Проект за промени в КСО относно фазата на изплащане от втория пенсионен стълб

Преди няколко дни е бил представен на кръгла маса Проект за промени в Кодекса за социално осигуряване за усъвършенстване на фазата на изплащане на пенсии от втория пенсионен стълб , организирана от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Законопроектът е подготвен от междуведомствена работна група към МТСП, в която са участвали експерти от Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, национално представителните организации на работодателите и на синдикатите.

В документа се предвиждат три вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове (УПФ), в които за втора пенсия се осигуряват работещите, родени след 31 декември 1959 г. Това са пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на средствата, натрупани по индивидуалната партида на веки осигурен, еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида.

 

  • Планира се пожизнена пенсия за старост да се плаща от УПФ, когато размерът на пенсионните спестявания на осигурения във втория стълб позволяват отпускане на пожизнена пенсия за старост в размер, който не е по-малък от 15% от размера на минималната пенсия за стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
  • Разсрочено плащане на средствата по индивидуалната партида се предвижда, когато средствата в нея не са достатъчни за отпускане на пожизнена пенсия, но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за стаж и възраст.
  • В случай, че пенсионните спестявания са в по-малък размер, се предвижда еднократно изплащане на средствата от индивидуалната партида на осигурения.


Първите осигурени във втория пенсионен стълб ще придобият право на допълнителна пожизнена пенсия за старост през 2021 г. за жените и през 2024 г. за мъжете.

При смърт на пенсионера наследниците му имат право на дължимите средства, ако избрания продукт е пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане. Ще се наследяват и средствата в случай, че пенсията се плаща под формата на разсрочено плащане.

Според предложения законопроект през целия период на осигуряване пенсионноосигурителното дружество ще гарантира, че при пенсионирането си човек ще получи не по-малко от брутния размер на вноските си за втора пенсия. Това означава, че минималната доходност при управлението на постъпилите в партидата му в универсален пенсионен фонд ще компенсира удържаните от пенсионното дружество такси през времето на натрупване на средствата.

 

източник: https://www.mlsp.government.bg


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар