Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, обн. ДВ бр. 58/13.07.2018

гост автор: Вержиния Заркова

В брой: 58 на Държавен вестник от дата 13.07.2018 г. е обнародвано Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Част от промените са свързани със СИРВ.

Какви са те накратко:

Направена е  съществена промяна относно преизчисляването на нормата за продължителност на работното време при установено сумирано изчисляване на работното време, в случаите, в които работниците и служителите ползват отпуск за временна неработоспособност.

Настоящата редакция на Чл. 9б, ал. (3) от наредбата гласи, че когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по ал. 1 се извадят съответните часове по утвърдения поименен график.

С това на практика се уеднаквява трудовото и осигурителното законодателство в тези случаи – нормата на работното време се редуцира с толкова часове, за колкото работникът и служителят ще получи парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. 

За периода от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г. се прилага старата разпоредба на чл. 9б, ал. 2 от НРВПО*, съгласно която когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар (отм).

Важно е да се отбележи, че при наличие на нощен труд, както нормата на работното време, така и часовете, за които се изплаща паричното обезщетение се образуват след преизчисляване на нощните часове в дневни.

Всичко това следва да се има предвид и когато се попълват данните в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, която се подава по реда на НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Промяна има и по отношение отчитането на часовете извънреден труд пред ГИТ, в случаите в които те съдържат нощни часове. Нощните часове се приравняват на дневни с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

 

Другата част промени са свързани с влизащите в сила от 01.07.2018 нови разпоредби на КТ по отношение отпуските на осиновители на деца до 5-годишна възраст

С наредбата се въвеждат изменения и допълнения с цел  привеждане на наредбата в съответствие с Кодекса на труда. Регламентират се редът и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително изисквания за представяне на удостоверителни документи, обстоятелства за прекратяване и прехвърляне на права.

Изменени и допълнени са следнте приложения,  които се подават от осиновителите до работодателя, за ползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

-Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1 т.2 – ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда от майката
- Приложение № 8 към чл. 45б – ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение първо от Кодекса на труда от бащата
- Приложение № 9 към чл. 46б, ал. 1- ДЕКЛАРАЦИЯза ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 5, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителката или от работника или служителя, който сам е осиновил детето
- Приложение № 10 към чл. 46в, ал. 1- ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение първо от Кодекса на труда от осиновителя
- Приложение № 11 към чл. 45в, ал. 1 –ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение второ от Кодекса на труда от родител на майката
- Приложение № 13 към чл. 46г, ал. 1-ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 3 от Кодекса на труда от родител на работничка или на служителка, която сама е осиновила дете
- Приложение № 12 към чл. 45г, ал. 1- ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на труда от родител на майката или на бащата

Въведени са следните нови приложения:

- Приложение № 10а към чл. 46в, ал. 2- ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2, изречение второ от Кодекса на труда (КТ) от родител на осиновителката или на осиновител
- Приложение № 13а към чл. 46д, ал. 1 ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от Кодекса на труда от родител на работник или на служител, който сам е осиновил дете

 

* В заключителните разпоредби на Постановление №131 от 5 юли 2018 г. е посочено, че параграфи 4-27 влизат в сила от 01.07. А параграфите, касаещи СИРВ са 1-3, което означава, че  влизат в сила 3 дни от обнародването им в ДВ, т.е от 17.07.2018. 

------------------------

Вержиния Заркова е експерт по трудово и осигурителното право, лектор, консултант и автор на множество статии и коментари по прилагане на осигурителното законодателство.

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Ваня Иванова 2018-09-12 10:37:54

  Според мен за м. август не е правилно. Нали се създаде нова алинея (3) на чл 9б …….. като от нормата по ал. 1 се извадят съответните часове по утвърдения поименен график.“ . Във Вашия случай на 31,08 лицето не е било на работа по график - значи нормата не следва да се коригира с часовете от този ден, а и то нищо няма да получи като обезщетение / защото не е трябвало да бъде на работа по принцип/. За м. 09 всичко е ОК. Редуцираме нормата с 2х12, в приложение 9 пишем 24 часа

 2. Avatar
  Снежана Георгиева 2018-09-11 14:52:45

  По повод промените в наредбата за работното време почивките и отпуските.

  Работи се по график на дежурства от 12 часа – дневни и нощни.

  За м.08.2018 нормата е 23*8 – 184 часа, за м.09.2018 нормата е 18*8 – 144 часа.
  Лице си взема болничен от 31.08 до 02.09.2018 г. 31.08. е работен ден, но служителят не е по график на работа нормата следва да се намали с 1 р.ден – 8 часа.

  За м.09.2018 г. лицето е по график на 01 и 02.09 – дневна и ношна смяна нормата от 144 часа би следвало да се намали с 2 дежурства *12 часа т.е 144 – 24 се получава норма от 120 часа. Правилно ли разсъждавам.

  С уважение Снежана Георгиева

Напиши коментар