Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

На страницата на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Предлагат се промени, с които се цели по-добро регулиране на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Кои три проблема са поместени в мотивите за промяна:

1.Намаляване на административната тежест чрез отмяната на задължението на работодателя за подаване на уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ

Предлага се отменяне на изискването за представяне на писмено уведомление относно липсата на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 15 от ЗЗБУТ пред териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието.

Досегашен текст

Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Лицата по чл. 14, ал. 1 с изключение на тези, които за своя сметка работят сами подават годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.
(2) Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.
(3) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава годишна декларация, за което лицата по чл. 14, ал. 1 уведомяват писмено териториалната дирекция "Инспекция по труда" в срока по ал. 1.

Предложение за промяна:

§ 2. В чл. 15, ал. 3 думите „за което лицата по чл. 14, ал. 1 уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда" в срока по ал. 1“ се заличават.

 

Уведомленията не съдържат данни, които биха могли да бъдат източник на информация при извършването на контролната дейност или при идентифицирането на обектите на контрол, а само потвърждават липсата на промяна по отношение на вече декларирана информация. В този смисъл, процесът на администриране ненужно се натоварва с обработка на документи, които не се използват. Източник на информация както за нуждите на контрола, така и за анализ на състоянието на условията на труд в предприятията е годишната декларация по чл. 15, ал.1 на ЗЗБУТ, която задължените лица подават първоначално и при промяна на декларираните обстоятелства.

Като задължение за работодателите,  подаването на уведомление е необоснована административна тежест от една страна, а от друга - ангажира ресурс на ИА ГИТ за приемането и обработката на документите, като натоварването на служителите, в т.ч. инспектори е особено интензивно към края на определения срок. Освен ангажирано време и ресурс, необходим за подаване на уведомлението, работодателите носят наказателна отговорност при неизпълнение на това задължение.

Предполага се, че промяната ще даде отражение още през 2018 г., тъй като в срок до 30 април работодателите са длъжни да подадат уведомления, ако през 2017 г. не са настъпили промени по смисъла на закона и Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ. По данни от ИА ГИТ около 160 000 работодатели ще бъдат освободени от задължението да уведомяват инспекцията по труда за промените.

2. Подобряване на качеството и контрола върху дейностите за трудовомедицинско обслужване на работниците и служителите.

С измененията и допълненията на чл. 25а, ал. 3 от ЗЗБУТ е предвидено Службата по трудова медицина да извършва своята дейност в съответствие с утвърдени стандарти и изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Съгласно новата разпоредба на чл. 25а, ал.4 от ЗЗБУТ, стандартите за дейността на службите по трудова медицина се утвърждават от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

Действащата разпоредба на чл. 25б, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ изисква в минималния състав на СТМ да се включва лице с висше техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа. Текстът „висше техническо образование“ създава правна несигурност относно професионалните направления от висшето образование, които се изискват, и не съответства на законодателството в областта на висшето образование. Тъй като квалификацията и опита на лицата от минималния състав следва да се докажат със съответните документи, посочената неяснота затруднява процеса на регистрация на СТМ и води до забавяне на административно определените срокове. Освен това, се създава риск от включване в състава на СТМ лица, които не притежават необходимите образование и квалификация.

В тази връзка, с промяната на чл. 25б, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ се предвижда прецизиране на изискванията за образование към лицето с техническо образование, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

3. Оптимизиране дейността на съветите за координация, консултации и сътрудничество при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗЗБУТ се предлага Националния съвет по условия на труд (НСУТ) да изпълнява функциите на Националния съвет за инспектиране на труда (НСИТ).

Така ще бъде създадена възможност за:

–  оптимизиране на дейността на НСУТ и НСИТ;

–   провеждане на ефективен социален диалог на национално равнище в областта на безопасните и здравословни условия на труд;

 – изпълнение на препоръките на Министерския съвет и Сметната палата за предприемане на действия за оптимизиране и актуализация на консултативните съвети на национално ниво.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар