Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 2017 г.


1. Годишната данъчна декларация по чл. 50 -  НЯМА ДА Е само по електронен път

Въпреки, че в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове  в промените, касаещи ЗДДФЛ,  беше заложено Годишната данъчна декларация  по чл.50 да  се подава само по електронен път, в крайна сметка тази промяна не се прие.

От проекта:Чл. 53. (1) Годишната данъчна декларация се подава по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Обнародвано:Чл. 53. (1) Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода

Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 5 (30. Април). /Чл. 53 ал.6 ЗДДФЛ /

Възможността за облекчението по чл. 53 ал. 6 се прилага и при декларирането на доходите за 2016

 

2. Възможност за еднократна корекция на годишната данъчна декларация по чл.50

При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след законовия срок, данъчно задължените лица имат право,еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация./промяна на чл.53 (2) ЗДДФЛ/

В случаите на  откриване през 2017 г. на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения за 2016 г.,данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да направи промени чрез подаване на нова декларация за 2016 г./ преходните и заключителни разпоредби  § 52./


3. Промени, свързани с данъчно облекчение за деца с увреждания

В чл.22г ал. 2 е добавено, че данъчното облекчение се ползва и когато към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие.

Промените се прилагат и за доходи, придобити от физическите лица през 2016 г./§ 54. преходни и заключителни разпоредби/

 

4.Въвеждане на данъчно облекчение за извършени безкасови плащания

Създава се чл. 22 д

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:

1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;

2. 100 на сто от доходите по т. 1 са получени по банков път;

3. 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1 са използвани от лицето за направени през годината разходи, платени по банков път.

Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв.

Тези обстоятелства се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.

 

5. Писмена декларация от лицето при изравняване на годишния данък, че няма задължения;

Ползване на данъчните облекчения- Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. /чл. 23. ал.2/

Когато работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, и определя годишния размер на данъка. Лицето следва да подаде с останалите документи и  писмена декларация, че към момента на подаването й пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или, че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.“ /В чл. 49, ал. 4 се създава т. 8:/

 

6.  Специален ред за подаване Годишната данъчна декларация по чл. 50 за доходите на починали лица.

Декларацията  се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници. /създава се ал. 9 към чл. 50/

 

7. Промени относно доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък

Доходите по чл. 38(1) б)  от ЗДДФЛ, придобити от местни физически лица от източници в чужбина, ще се облагат и декларират само годишно, като дължимият данък се определя в годишната данъчна декларация и се внася в срок до 30 април на следващата година /нова „(4) в чл.67/

4) Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50.

 

8. Няма нов срок за подаване на Справката по чл. 73 ал.1

Срокът остава 30 април на следващата година . В Проекта беше заложено 31.01

 

9. Промени, свързани с освободените от облагане ДОД доходи от печалби и награди

Не са облагаеми:

Стар текст: 20. паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта;

20. (в сила от 01.01.2017 г.) паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

Стар текст: 21. паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип;

21. (в сила от 01.01.2017 г.) наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20;

Стар текст: 22. предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", както и предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията;

22. (в сила от 01.01.2017 г.)предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси;

 

10. Промени, свързани с реда на облагане на непарични вноски в търговски дружества

Не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества. Ако впоследствие търговското дружество извърши продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на имуществото, предмет на непаричната вноска и вследствие на това намали капитала си и направи плащане (в пари или в натура) в полза на лицето, направило непаричната вноска, за данъчни цели се смята, че физическото лице –съдружник или акционер в това дружество е извършило продажба на имуществото на датата на вписването на непаричната вноска в търговския регистър.В тези случаи, доходът се смята за придобит от физическото лице на датата на вписването на намаляването на капитала в търговския регистър и се облага по реда на чл. 33,/Доходи от прехвърляне на права или имущество/, освен ако не е освободен от облагане по реда на ал. 1.“

 

11. Промени в чл. 29 и 29а, касаещи земеделските стопани

В чл. 29 се създава ал. 3:

„(3) В облагаемия доход по ал. 1 се включват доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през период на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не са участвали при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване, а биха участвали при формирането на счетоводния финансов резултат за текущата година, ако лицето се облагаше по реда на чл. 29а.“

Отстранява се проблем, свързан със земеделските стопани, преминаващи от облагане по реда на чл. 29а към облагане по общия ред на чл. 29 от ЗДДФЛ. Проблемът е свързан със случаите, при които доходите са получени през предходни данъчни години, когато лицето се е облагало по реда на чл. 29а, но не са отчетени като приход за същата или за предходни години, с оглед правилата на счетоводното законодателство. Според сега действащата нормативна уредба, ако впоследствие лицето премине към облагане по общия ред е възможно тези доходи да останат необложени, предвид различните принципи за формиране на облагаемия доход

Предложените промени в чл. 29а са за годината на регистрация изборът да се упражнява в годишната данъчна декларация за същата година, като успоредно с това се запазва досегашното правило, че за следващите пет данъчни години лицето трябва да заяви избора си изрично с декларацията по чл. 29а, ал. 4. Успоредно с това се предвижда декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ да се подава еднократно, като след изтичането на 5-те години избрания ред на облагане се запазва (без да е необходимо отново лицето да декларира това обстоятелство). Предложението е декларация да се подава само, ако впоследствие земеделският производител промени избрания ред на облагане с облагане по общия ред, като такава възможност е предвидена за 2017 година със специална преходна разпоредба в закона.

Декларацията по чл. 29а, ал. 4, с която се упражнява правото на избор по чл. 29а, ал. 5, т. 2, за 2017 г. се подава в срок до 31 януари 2017 г./ § 53. в преходни и заключителни разпоредби/

 

12. Променя се дефиницията на понятието "Застраховки "Живот"

 За целите на ЗДДФЛ "Застраховки "Живот" са сключваните от застрахователи, лицензирани съгласно Кодекса за застраховането, или от застрахователи със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, извършващи дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги:

а) застраховка „Живот“, която включва застраховка само за достигане на определена възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане на определена възраст или за по- ранна смърт, посочена в т. 1, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от раздел І на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането;

б) застраховка с изплащане на анюитети (пенсия или рента) по т. 1, буква „б“ и т.3, буква „б“ от раздел І на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането.“;


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

4 Коментари

 1. Avatar
  Йонка 2018-01-26 16:19:40

  Спечелих награда от игра на известна фирма за безалкохолни напитки.Питам щом като е награда защо трябва да я декларирам/тя е спечелена чрез жребии между хиляди участници/, защо от други не се взима данък,а от тези предметни награди се взима,може би щото са поименни,а другите са анонимни?

 2. Avatar
  Някой 2017-07-06 14:22:52

  Няма смисъл да се човек с данъчни декларации и т.н. само за това облекчение. Трябва да имате облагаем доход от 500,000 лева на година (преведен по банков път, и 80% от похарченото отново да е безкасово), за да може данъкът върху данъчната основа да е 50,000 лева, 1% от което е 500 лева.

 3. Avatar
  Светослава Топузова 2017-02-02 07:08:38

  Г-жо Тонева,
  Плащанията могат да са извършени по банков път, а не чрез касов апарат: лесно могат да се проследят и осчетоводят по този начин.
  С уважение,
  Топузова

 4. Avatar
  Биянка Тонева 2017-01-27 18:25:52

  По повод новия чл. 22 д за безкасови плащания считам , че пълен абсурд гласуван и приет за 5 минути.
  1.Само глемите вериги имат пос терминали.
  2.Преди да е бил приет този член е трябвало да задължат всички търговци да сложат пос терминали в магазините .
  Как тогава ще направи 80 % безкасово плащане ? Откъде ? Например-костюм- 150 лв. ,ботуши -100 лв., лекарства- 50 лв. и т.н.

Напиши коментар