Промени в ЗДДС в сила 01.07.2022, касаещи намалената и нулева ставка на данъка

В ДВ бр. 52, от дата 5.7.2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. С параграф 25 се правят изменения в Закона за данък върху добавената стойност.

 

 Наименованието на глава трета се изменя така: „Освобождаване с право на приспадане на данъчен кредит“ ( стар текст "Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка").

Член 66 се изменя така

Чл. 66. (1) Стандартната ставка на данъка е 20 на сто за облагаемите доставки с място на изпълнение на територията на страната, освен изрично посочените като облагаеми с намалена или нулева ставка на данъка.
(2) Ставката по ал. 1 се прилага и при внос на стоки на територията на страната, и при облагаеми вътреобщностни придобивания на територията на страната, освен изрично посочените като облагаеми с намалена или нулева ставка на данъка.

Създава се чл. 66а:

Намалена ставка на данъка
Чл. 66а. Ставката на данъка е 9 на сто за доставката на услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната.

Създава се чл. 66б:

Освобождаване с право на приспадане на данъчен кредит чрез прилагане на нулева ставка на данъка
Чл. 66б. Нулева ставка на данъка се прилага при извършване на доставки с място на изпълнение на територията на страната, посочени в глава трета, чл. 53, 64а, 140, 146 и 173.

В преходните и заключителните разпоредби се създава § 15д:

„§ 15д. (1) Ставката на данъка по чл. 66а се прилага до 31 декември 2022 г. за следните доставки с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки:
1. доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
2. доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128;
3. доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца, по приложение № 4;
4. доставки на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4;
5. доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
6. доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.

(2) Ставката на данъка по чл. 66а се прилага до 1 юли 2023 г. за следните доставки с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки:
1. доставка на централно отопление;
2. доставка на природен газ.

(3) Ставката на данъка по чл. 66б се прилага до 1 юли 2023 г. за доставка на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки.


(4) За целите на ал. 1, т. 2 и 5:
1. „бира“ е бира по смисъла на чл. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове;
2. „вино“ е вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
3. „спиртни напитки“ са спиртните напитки по смисъла на чл. 121, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки;
4. „случаен автобусен превоз“ е превоз по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(5) За целите на ал. 3 „хляб“ е продукт, който се получава от изпичането на тесто, получено от смесване на пшенично брашно или друга зърнена култура, самостоятелно или в комбинация, и вода, със или без добавяне на сол, втасало с помощта на хлебна мая или закваска, и технологични добавки (при необходимост). За целите на ал. 3 „брашно“ е продукт, който се получава от смилането на хлебна пшеница и е годен за производство на хляб и хлебни продукти.

(6) Лице, което извършва доставка/продажба на природен газ чрез измервателни средства за разход на течни горива, е длъжно да регистрира в електронната система с фискална памет всяка доставка/продажба на природен газ в данъчна група „Д“ за времето на приложение на ставката по чл. 66а. В този случай се допуска при предаване на данни към Националната агенция за приходите да не се подават данни за вид и количество на продаденото гориво. Допуска се тези продажби да се програмират в отделен департамент.

(7) Когато данъчното събитие по доставка, за която се прилагат ал. 2 и 3, е възникнало до влизането в сила на ал. 2 и 3 включително и данъчният документ за доставката се издава след влизането в сила на ал. 2 и 3, доставката се документира чрез издаване на фактура по чл. 113, при издаването на която се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.

(8) Когато след влизането в сила на ал. 2 и 3 възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка, за която се прилагат ал. 2 и 3 и която е фактически извършена и документирана до влизането в сила на ал. 2 и 3, изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на данъчно известие по чл. 115, като се прилага данъчният режим, действащ към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана доставка.

Законът влиза в сила от 1 юли 2022 г., с изключение на:
1. параграф 17 , § 25, т. 9 относно § 15д, ал. 1, т. 2, ал. 2, 3 и 6 и § 28, т. 2, които влизат в сила в тридневен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“;


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

  1. Avatar
    Мария Мирчевска 2022-10-09 07:53:32

    КАК ДА ОСЧЕТОВОДИМ СТОКА КОЯТО ИМА ОБЛАГАЕМИ СТОКИ И БРОШНО БЕЗ ДДС В НОЯ КОЛОНКА В ДНЕВНИКА ОТИВА И БРАШНО КОЕТО Е ОСВОБОДЕНО

  2. Avatar
    Иванка Янкова 2022-08-09 00:10:31

    Ако е ползван данъчен кредит и сега продаваме наличното от преди брашно с нулева ставка , какъв документ да се състави и как да се отрази в дневниците начисляване на данък за ползвания данъчен кредит?

Напиши коментар