Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (част първа)

 

Автор: Мария Янчева

В брой 63 на Държавен вестник от 04.08.2017г. са обнародвани промени в  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  /ДОПК/, които са основно в следните области:

- Отговорността на трети лица за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица;

- Автоматичния обмен на информация между държави;

- Отчети по държави за многонационални групи от предприятия.

 

Отговорност на трети лица

Разширен е обхватът на третите лица, които отговарят за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица. До сега разпоредбите на чл.19 ДОПК се отнасяха за управители и други членове на органи за управление, прокуристи, търговски представители и търговски пълномощници.

С поправките са разписани случаи, в които съдружници и акционери носят отговорност за данъчните и осигурителни задължения на юридическите лица:

 

а) Когато по решение на мажоритарни съдружници или акционери недобросъвестно се извърши едно от следните действия, в резултат на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са погасени задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски (чл.19, ал.3 ДОПК):

- плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчуждаване на имущество на задълженото лице, включително предприятието, безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните;

- действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на задълженото юридическо лице за обезпечаване на чужд дълг и то бъде осребрено в полза на третото лице.

Отговорността е за непогасените данъчни и осигурителни задължения до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото. Освободени от отговорност са тези съдружници или акционери, които не са гласували или са гласували против.

Мажоритарен съдружник или акционер е лице, което упражнява контрол по смисъла на §1, т. 4 от ДР на ДОПК (виж определение в края на текста). Когато няма акционер или съдружник, който упражнява контрол, за мажоритарен съдружник или акционер се смята всеки съдружник или акционер, притежаващ 15 или повече процента от дяловете или акциите (§1, т.30 ДР на ДОПК).

Приема се за недобросъвестно действието, което е извършено след:

- Деклариране и/или установяване на задълженията до една година от декларирането и/или издаването на акта за установяване на задължението; или

- Образуване на производство по реда на този кодекс за контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство до 6 месеца от приключване на производството. Когато се извършва проверка, срокът тече от получаване на искане или протокол.

 

б)  Когато мажоритарни собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дялове или акции така, че да престанат да бъдат мажоритарни съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски (чл.19, ал.5 ДОПК).

Условие за реализиране на отговорността е лицата да са имали качеството на мажоритарни собственици на капитала към деня на възникване на задълженията.

Отговорността им е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала.

Недобросъвестност е налице, когато:

- Съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е свръхзадлъжняло или неплатежоспособно и прехвърлянето на дяловете/ акциите е извършено преди обявяването на несъстоятелност или отхвърлянето на искането за обявяване в несъстоятелност; или

- Действието е извършено след образуване на производство по реда на този кодекс за контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство до 6 месеца от приключване на производството. Когато се извършва проверка, срокът тече от получаване на искане или протокол.

 

в) Когато миноритарни съдружници или акционери едновременно или последователно за период не по-дълъг от три месеца, недобросъвестно прехвърлят дружествени дялове или акции, чиято обща сума представлява мажоритарен дял от капитала, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски (чл.19, ал.6 ДОПК). За определяне на вида на собствениците следва да се има предвид дефиницията за мажоритарни собственици и съответно съдружници и акционери, които не я покриват ще се квалифицират като миноритарни (виж извадки от определенията в края на текста).

Разпоредбата не се прилага за акционери в дружества, чиито акции са предмет на публично предлагане.

Условие за реализиране на отговорността е лицата да са имали качеството на собственици на капитала към деня на възникване на задълженията.

Отговорността им е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала.

Недобросъвестност е налице, когато:

- Съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е свръхзадлъжняло или неплатежоспособно и прехвърлянето на дяловете/ акциите е извършено преди обявяването на несъстоятелност или отхвърлянето на искането за обявяване в несъстоятелност; или

- Действието е извършено след образуване на производство по реда на този кодекс за контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство до 6 месеца от приключване на производството. Когато се извършва проверка, срокът тече от получаване на искане или протокол.

 

г)  Когато собствениците на капитала, включително съдружниците или акционерите (независимо дали са мажоритарни), получат скрито разпределение на печалбата, отговарят за неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на юридическото лице (чл.19, ал.8 ДОПК).

Отговорността е за задълженията, възникнали в периода, в който лицата са притежавали  качеството на собственици и е ограничена до размера на полученото. Отговорност не се носи, ако скритото разпределение е декларирано.

 

д)  Лицата, които са действали в скрито съучастие, дължат солидарно с неплатежоспособното юридическо лице неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски така, както биха възникнали за неплатежоспособното юридическо лице (чл.19, ал.7 ДОПК).

Скритото съучастие е институт, който не е уреден изрично в българското законодателство, но може да се направи извод, че е допустим, тъй като чл.609 от Търговския закон го използва във връзка с производството по несъстоятелност. Съгласно тази разпоредба скрит собственик е лице, което прикрива търговска дейност чрез неплатежоспособен длъжник. В правната теорията скритото съучастие е описано като дружество, което не е регистрирано и не съществува под каквато и да е форма за трети лица. То възниква на основание на договор между явен и скрит съдружник, които уговарят помежду си условията на съучастието.

Според мотивите към промените в ДОПК новата хипотеза ще се прилага в случаите, когато физическо или юридическо лице, независимо дали притежава търговско качество, извършва търговска дейност чрез неплатежоспособен длъжник-търговец, който действа като негово подставено лице или скрит пълномощник.

Извадки от текстове на ДОПК:

Допълнителни разпоредби, §1, т.30. „Мажоритарен съдружник или акционер" е лице, което упражнява контрол по смисъла на т. 4. Когато няма акционер или съдружник, който упражнява контрол, за мажоритарен съдружник или акционер се смята всеки съдружник или акционер, притежаващ 15 или повече процента от дяловете или акциите.

Допълнителни разпоредби, §1, т.4. "Контрол" е налице, когато контролиращият

а) притежава пряко или косвено или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или

б) има възможност да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или

в) има възможност да ръководи, включително чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или

г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или

д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.

(следва продължение)

---------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар