Проект за изменения в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/  е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

С предложените текстове се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ, L 173/16 от 9 юли 2018 г.).

С Директива 2018/957/ЕС е изменена Директива 96/71/ЕО, вследствие на което са установени допълнителни изисквания, за да се гарантира равнопоставеност по отношение на условията на труд и заетост на командированите или изпратените работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. С измененията, приети с Директива 2018/957/ЕС, възниква задължението за въвеждане в националното законодателство на допълнителни права на командирования работник или служител, които не са уредени към настоящия момент.

В тази връзка предложените промени в наредбата имат за цел да гарантират на командированите работници и служители:

- право на трудово възнаграждение, в което се включват всички задължителни елементи според законодателството на приемащата държава;

За да се осигури равнопоставеност на командированото/изпратеното лице спрямо местните работници и служители, се предлагат изменения в чл. 2, 3 и 6 от наредбата, с които се гарантира, че размерът на трудовото възнаграждение, което ще се получава през периода на командироването/изпращането, е не по-нисък от установения размер на трудовото възнаграждение в приемащата държава за същата или сходна работа. Елементите, от които се формира възнаграждението се определят от законодателството на приемащата държава. По този начин се осигурява спазването на принципа за еднакъв размер на възнаграждението за еднаква работа, извършвана на територията на една и съща държава, който е основен мотив за приемането на Директива 2018/957/ЕС.

 

- условия за настаняване, които да не са по-неблагоприятни от предоставяното настаняване от работодателите в приемащата държава;

Предлагат се и допълнения, които задължават командироващия/изпращащия работодател да осигурява на командирования/изпратения работник или служител условия за жилищно настаняване, които са общозадължителни за местните работодатели в приемащата държава-членка. Така се създава равнопоставеност, тъй като командированите работници и служители няма да са задължени да поемат разходи за настаняване, каквито не се дължат и от местните работници, когато това е предвидено в приемащата държава.

 

- поемане на разходите при прекомандироване;

В Наредбата за командироването и изпращането не е гарантирано, че при прекомандироване, работодателят поема всички допълнителни разходи на работника или служителя, свързани с пътуването и извършването на работата извън мястото, където е първоначалното командироване. Предлага се допълнение в наредбата, с което се установява задължението на работодателя при прекомандироване да поеме разходите на работника или служителя за път, настаняване и храна, каквито се прилагат спрямо местните работници и служители в държавата-членка, в която е извършено първоначалното командироване.

 

- цялостна закрила на трудовите права, съобразно изискванията на местното законодателство, когато командироването надвишава 12 месеца;

С Директива 2018/957/ЕС се предвижда, че когато командироването продължава над 12 месеца работникът или служителят трябва да има пълната закрила, предоставяна от трудовото законодателство на приемащата държава, с изключение на въпросите на възникване и прекратяване на трудовото правоотношение. Създават се нови разпоредби, с които се регламентират допълнителни права на обезщетения, увеличен размер на трудовото възнаграждение за работа през дни на официални празници, безплатна храна и/или добавки към нея, периодични медицински прегледи, безплатно работно и униформено облекло, социално-битово и културно обслужване. Изискванията за осигуряване на допълнителни права се прилагат и когато командированият или изпратеният работник или служител е заменен с друг командирован или изпратен работник или служител, за изпълнение на същата задача на същото място и общата продължителност на периодите на командироване или изпращане надвишава 12 месеца.

 

- закрила при недействително командироване.

С § 5 от проекта на постановлението се предлагат изменения и допълнения в чл. 10 от наредбата относно актуалната информация, която следва да се съдържа в единния национален уебсайт, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".  С § 6 се предлага в чл. 15 от наредбата изрично да се регламентира, че в случаите на установено от контролните органи недействително командироване, към трудовото правоотношение се прилагат всички изисквания на българското законодателство, когато те са по-благоприятни за работника или служителя.

 

Предлага се постановлението да влeзе в сила от 30 юли 2020 г.

Целият проект може да прочетете ТУК
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар