Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 относно електронните магазини

В Портала за обществени консултации www.strategy.bg  е публикуван за обществено обсъждане  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Предложените промени в произтичат от измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и имат за цел да регламентират основните правила за регистрирането и отчитането на продажбите, извършени чрез електронен магазин от лица, които приемат неприсъствени плащания с дебитна или кредитна карта вкл. изискванията към лицата, формата и съдържанието на документа, който се издава, както и редът и условията за предаване на информация и данни за продажбите към НАП.

При продажби/доставки по които се извършват плащания с кредитна или дебитна карта до изменението в ЗДДС, нормативната уредба изискваше регистрирането и отчитането им да се осъществява единствено чрез издаване на фискален или системен бон. Делът на търговията, осъществявана чрез електронен магазин, нараства непрекъснато. Характерният и най-често използван начин на плащане при този вид търговия е неприсъствено плащане чрез дебитна или кредитна карта. Извършването на продажби по електронен път има определени особености, което именно налага създаването на специфична нормативна уредба, отразяваща в най-голяма степен начина на функциониране на електронните магазини.  

С проекта се предлага лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, да регистрират и отчитат продажбите вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато по продажбата е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.

За да могат да се ползват от предложения нов ред за регистриране и отчитане на продажбите лицата следва да подават допълнителна информация относно електронния/те магазин/и за методите на плащане, предлагани от електронния магазин, доставчиците на платежни услуги, с които има сключен договор за предоставяне на виртуален ПОС, платежните сметки, по които получава плащания от продажбите на стоки или услуги, включително тези, с които е виртуалният ПОС.

Предлага се удължаване на срока за лицата, използващи интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата, тъй като в хода на доработване на съществуващите и разработване на нови ИАСУТД, се установява, че предвидените срокове са недостатъчни по отношение изпълняване изискванията на наредбата за предаване на данни от всяка извършена продажба. Причина за това е наличието на множеството специфики във вида и организацията на стопанската дейност на дружествата, които използват или възнамеряват да ползват ИАСУТД за регистриране и отчитане на приходите от продажби на стоки и услуги.

С оглед комплексния характер на процесите по разработка и необходимото време за изпитване и одобряване на ИАСУТД, се предлага срокът да се удължи до 31 март 2020 г. , при условие, че до 31.01.2019 г. лицата са подали в НАП и Българския институт по метрология изискуемите документи за изпитване на ИАСУТД.

Какви  изисквания се предвиждат към лицето, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, как ще се подава информацията при вписване на електронния магазин в списъка на НАП, какви ще са изискванията към плажените сметки и самия документ за продажба , може да прочетете в мотивите за промяна

Срокът за обществено обсъждане е 19.1.2020 г.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар