Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

В Държавен вестник бр.29, от дата 7.4.2017 г. е обнародвано Постановление № 63 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.

Кое е най-важното:

С наредбата се дава възможност от 1 юли 2017 г. заявленията за отпускане на обезщетение за безработица да се подават по електронен път

След направените със Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, за лицата с прекратено осигуряване след края на 2016 г., срокът за изплащане на обезщетението за безработица се определя единствено от осигурителния им принос след 2001 г. По този начин отпада необходимостта лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж, а за преценка на правото и определяне размера на обезщетението се използват данните от информационната система на НОИ.

 Досега липсваше нормативна възможност за подаване по електронен път на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица. Очаква се въвеждането на такава възможност значително  да облекчи ползването на осигурителни права от безработните лица, тъй като няма да е необходимо те да се явяват в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).

- От 1 юли 2017 г. заявленията за отпускане на обезщетение за безработица могат да се подават по електронен път, за което е необходимо лицата да имат електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК). Също така в заявлението лицата могат да посочат и начина, по който желаят НОИ да комуникира с тях във връзка с уведомяване за нередности и връчване на разпореждания – на гише в офисите на НОИ, по пощата или по електронен път.

- Запазва се възможността за подаване на заявленията и на хартия в териториалните поделения на НОИ.

- За преценка на срока и размера на паричното обезщетение за безработица е необходимо да се съобрази и основанието за прекратяване на осигуряването.  Ето защо от началото на 2107 г.в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ за осигурените по трудови и служебни правоотношения лица, осигурителите попълват два кода за прекратяване на осигуряване – един за случаите, когато осигуряването е прекратено на основание извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от КСО (при прекратяване по желание или със съгласието на лицето или поради виновното му поведение) и друг – за случаите, когато осигуряването е прекратено на някое от посочените в чл. 54б, ал. 3 от КСО основания.

- Предвид това, че срокът за подаване на данни за осигуряването в Националната агенция за приходите с декларация образец  № 1 е до 25-то число на следващия месец, с оглед навременно отпускане на обезщетенията за безработица, се предвижда при възможност лицата да представят акта за прекратяване на правоотношението си за справка.

 

В тази връзка са и направените изменения и допълнения в чл. 1 и чл. 5 от наредбата и в Приложение № 1 към същата, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.:

 • Чл. 1 ал.1: Паричните обезщетения за безработица по чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се отпускат въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат документи, удостоверяващи осигурителен стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна и акт за прекратяване на правоотношението – за справка.“

 • Чл.1 ал. 4:  Заявлението по ал. 1 се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя

 • Създава се ал. 5 на чл.1: заявлението по ал. 3 се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение на Националния осигурителен институт.

 • Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и се изменят така:
  „(6) При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен срок от приемането на заявлението, като му дава необходимите указания за отстраняване на нередностите. Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път на посочен електронен адрес. Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице
  (7) При невъзможност за уведомяване по реда на ал. 6 уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.“
 • В чл. 5 ал. 3 се изменя така:Разпореждането по ал. 1 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път, по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление, на посочен електронен адрес.

 • Променя се текста на Заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО

  ............................ ЖЕЛАЯ документите, издавани от НОИ във връзка с исканото от мен обезщетение, да получавам по един от следните начини:

1. На гише в Териториалното поделение на НОИ, в което подавам настоящото заявление.
2. Чрез пощенски/куриерски служби на посочения адрес за кореспонденция.
3. По електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) на посочения електронен адрес.

 

В статията са използвани текстове на Доклад ОТНОСНО:Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар