Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване от 1 юли 2018 г.

гост автор: Вержиния Заркова

Промените в НПОПДОО, които са в сила от 1 юли 2018 г. отразяват, влезлите в сила от същата дата, разпоредби в КСО, касаещи правото за получаване на парични обезщетения на осиновителите на деца до 5 годишна възраст.

Отпуските на работещите по трудово правоотношение осиновители се разрешават на основание новият чл.164б от КТ (в сила от 01.07.2018г.). Считано от тази дата се регламентира и правото на отпуск на самотните бащи осиновители, което до сега не беше уредено.

Промяната в нормативната уредба се изразява в това, че се приема един подход при осиновяване на дете до 5 годишна възраст. При предишната разпоредба, лицата осиновили дете до 2 годишна възраст се ползваха от общият ред за отпускане на обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дето до 2 годишна възраст, а за осиновителите на деца от 2 до 5 годишна възраст съществуваше отделен ред.

Правата за получаване на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5 годишна възраст са посочени в чл.53а до 53г от КСО. Право на парично обезщетение, на това основание, имат всички лица осигурени за общо заболяване и майчинство.

 • Осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
  На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице през време на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се изплаща обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49 от КСО (обезщетение за бременност и раждане), за срок до 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст (чл. 53а от КСО).

Приложението от НПОПДОО, което се попълва в тези случаи е №5 „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 КСО“

 

 • На осигурения за общо заболяване и майчинство осиновител се изплаща парично обезщетение при осиновяване на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 дни считано от деня на предаване на детето за осиновяване.

Приложението от НПОПДОО, което се попълва е №3 „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 2 КСО до 15 дни“.

 

 • На осигурения за общо заболяване и майчинство осиновител се изплаща парично обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни.

Приложението от НПОПДОО, което се попълва е №6 „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни“.

 

 • Осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст, когато отговаря на условията на чл. 53а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 49, когато след изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване (чл. 53г, ал. 1):
   

1. не ползва отпуск за осиновяване, или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото прролзване;
2. самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.

Приложението от НПОПДОО, което се попълва в тези случаи е №5а „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст“. – ново приложение.

 

 • След използване на отпуските до 365 дни, когато детето не е навършило 2-годишна възраст и не е настанено в детско заведение, осиновителката, осиновителят или лицето, което е поело отглеждането на детето, има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст по чл. 164 (чл. 164б, ал. 7 от КТ).
   

Няма промяна по отношение на изплащането на паричните обезщетения при временна неработоспособност от средствата на ДОО.

 • Паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при подневно отчитане на работното време се изплаща за определените за лицето работни дни, включени в периода на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст (чл.33 от НПОПДОО). Тук е направено уточнение, че обезщетението се изплаща за работните дни на лицето, а не тези по календар. Практиката на НОИ и досега е била такава.

 

 • Паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните часове по графика на лицето, изготвен по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, включени в периода на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст (чл. 34, ал. 1 от НПОПДОО). Новият момент тук е само препратката към НРВПО, относно съставянето на графиците при сумирано изчисляване на работното време. Паричните обезщетения при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график продължават, както и до сега да се изплащат за работните часове включени в графика на лицата.
   

В приложенията към НПОПДОО също са направени съответните промени отнасящи се до правата на осиновителите на деца до 5 годишна възраст да получават парични обезщетения. Предвидено е данните в т. 11 и 12 от приложение №9 „Удостоверение относно правото за изплащане на парично обезщетение“ да се попълват в следните таблици.

*11. С анкетен лист № ............. от ........... 20.... г. е установено .............................................. (умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение/нарушаване на режима, определен от здравните органи/употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви извършвани под въздействието на такива средства/хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред/временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред)за:

 

    * Точка 11 се попълва за случаите по чл. 46, ал. 1 от КСО.

 

*12. Лицето ползва платен годишен отпуск, съгласно заповед № .......... от .........20.... г. за:

* Точка 12 се попълва за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредба за медицинската експертиза.

-------------------------

Вержиния Заркова е експерт по трудово и осигурителното право, лектор, консултант и автор на множество статии и коментари по прилагане на осигурителното законодателство.

 

Илюстрация: Designed by Freepik

--------------------

 • Какви отпуски при осиновяване се използваха досега и какво наложи промяната в КТ може да прочетете ТУК 
 • Може да намерите обновени съгл. КТ, КСО, НПОПДОО и НРВПО всички процедури за видовете майчинство в нашата платформа

 

 


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар