Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (част втора)

Автор: Мария Янчева

В брой 63 на Държавен вестник от 04.08.2017г. са обнародвани промени в ДОПК, които са основно в следните области:

- Отговорността на трети лица за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица;

- Автоматичен обмен на информация между държави;

- Отчети по държави за многонационални групи от предприятия.

Отговорността на трети лица за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица  бяха разгледани в статията за Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (част първа)

 

Днес ще разгледаме следващата част промени:

Автоматичен обмен на информация между държави

1. Въвежда се автоматичен обмен с държави членки на ЕС за издадени, изменени или подновени предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване (чл.143з, ал.10-16 ДОПК). Компетентен орган е изпълнителният директор на НАП.

 

Информацията, която подлежи на обмен е следната:

 • идентификационни данни на лицето, за което е издадено предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване и – при възможност, на групата, към която то принадлежи;
 • обобщение на съдържанието на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително общо описание на съответната стопанска дейност или сделката/поредицата от сделки, което не води до разкриването на търговска, промишлена или служебна тайна, на търговски процес или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред;
 • датите на издаване, изменение или подновяване на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;
 • началната и крайната дата, от която или до която се прилага предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, ако е определена;
 • вида на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;
 • стойност на сделката/поредицата от сделки, ако е посочена в предварителното трансгранично данъчно становище или в предварителното споразумение за ценообразуване;
 •  описание на критериите, използвани за определяне на трансферното ценообразуване или на трансферната цена – по отношение на предварителни споразумения за ценообразуване;
 •  посочване на метода, използван за определяне на трансферното ценообразуване или на трансферната цена – по отношение на предварителни споразумения за ценообразуване;
 • посочване на други държави членки, ако има такива, които има вероятност да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или от предварителното споразумение за ценообразуване;
 • идентификационни данни на лицата от други държави членки, които може да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или от предварителното споразумение за ценообразуване, като се посочат и държавите членки, с които засегнатите лица са свързани;
 • посочване дали предоставената информация се основава на предварителното трансгранично данъчно становище или на предварителното споразумение за ценообразуване, или на искането за издаване на споразумение.

Изключения:

-          По отношение на предварителните трансгранични данъчни становща – информация не се обменя, когато се отнася единствено за данъчни задължения на физически лица;

-          По отношение на предварителните споразумения за ценообразуване – информация не се обменя, когато е за двустранни или многостранни споразумения с държави извън ЕС и договорът, въз основа на който са съставени не позволява разкриване на информацията на трета страна.

Срокът за осъществяване на обмена е до три месеца от изтичане на всяко календарно шестмесечие, като може да се използва всеки официален или работен език на ЕС. Посоченият срок важи за всички становища и споразумения, които са издадени, изменени или подновени след 31 декември 2016г. По отношение на предходни периоди срокът за обмен е до 31 декември 2017г. и обхваща становища и споразумения, определени по правилата на §59, ал.1-3 от ПЗР на ЗИДДОПК.

 

2. Въвежда се автоматичен обмен на отчети по държави от многонационални групи предприятия (МГП), съдържащи информация за разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците в групите. Информацията се обменя, както с държави членки на ЕС, така и с треди държави, с които България има сключено специално международно споразумение.

Обмен се осъществява за МГП, чиито консолидирани общи приходи надвишават 1,466,872,500 лева (780 милиона евро) за годината предхождаща отчетната данъчна година (чл.143т и чл.143у ДОПК). Компетентен орган е изпълнителният директор на НАП.

Срокът за обмен е 15 месеца, считано от края на данъчната година, за която се отнася отчета по държави. Информацията може да се предостави на всеки официален или работен език на ЕС.

 

Извадки от текстове на ДОПК:

ДР на ДОПК §1, 31. "Предварително трансгранично данъчно становище" по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел V е становище, споразумение или акт с подобен ефект, включително ако е издадено, изменено или подновено в рамките на ревизия или проверка, което отговаря на следните условия:

а) издадено е, изменено е или е подновено от приходната администрация или от друг държавен или общински орган за конкретно лице или група лица, независимо от това, дали действително се използва;

б) отнася се до тълкуването или прилагането на разпоредба, свързана с установяването на данъците по чл. 143б или прилагането на законодателството в областта на тези данъци;

в) отнася се до трансгранична сделка или до това, дали дейността, извършвана от дадено лице в друга юрисдикция, води до възникване на място на стопанска дейност;

г) издадено е преди момента на извършване на сделката/поредицата от сделки или дейността в друга юрисдикция, която може да доведе до възникване на място на стопанска дейност, или преди подаването на данъчна декларация за периода, в който е извършена сделката/поредицата от сделки или дейността.

Трансграничната сделка може да включва инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи и други подобни, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, за което е издадено предварителното трансгранично данъчно становище.

32. "Предварително споразумение за ценообразуване" по смисъла на дял втори, глава шестнадесета, раздел V е споразумение, уведомление или друг акт с подобен ефект, включително ако е издадено, изменено или подновено в рамките на ревизия или проверка, което отговаря на следните условия:

а) издадено е, изменено е или е подновено за конкретно лице или за група лица от приходната администрация или друг държавен или общински орган едностранно или съвместно със съответните органи на други държави членки, включително на техни териториални или административни подразделения, независимо от това, дали действително се използва;

б) установява подходящ набор от критерии за определяне на трансферните цени по трансгранична сделка между свързани предприятия преди изпълнението й или определя причисляването на печалби към място на стопанска дейност.

Предприятията са свързани предприятия, когато едно предприятие участва пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго предприятие или едни и същи лица участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на предприятията.

33. "Трансгранична сделка":

а) по смисъла на т. 31 е сделка или поредица от сделки, при които:

аа) не всички страни по сделката или поредицата от сделки са местни лица за данъчни цели на Република България;

бб) страна по сделката или поредицата от сделки е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция;

вв) една от страните по сделката/поредицата от сделки извършва дейност в друга юрисдикция чрез място на стопанска дейност и сделката/поредицата от сделки представлява част или цялата дейност на мястото на стопанска дейност; трансграничната сделка или поредицата от сделки включва също договорености, постигнати от дадено лице по отношение на стопанска дейност в друга юрисдикция, която това лице извършва чрез място на стопанска дейност, или

гг) е налице трансграничен ефект;

б) по смисъла на т. 32 е сделка или поредица от сделки, в които участват свързани предприятия, от които не всички са местни лица за данъчни цели на една юрисдикция, или сделка или поредица от сделки, които имат трансграничен ефект.

ПЗР на ЗИДДОПК § 59. (1) Автоматичният обмен на информация по чл. 143з, ал. 10 се осъществява по отношение на предварителни трансгранични данъчни становища или предварителни споразумения за ценообразуване:

1. издадени, изменени или подновени след 31 декември 2016 г.;

2. издадени, изменени или подновени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2016 г., независимо дали са в сила към деня на изпращане на информацията;

3. издадени, изменени или подновени между 1 януари 2012 г. и 31 декември 2013 г., ако са били в сила на 1 януари 2014 г.

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 не се обменя по отношение на становища и споразумения, издадени, изменени или подновени преди 1 април 2016 г. за конкретно лице или група лица, с обща сума на годишните нетни приходи от продажби за групата, ненадвишаващи 40 000 000 евро или левовата им равностойност през данъчната година, предхождаща датата на издаване, изменение или подновяване на становищата или споразуменията.

(3) Алинея 2 не се прилага по отношение на лица, извършващи по занятие финансова или инвестиционна дейност.

 

 (следва продължение)

-------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар