Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

В портала за обществени консултации  https://www.strategy.bg е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Основните цели на предложените изменения и допълнения в КТ са:

1. насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като се запази неговата гъвкавост и се гарантират трудовите и осигурителните права;

2. подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

В изпълнение на основните цели е необходимо да се усъвършенства нормативната уредба както следва:

1. Насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като се запази неговата гъвкавост и се гарантират трудовите и осигурителните права. Конкретните предложения са:

- изменение на разпоредбата на чл. 66, ал. 5 от КТ, с която е регламентирано задължението на работодателя при всяко изменение на трудовото правоотношение да предоставя на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени. Предлага се предоставянето на информацията да става най-късно до влизане в сила на изменението, а не както досега - при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението. Целта е информацията от работодателя да стане известна на работника или служителя своевременно, за да се гарантира подходяща степен на прозрачност по отношение на условията на труд и да се избегнат възможните трудови спорове (§ 1 от законопроекта).

- допълнение на чл. 70, ал. 1 КТ относно трудовия договор със срок за изпитване. Действащата норма дава възможност на страните да уговарят срок за изпитване до 6 месеца. С допълнението се регламентира, че когато трудовият договор е с определен срок по-кратък от една година, срокът за изпитване е до два месеца. По този начин се предоставя възможност за определяне на срок за изпитване съобразно уговорената продължителност на работата (§ 2 от законопроекта).

- изменение в чл. 111 от КТ относно сключването на трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател. Действащата разпоредба дава възможност на страните да сключат допълнителен трудов договор, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния трудов договор по основното трудово правоотношение на работника, вкл. пълна забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател. С промяна на разпоредбата се запазва възможността забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател, само поради защита на търговска тайна и предотвратяване на конфликт на интереси. Изменението в чл. 111 КТ има за цел да гарантира правото на труд на работниците и служителите, като същевременно с това отчита необходимостта от защита на търговските интереси на работодателя и предотвратяване на конфликт на интереси (§ 3 от законопроекта).

- промяна на чл. 119 от КТ, с която се дава възможност работникът или служителят да предлага на работодателя изменение на трудовото правоотношение, за да премине от работа по срочен на работа на безсрочен трудов договор и/или от работа на непълно на работа на пълно работно време. Ако работодателят не приеме предложението, е длъжен в срок до 1 месец да уведоми писмено работника или служителя, като мотивира отказа си. С въведеното задължение за работодателя за писмен мотивиран отказ се създава гаранция, че работодателят ще разгледа предложението и ще изложи обективни причини за отхвърлянето му. Целта е създаването на прозрачност и яснота в отношенията между страните по трудовото правоотношение и насърчаване на по-предвидима заетост, когато това е обосновано и възможно в съответното предприятие. Когато предложението е направено повече от два пъти за период от една година, работодателят не е длъжен да предоставя мотивиран писмен отговор на работника или служителя (§ 4 от законопроекта).

- изменения и допълнения в чл. 127, ал. 1 от КТ, с които се създават задължения за работодателя да запознава работника или служителя с вътрешните правила за работната заплата, да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съобразно предвидените възможности в трудовото законодателство, както и за организираните от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения. Промените имат за цел гарантиране правото на работника или служителя да получава пълната информация относно трудовото правоотношение, което е предпоставка за по-голяма удовлетвореност от работата, както и за избягване на трудови спорове (§ 5 от законопроекта).

- допълнение в чл. 228а КТ, което има за цел усъвършенстване на нормативната уредба на професионалната квалификация на работниците и служителите. Изрично се регламентира, че всички разходи, свързани с обучението за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите са за сметка на работодателя, когато задължението му за осигуряване на обучението произтича от нормативен акт или колективен трудов договор. По този начин ще се стимулира развитието на професионалната квалификация на работниците и служителите, което е свързано с повишаване на качеството и производителността на труда. В тези случаи времето на обучението трябва да се отчита като работно време, поради обстоятелството, че участието в обученията е по нареждане на работодателя. Когато е възможно, обучението следва да се провежда по време на работа, в рамките на установеното работно време на работника или служителя, което е предпоставка за пълноценно участие в обучението без да се намалява почивката на наетото лице (§ 8 от законопроекта).

2. Подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения

Конкретните предложения са:

- създаване на чл. 164в от КТ, в който се регламентира индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), с гарантирано право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. Урежда се размерът на отпуска, редът за ползването му и зачитането му за трудов стаж. Поради това е предвидено, че правото на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) възниква когато не е ползвал прехвърлен от майката отпуск по чл. 163, 164 или 164а от КТ. Чрез осигуряване на индивидуално право на бащата (осиновителя) да ползва отпуск за отглеждане на дете ще се създаде възможност за балансирано участие на родителите при полагането на грижи за детето в семейна среда. Нормативното уреждане на правото на отпуск на бащата (осиновителя) е предпоставка за изграждане на по-пълноценна връзка между него и детето и активно участие във възпитанието му. Именно поради това се предвижда правото на този вид отпуск да има бащата (осиновителя) на дете до 8-годишна възраст. За да се улесни съвместяването на личния и професионалния живот е предвидена възможността отпускът да се ползва наведнъж или на части. С цел да се осигури правото на парично обезщетение по време на ползването на отпуск са предложени съответните промени в Кодекса за социално осигуряване. С изменението в Закона за здравното осигуряване се урежда и здравното осигуряване на лицата, ползващи този вид отпуск, като вноската е за сметка на работодателя (§ 6, §10 и §11 от законопроекта).

- изменения и допълнения в чл. 167б от КТ, които целят да се повишат възможностите за приспособяване на режима на работа към индивидуалните потребности на работника или служителя, произтичащи от семейните му задължения. Чрез промените се гарантира право на работника или служителя да получи мотивиран писмен отговор от работодателя, когато поиска изменение на трудовото правоотношение, с цел съвместяване на личния и професионалния живот. Нормативно определени са случаите, при които работникът или служителят има право да предложи на работодателя изменение за определен период на трудовото правоотношение, свързано с продължителността и разпределението на работното му време, с преминаване към работа от разстояние, както и други изменения, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. От това право могат да се ползват работници или служители, които са родители (осиновители) на дете до 8-годишна възраст, както и тези, които полагат грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради медицински или други основателни причини (§7 от законопроекта).

Със законопроекта се въвеждат в националното законодателство изискванията на Директива 2019/1152/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз и на Директива 2019/1158/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета. Срокът за транспониране на директивите е съответно до 1 и 2 август 2022 г. Поради това се предлага законопроектът да влезе в сила от 1 август 2022

Виж целия текст на проекта ТУК:


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар