Променени документи и справки за изплатени доходи и удържан данък за 2019 г.съгл. ЗДДФЛ

Както вече знаем, част от приетите промени в ЗДДФЛ в края на 2018 г, (въведени с Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за ЗКПО , обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., ). следва да се прилагат  за изплатени доходи и деклариран данък за 2019 г. 

Една от тези промени е отпадането на задължението за издаване на служебните бележки. С промените в чл. 45 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2019  издаването на документи за изплатен доход и удържан данък не е задължително, а става само при поискване от страна на лицата. Освен това отпада и задължението за прилагането им към годишната данъчна декларация (разпоредбата на чл. 50, ал. 4 от ЗДДФЛ е отменена)

Това е така, защото с цел  облекчаване на административната тежест, е предвидено опростяване на процеса на попълване и подаване на декларациите по елекронен път : предвидено е  платците на доходи да  предоставят данни на НАП и тези данни автоматично да се зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата. 

Всяко лице, което има ПИК, ще може да прави справки в обявените за него данни от съответния платец на доход, което ще улесни попълването на декларацията и в случаите, когато не се подава по електронен път.

На страницата на НАП вече са публикувани новите образци на служебните бележки и документи по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/. Какво е най-важното накратко:

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)

Съгл. чл. 45. (1) от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

 • Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49.
   
 •  Когато служебната бележка се издава от работодател, който не е работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на годината, за която се издава служебната бележка, редове 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 не се попълват. Обстоятелството, че работодателят не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на годината се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя.

редове 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 са:

2 Годишна данъчна основа за доходите с код 101 (сборът от сумите с код 101 в колона 5 – сбора от сумите с код 101 в колона 6 и/или 8) >>

5 Годишна данъчна основа за доходите с код 103 (сборът от сумите с код 103 в колона 5 – сбора от сумите с код 10 в колона 6 и/или 8) х 10% >>

6 Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред 2 + ред 5)

10 Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ

12 Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ, в т.ч. за:     
(попълва се само от работодател, който е работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на годината):    

13 Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ

14 Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ

15 Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ след намаленията (ред 6 - ред 7 – ред 8 - ред 9 – ред 10 – ред 12 – ред 13- ред 14)     

16 Дължим годишен данък, определен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ (ред 15 х 10 %)                                                     

17 Разлика между ред 16 и сбора от сумите в колона 9 за доходите с код 101 и 103  (Сумата се закръглява към всеки пълен лев)

18 Сума по ред 17, удържана от лицето до 31 януари на следващата година        

19 Сума по ред 17, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година  

                                     

 • При попълването на редове 7, 8 и 9 е необходимо да се има предвид следното: Когато служебната бележка се издава от работодател по основно трудово правоотношение, на ред 7, 8 и 9 се посочва само годишният размер на съответното данъчно облекчение (по чл. 18, ал. 1 и/или чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ), ако той го е приложил при определянето на годишния данък. 

7 Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ
(основният работодател попълва само облекчението по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова при годишното преизчисляване на данъка)  

8 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ
(основният работодател попълва само облекчението по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова при годишното преизчисляване на данъка)  

9 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот” по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ (основният работодател попълва само облекчението по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова при годишното преизчисляване на данъка) 
 

 • Облекченията по чл. 18, ал. 2 и/или по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, ако такива са прилагани при определянето на авансовия данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, се вписват на тези редове само ако служебната бележка се издава от работодател, който не е работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на годината, за която се издава служебната бележка.
   
 • Редове 8, 9, 11 и 12 се попълват само ако сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.

8 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ
(основният работодател попълва само облекчението по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова при годишното преизчисляване на данъка)  

9 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот” по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ (основният работодател попълва само облекчението по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова при годишното преизчисляване на данъка) 

11 Суми за дарения, удържани при изплащане на дохода

12 Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ, в т.ч. за:      
(попълва се само от работодател, който е работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на годината):              

 • Ред 11 се попълва само когато работодателят не е работодател по основно трудово правоотношение на лицето и през годината е удържал суми за дарения от трудовото възнаграждение на лицето.
   
 •  Всички суми в служебната бележка се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак, с изключение на сумата на ред 17, която се закръглява към всеки пълен лев. Пример: Ако сумата на ред 17 е 1000.31 лв., се вписва 1000 лв. Ако тази сума е 1000.95 лв., също се вписва 1000 лв.
   
 •  При прекратяване дейността на работодател, който няма правоприемник, служебната бележка се издава от последния представляващ работодателя.
   
 • Служебната бележка се издава в 14 – дневен срок от датата на поискването й от съответния работник/служител.

 

Сметка за изплатени суми

 • Предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.
 • Сметката за изплатени суми не се издават в случаите по чл. 43, ал. 5., когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ)

 • На основание чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от друга стопанска дейност или на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, при поискване от лицето издава служебна бележка по образец за изплатения през годината доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
 • Служебната бележка не се издава в случаите по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, т.е. когато получател на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и писмено е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода.
 • Служебната бележка се издава в 14-дневен срок от датата на поискването й.
 • На ред 1 се посочва брутният размер на изплатения доход от съответния код без да се приспадат нормативно признатите разходи и/или направените удръжки от платеца на съответния доход.

1 Размер на изплатения доход >>

 •  На ред 2 се посочват задължителните осигурителни вноски, които платецът на дохода е удържал за сметка на лицето по реда на КСО и ЗЗО от изплатените доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

2 Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето по КСО и ЗЗО

 • Всички суми в служебната бележка се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак.
 • Служебната бележка се издава в два екземпляра - единият се предоставя на лицето, придобило дохода, а вторият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ)
 

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, издава служебна бележка по образец за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък.

 • Служебната бележка се издава в 14-дневен срок от датата на поискването й.
 • Всички суми в служебната бележка се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак.
   
 • Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се предоставя на лицето, придобило дохода, а вторият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите
   

 

Справка по чл. 73 ал. 1 ЗДДФЛ 

 • Справката включва не само изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък ( по чл. 73 ал. 1 т. 1,2,3,4) , но и задължителните осигурителни вноски / нов момент/
 •  
 • При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката  се изготвя от правоприемника.
 • Справката  се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
 • При заличаване/прекратяване на предприятие справката по ал. 1 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • Справката по чл. 73 ал. 1 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
 • Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема! За непредставяне или несвоевременно представяне на справката, както и за посочване на неверни или непълни данни, виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция по реда на чл. 82 от ЗДДФЛ. Глобата или имуществената санкция е в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.
 • При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

 

Справка по чл. 73 ал. 6 ЗДДФЛ- нова

 •  Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
 • В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.

При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника.

 • Справката се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. 
 • При заличаване/прекратяване на предприятие справката се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
   
 • Справката по чл. 73 ал. 6 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
 • Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема! За непредставяне или несвоевременно представяне на справката, както и за посочване на неверни или непълни данни, виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция по реда на чл. 82 от ЗДДФЛ. Глобата или имуществената санкция е в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.
 • При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

 

----------------------------------

Използвани нормативи


Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението


Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17.
((2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2, както и с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2.

 


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
1. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 40 на сто за:
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) В облагаемия доход по ал. 1 не се включват доходи, които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на чл. 26 за предходни данъчни години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия доход по ал. 1 се включват доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през период на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не са участвали при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване, а биха участвали при формирането на счетоводния финансов резултат за текущата година, ако лицето се облагаше по реда на чл. 29а.Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи.
(2) Придобитите вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, се смятат за доходи от наем по ал. 1.
(3) Облагаемият доход за възнаграждения по договори за франчайз и факторинг, както и по други договори за предоставяне за ползване на права, се определя по реда на ал. 1.

 


Чл. 35. Облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от:
1. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
2. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13;
4. производствени дивиденти от кооперации;
5. упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;
6. всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20, 21 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.


Авансов данък за доходи от стопанска дейност
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
(2) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.
(3) Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
(6) Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода.
(7) Данъкът по ал. 3 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Тези лица внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие в срока по чл. 67, ал. 5.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и внася данъка.


Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъкът по ал. 3 и 4 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

3 Коментари

 1. Avatar
  Валери Иванов 2020-01-31 11:02:50

  Какво става със Служебна бележка образец 2?

 2. Avatar
  валери иванов 2020-01-31 11:00:42

  Служебна бележка образец 2 остава ли същата. Тя се издава от работодателите, при които е работило лицето преди последния работодател към 31 12. 2019 г.

 3. Avatar
  Донка Чешмеджиева 2020-01-08 15:23:07

  Първо ми се иска да честитя настъпилата нова 2020 година, а с нея и новото десетилетие. Желая Ви крепко здраве , благоденствие и успехи в начинанията. Сърдечно благодаря и за статията, която внася яснота в момента. Вашите материали винаги са били като фар в нощта за мен.

Напиши коментар