Промените в Кодекса на труда, обнародвани в ДВ бр.105 от 30.12.2016

автор: Ваня Иванова

В Държавен вестник бр. 105 от 30.12.2016 беше публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Основните промени са свързани с въвеждането изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ, L18/1 от 21 януари 1997 г.) и на Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ("Регламент за ИСВП") (OB, L159/11 от 28 май 2014 г.).

 

Командироване на работници или служители

Премахва се изискването на  чл. 121 ал. 3: когато срокът на командироване е по-дълъг от 30 дни , страните да  уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

С тази промяна се цели да се избегне евентуално налагане на административни наказания на български доставчици на услуги, когато в приемащата държава не е въведен такъв минимален срок. По този начин се разширява обхватът на социалната защита на командированите работници и служители./Мотиви към Проекта/

 

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В глава пета, раздел Х на КТ се създава нов чл. 121а Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

 Целта е да се ограничи дейността на предприятията, осигуряващи временна работа, от дейността на другите работодатели (доставчици на услуги), което ще доведе до по-голяма яснота по оношение на реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги и документите, с които се оформя това /Мотиви към Проекта/

 

Командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато:

1. български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:

а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
б) в предприятие от същата група предприятия;
 
2. работодател, регистриран по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета държава командирова работник или служител на територията на Република България:
 
а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
б) предприятие от същата група предприятия

 

Изпращане на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато::

1. регистрирано по българското законодателство предприятие, което осигурява временна работа, изпраща работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 
2. предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета държава, изпраща работник или служител на работа в предприятие ползвател на територията на Република България

 

Условия за командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги:

 • Работник или служител може да бъде командирован или изпратен в рамките на предоставяне на услуги когато за целия период на командироването или на изпращането съществува трудово правоотношение между него и командироващия или изпращащия работодател.

 

 • В случаите на командироване или изпращане от Република България в друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария за срока на командироването или на изпращането на работника или служителя трябва се осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

 

Права на работника или служителя:

Когато предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета държава, изпраща работник или служител на работа в предприятие ползвател на територията на Република България и  не осигури основно трудово възнаграждение в размер най-малко на минималната работна заплата, установена за страната, и/или най-малко на минималния размер на допълнителните трудови възнаграждения за извънреден и нощен труд, работникът или служителят има право:

1. да претендира неизплатените трудови възнаграждения, които биха били дължими при спазване на условията

2. обезщетения или други вземания, свързани с трудовото правоотношение, дължими по закон;

3. възстановяване на неправомерно удържани от трудовото възнаграждение данъци и/или осигурителни вноски;

4. възстановяване на прекомерно високи разходи спрямо трудовото възнаграждение или качеството на настаняването, удържани от трудовото възнаграждение на работника или служителя за предоставено от работодателя настаняване.

Работник или служител, който е предявил иск поради неспазване на минималните условия на работа не може да се третира неблагоприятно от работодателя на това основание.

 

Задължения на работодателя за осигуряване на условия за работа

Когато работодателят командирова работник или служител на работа зад граница за повече от един месец, той е длъжен преди заминаването писмено да го информира за:

1. продължителността на работата;

2. валутата, в която ще се изплаща възнаграждението;

3.допълнителните трудови възнаграждения, които ще се изплащат в пари или в натура, свързани с командироването зад граница, ако такива са предвидени;

4. условията за завръщане в страната

 

Към видовете нарушения на трудовата дисциплина към чл. 187 е добавена ал.2

(2) Подаването на съобщение до Комисията за финансов надзор за нарушение на Закона за прилагане на мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти, на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L173/1 от 12 юни 2014 г.), на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L257/1 от 28 август 2014 г.) или на актове по прилагането им, от работник или служител не е нарушение по ал. 1, т. 8, освен в случаите, когато същият умишлено съобщи невярна информация.

 

Обезщетение при командировка

Въвежда се и промяна в режима на заплащането на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни)

При командироване по чл. 121, ал. 1 работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет./ Чл. 215. (1) /

При командироване по чл. 121а, ал. 1, т. 1 и при изпращане по чл. 121а, ал. 2, т. 1 работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни пари при условия, определени в наредбата по чл. 121а, ал. 8. /Чл. 215. (2) /  Самата Н аредбата все още не е обнародвана в ДВ  

 

Трудови спорове

Въвеждат се разпоредби, уреждащи вузможността на работници или служители, командировани или изпратени на територията на Република България, да предявяват искове срещу своя работодател в случаите, в които са претърпели вреди поради неспазване на минмалните условия на работа, предвидени в чл. 121а, ал.5 от КТ

 

Чл. 357.(4) Трудови са и споровете между работниците или служителите, които са или са били командировани или изпратени на територията на Република България по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2, и техния работодател в случаите, когато са претърпели вреди поради неспазване на условията на работа по чл. 121а, ал. 5, включително след прекратяването на трудовото правоотношение. Когато работодателят е подизпълнител, исковете за неизплатените на работника или служителя минимални възнаграждения могат да се предявяват и срещу изпълнителя, на който работодателят е пряк подизпълнител, или солидарно срещу работодателя и изпълнителя. Отговорността на изпълнителя се ограничава до правата на работника или служителя, произтичащи от договорните отношения между изпълнителя и работодателя.

 

Подсъдност на трудовите спорове с чуждестранни лица

Разширяват се възможностите за защита на правата на командированите или изпратените в Република България работници и служтели

Чл. 361. (2) Трудовите спорове за осигуряване на условия на работа на командированите или изпратените в Република България работници или служители по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 са подсъдни на съда по мястото, където работникът или служителят временно полага или е полагал труда си.

 

Представителство пред съда

Предоставя се възможност на синдикалните организациии на техните поделения по искане на командированите или изпратените работници или служители да ги предоставят като пълномощници в съда. Те не могат да сключват спогодби, да признават искове, да се отказват, да оттеглят или намаляват исканията на работниците и служителите и да получават суми за сметка на представляваните лица, освен ако бъдат изрично упълномощени за това. Чл. 45.

 

Създава се нова глава Глава двадесета. Административно сътрудничество чрез информационната система на вътрешния пазари трансгранично изпълнение на наложени финансови административни санкции и глоби, включително такси и начисления
 

Предвижда се Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" да осъществява безплатно административно сътрудничество чрез Информационната система на вътрешния пазар с компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Тя ще получава и изпраща чрез Информационната система на вътрешния пазарна искания за събиране на вземания по наложени санкции и глоби за нарушения на трудовото законодателсъво относно командироването и изпраяането на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги

 

Обяснения на някои думи

§ 1. По смисъла на този кодекс:

2а.  "Група предприятия" по чл. 121а, ал. 1, т. 1, буква "б" е понятие по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

21. "Информационна система на вътрешния пазар" е електронна многоезична информационна система за взаимопомощ и обмен на информация между компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, създадена в изпълнение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията ("Регламент за ИСВП") (OB, L316/1 от 14 ноември 2014 г.).

 

Други промени:

- Относно трудовото досие - част от документите от трудовото досие могат да са в електронен вид

Чл. 128б. (1) Работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител.
 

(2) Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Част от документите по ал. 2 могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи. Видът и изискванията за създаването и съхраняването им се определят с акт на Министерския съвет.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи по реда на чл. 128а.

 

-  Относно официалните празници. Когато официалните празници , с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

Чл. 154 ...Когато официалните празници , с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.

Илюстрация:Designed by Freepik

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  accountingnews.bg 2017-02-23 23:23:16

  Здравейте, бихме Ви посъветвали да:
  1.Направите преглед и анализ на конкретните -Договор за превоз с възложител от друга държава членка , както и съпътстващите първични документи- пътни листи и международни товарителници

  2. Изгответе писмено запитване до НАП, компетентна да определи приложимото законодателство , с възможно копие до ИА „Главна инспекция по труда“.

  3. Вероятно сте прочели изразеното становище от Михаил Илиев,експерт в МТСП в http://www.tita.bg/page/471, че режимът на командироване и изпращане по чл.121а от КТ следва да се прилага при всички случаи на каботаж , а именно /четем чл8,ал.3 и ал.5 от РЕГЛАМЕНТ /ЕО/№1072/
  „...3. Счита се, че услугите по вътрешен автомобилен превоз на товари, извършвани в приемащата държава-членка от превозвач, установен извън тази държава-членка, са в съответствие с настоящия регламент, единствено ако превозвачът може да представи недвусмислени доказателства за входящия международен превоз и за всеки последващ каботажен превоз.
  Доказателствата, посочени в първа алинея, съдържат следните данни за всеки превоз:
  а) името, адреса и подписа на изпращача;
  б) името, адреса и подписа на превозвача;
  в) името и адреса на получателя, както и неговия подпис и датата на доставка, след като бъдат доставени товарите;
  г) мястото и датата на приемане на товарите за превоз и мястото, предвидено за доставката;
  д) обичайното описание на естеството на товарите и начина на опаковане, а за опасните товари — тяхното общоприето описание, както и броя на колетите, особената им маркировка и номерата им;
  е) брутната маса или изразеното по друг начин количество на товарите;
  ж) регистрационните номера на моторното превозно средство и на ремаркето.
  ....
  4. Всеки превозвач, който в съответствие със законодателството на държавата-членка на установяване има право да извършва в тази държава-членка автомобилните превози на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, посочени в член 1, параграф 5, букви а), б) и в), се допуска при условията на настоящата глава да извършва, в зависимост от случая, каботажни превози от същия вид или каботажни превози с превозни средства от същата категория.“ ,

  В хипотеза на неизпълнение на тези условия , съответно да останете в пролжение на досега действащия режим -командироване по общия ред по чл.121 от КТ и НСКСЧ.

 2. Avatar
  Валерия Трайкова 2017-02-20 21:10:06

  Здравейте, фирмата ни разполага с 10 камиона и има лиценз за международен транспорт. Дружеството има сключен договор със спедиторска фирма от Белгия. Същата фирма ни осигурява работа, т.е превозването на товари са от големите пристанища в Белгия и Холандия, товарим хартия от Германия и разтоварваме във Франция. От Франция возим палетизирани стоки за Италия от Италия транспортираме плоскости за мебели в Холандия. Имаме и още няколко такива маршрута. Седмично шофьорите работят 45 часа и спазват седмичната почивка предимно в Белгия и Холандия. Средният период на командироване на шофьорите ни е средно 70 дни.
  В изложения по - горе контекст има и следното питане: Доколкото в рамките на периода на командироване не може да определим приемаща страна, шофьорите ни попадат ли в хипотезата на чл.121 а, от КТ. Възможно ли е шофьорите да получават възнаграждението си съгласно българското законодателство - минимален осигурителен праг за групата професии определен за 2017 година и съответните командировъчни за времето, което ще работят в страни от ЕС съгласно приложение 2 от НКССЧ.
  Благодаря предварително за Вашия отговор.

Напиши коментар