirat s 2.4% ot 01.07.2017 po 6veizarskoto pravilo

 2. Avatar
  Милка Николова 2017-05-25 15:56:47

  ще се върнат ли първоначалните коофицентите на пенсионерите намалени от правителството на иван костов

Напиши коментар