Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

автор: Ваня Иванова

С Постановление № 95/18.05.2017, правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Те имат за цел:

1. Регламентиране на правила при установяване от работодателя на сумирано изчисляване на работното време /СИРВ/

2. Осигуряване на съответствие на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Кодекса на труда относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко заболяване на родител, приети с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на ДОО, в сила от 1 юни 2017 г., както и прецизирането на някои от действащите разпоредби.

 

Какви са новостите относно сумираното изчисляване на работното време?

Досега в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се съдържаше само една разпоредба, която уреждаше единствено задълженията на работодателя да утвърждава поименни графици, за периода, за който е установено СИРВ.

С новите промени  се създават правила относно нормата и графика при СИРВ.

Тези промени от наредбата  влизат в сила от 1 януари 2018 г., тъй като се налагат съответните изменения и допълнения в  други нормативни актове в областта на осигурителното законодателство.

Какви са правилата:

 • Относно съставянето на графиците и тяхното съхраняване:

- в проекта имаше предложение срокът на съхранение да се увеличи от 3 на 5 години, но това не беше прието т.е срокът за съхранение остава 3 години. /чл. 9а ал.1/

- Работодателят трябва да запознае работниците с утвърдените графици преди започване на работа с тях.

- Графиците могат да бъдат променяни при промяна на числеността на заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени /чл. 9а ал.1/

 

 • Относно нормата на продължителност на работното време:

- сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б.

Чл. 9б. (1) НРВПО При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ се определя норма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.

(2) Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар.

 

 • Относно полагането на нощния труд:

- Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или служителя се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни за смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /Досега нямаше такова ограничение/

Чл. 9 ал. 2 от НОСРPЗ:

(2) При сумирано изчисляване на работното временощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място./ чл. 9а (4)/

 

- Изключение:

Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е установено намалено работно време, както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа само през нощта./ чл. 9а (4)/

 

 • Относно изравняването отработените часове в края на периода


- когато часовете са по- малко

Когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б, за недостигащите часове се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.

Когато трудовото правоотношение на работник или служител е прекратено преди изтичането на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, и отработените от него часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б, за периода до датата на прекратяването се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа. /Чл. 9в/

-когато часовете са повече

Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б, се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощните часове в дневни./Чл. 9г./

 

Защо е без превръщане на нощните часове в дневни:

защото според МТСП , писмо № 94-4103 от 22.07.2014 г. 

"получените часове в повече при преизчисляването на дневния и нощния труд създават неточно разбиране за наличието на извънреден труд. Извънреден труд би бил налице само ако работниците и служителите действително работят извън установеното за тях работно време. Следователно само фактически положеният извънреден труд следва да се отчита пред инспекцията по труда.''

 

Какви са промените, свързани с ползването на отпуските за майчинство, в сила от 01.06.2017

От 1 юни 2017 г. са в сила промени в чл. 163 и чл. 167 от Кодекса на труда относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко заболяване на родител - разширява кръгът на лицата, имащи право да ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, както и отпуск при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката).

В наредбата се описват правилата за ползването на всеки конкретен вид отпуск, изчерпателно се изброяват документите, които правоимащото лице е длъжно да приложи към писменото си заявление за ползване на отпуск до работодателя. Регламентирани са и обстоятелствата, поотделно за всеки вид отпуск, при наличието на които ползването му се прекратява. Във връзка с уредбата на отпуските по чл. 163, ал. 10, изречение второ и изречение трето, чл. 163, ал. 11 и чл. 163, ал. 12 от Кодекса на труда се предлагат и нови образци на приложения № 11, 12, 13 и 14 към наредбата.

 • В чл.45 се регламентират се правилата относно  отпуск от чл. 163 ал.7 от КТ

Чл. 163 (7) КТ Работничка или служителка, при която е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичането на срока на полагащия се отпуск за раждане. Този отпуск не може да се ползва едновременно с отпуска по ал. 1 и 6.

 • В чл. 45а1 се посочват правилата относно отпуск по чл. 163 ал.9 от КТ

Чл.163 (9) КТ Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак или живеят в едно домакинство,   осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване от деня на предаване на детето за осиновяване

 

 • В чл.45б, чл.45в, чл.45г се определят правилата относно отпуск по чл. 163 ал. 10 от КТ

Чл. 163 (10) КТ Със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. Когато бащата е неизвестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата (осиновителят) е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя).

 • В чл. 45д се посочват правилата относно отпуск по чл. 163, ал. 11 КТ

Чл.163 (11) КТ Със съгласието на работничка или служителка, която сама е осиновила дете, след навършване на 6-месечна възраст на детето един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни

 

 • В чл. 45е се посочват правилата относно отпуск по чл. 163, ал. 12 КТ

Чл.163 (12) КТ Когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи, със съгласието на работничката или служителката след навършване на 6-месечна възраст на детето нейният съпруг може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни

 

 • В чл. 48 се определят правилата относно прехвърляне на отпуските поради раждане, осиновяване и за отглеждане на малко дете, когато майката е почине или заболее тежко. С промените в чл. 167 от Кодекса на труда се разширява кръгът на лицата, имащи право да ползват отпуск при смърт или тежко заболяване на майката (осиновителката), а именно:

- осиновителите на дете от 2- до 5-годишна възраст;

- един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), когато бащата е починал;

- един от родителите на майката (осиновителката), когато бащата е неизвестен;

- един от родителите на работничка или служителка, която сама е осиновила дете до 5-годишна възраст

 

Промени в други актове

 • В Наредбата за медицинската експертиза -  в глава втора, в раздел ІІІ се създава чл. 34а:

„Чл. 34а. (1) На осигуреното лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се издава болничен лист за временна неработоспособност в размер на разликата от възрастта на детето в деня на настаняването му до изтичането на срока по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3

(2) Болничният лист по ал. 1 се издава еднолично от ръководителя на лечебното заведение, където е отглеждано детето до датата на настаняването, или от личния лекар на осигуреното лице въз основа на заверен препис от влязлото в сила решение на съда за настаняване на детето, а в случай че съдът не се е произнесъл по искането за настаняване на детето – въз основа на заверено копие от влязлата в сила заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето за временно настаняване по административен ред.“

 

 • В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в чл. 10, ал. 8 се създава изречение трето:
„Разпореждането за преизчисляване на пенсията/пенсиите по § 53, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.) се връчва на лицето по негово искане, като срокът за обжалване на разпореждането започва да тече от датата на връчването му.“

 

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар