Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В Държавен вестник брой: 30, от дата 11.4.2017 г. е обнародвано Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Измененията и допълнения в наредбата в по-голямата си част произтичат от промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Направени са и промени, които прецизират някои от действащите разпоредби.

Кое е промененото:

  • Бланките на всички формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство съдържат изменения, които влизат в сила от 01 юни 2017.

 - Създава се НОВО приложение № 2а към чл. 4, т. 1:„Приложение № 2а към чл. 4, т. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни

- Във всички приложения като идентификатор на физическите лица се въвежда личния номер, в съответствие със Закона за българските лични документи. Почти във всички приложения са редактирани обстоятелствата за деклариране.

 

  • Правят  се допълнения в чл. 4 от наредбата,  свързани с промените в Кодекса на труда и КСО, в сила от 1 юни 2017 г., с които се разширява кръгът на лицата, имащи право да ползват отпуск и съответното обезщетение за бременност, раждане, отглеждане на дете, при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката) или при неизползване на отпуска при бременност и раждане. 

 

  • Регламентира се в чл.8, 9 и 11 , че данните за банковата сметка, по която занапред да се изплащат обезщетенията от държавното обществено осигуряване, се посочват единствено при представяне на първото удостоверение съгласно приложение № 9, 10 или 11 по наредбата.

 

  • Създава се възможност оттеглянето на упълномощаването за представяне на документите по наредбата да става освен лично, и чрез упълномощено за целта лице. При представяне на заявление за получаване на парична помощ при смърт на осигурено лице и на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи, удостоверение за наследници ще се изисква само за справка.

Чл. 19.....

(2) При оттегляне на упълномощаването лицето, задължено да представя документите по тази наредба-лично или чрез упълномощено за целта лице,представя в съответното ТП на НОИ ново заявление по образец съгласно приложение № 13 не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.

 

  • Прецизират се данните по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2 от наредбата, които е необходимо да бъдат коректно попълнени в удостоверенията, с оглед приемането им в информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ).

С код за корекция не се коригират следните данни:

стар текст

1. в удостоверение по образец съгласно приложение № 9 - номер на болничен лист, единен граждански номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните и ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ;

2. в удостоверения по образец съгласно приложения № 10 и 11 - единен граждански номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ, начална дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението.

 нов текст

1. в удостоверение по образец съгласно приложение № 9 – номер на болничен лист, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението;

2. в удостоверения по образец съгласно приложения № 10 и 11 – единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, начална дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението, а за удостоверение съгласно приложение № 10 – и брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.“

Необходимо е тези данни първо бъдат заличени и впоследствие подадени наново, коректно попълнени.

 

  • Промяната в чл. 24 от наредбата, създава възможност документите, необходими за изплащане на обезщетенията на лица, чиито правоотношения са прекратени по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда от контролните органи на инспекцията по труда, да се представят на хартиен носител в териториалните поделение на НОИ.  Тази промяна е с оглед зачестилите случаи, в които осигурени лица не могат да получат обезщетения за болест и майчинство от държавното обществено осигуряване поради това, че осигурителят е преустановил дейността си или лицето, което го представлява, не може да бъде намерено.

 

  • Създава се възможност за нередовностите в приетите документи за изплащане на обезщетенията да бъдат уведомявани и упълномощените лица, които са ги подали от името на задължените лица. /Чл. 29/

 

  •  По нов начин, с  редакцията на чл. 42 от наредбата, се регламентира служебното преизчисляване до 30 юни на изплатените парични обезщетения, отнасящи се за предходната календарна година, в съответствие с променената разпоредба на чл. 54м от КСО, в сила от 1 януари 2017 г.

 

Стар текст

Чл. 42. (1) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, се преизчисляват служебно въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Когато паричните обезщетения и помощи са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо.

(2) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 9 КСО. Когато паричните обезщетения и помощи са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица по реда на чл. 114 КСО.

 

Нов текст

Чл. 42. (1) До 30 юни на текущата година се преизчисляват служебно изплатените парични обезщетения, отнасящи се за предходната календарна година, когато след изплащането, за периода, от който е определен размерът им, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 КСО, върху който са внесени авансово осигурителни вноски.

(2) Когато след датата на преизчисляването по ал. 1, за периода, от който е определен размерът на изплатените парични обезщетения, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход, от който е изчислено/преизчислено обезщетението, паричните обезщетения се преизчисляват служебно до 30 юни на следващата календарна година.

(3) Когато в резултат на преизчисляването по ал. 1 и 2 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението:

1. разликата до по-високия размер се изплаща на лицето в срока по ал. 1;

2. изплатеното в по-висок от дължимия размер се възстановява от лицето, освен когато е в резултат на неправилно подадени данни за изплащане на паричното обезщетение и/или удостоверяване на осигурителен стаж и доход от осигурителя.“

 

---------------------

В статията са използвани текстове от Доклад ОТНОСНО:Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи отдържавното обществено осигуряване

 

Илюстрация:Designed by Freepik

           


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар