Приложима счетоводна база при съставяне на годишните финансови отчети за 2016 г.

гост автор: Мария Янчева

Съгласно новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016г., годишните финансови отчети на всички основни групи предприятия (микро-, малки, средни и големи) се съставят на базата на Националните счетоводни стандарти (НСС) (чл.34, ал.2 ЗС). Промяната в сравнение със стария закон е съществена, тъй като до 31.12.2015г. общата счетовдна база бяха Международните счетоводни стандарти (МСС), а приложението на националните бе формулирано като изключение.

По сега действащото законодателство МСС са задължителни само за предприятията от обществен интерес (чл.34, ал.1 ЗС). От останалите предприятия те могат да се прилагат по избор, който да се упражни еднократно, като е запазено правилото, че ако през един отчетен период годишният финансов отчет е съставен на база МСС, то след това не може да се прилагат НСС.

Въведени са специални режими за предприятията в производство по ликвидация и несъстоятелност и за юридическите лица с нестопанска цел (чл.35 ЗС), както и преходни режими по отношение на различните групи предприятия (§8 и §11 от ПЗР на ЗС).

В обобщение при определяне на приложимата счетоводна база за 2016г. предприятията могат да се разделят на следните групи:

1)      Микро-, малки и средни предприятия – общото правило е да съставят годишните си финансови отчети на база НСС.

 

В зависимост от счетоводната база прилагана до 2015г., предприятията имат следните възможности:

 

  • Когато в предходни периоди са прилагали НСС, те могат или да продължат да ги прилагат или да започнат да прилагат МСС през 2016г. В първия случай те си запазват правото да преминат към МСС през следващ период при условията на чл.34, ал.3 от ЗС, а във втория случай те са задължени да прилагат МСС и в следващи периоди съгласно чл.34, ал.4 от ЗС.  

чл. 34

(3) Предприятията по ал. 2 могат да изберат да съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, при условие че не е извършвана промяна на счетоводната база.
 
(4) Предприятие, което през един отчетен период е съставило и представило годишния си финансов отчет на базата на Международните счетоводни стандарти, не може да прилага Националните счетоводни стандарти.

 

  • Когато в предходни периоди са прилагали МСС, те имат право или да продължат да ги прилагат без право през следващи периоди да преминат към НСС или еднократно да преминат към НСС от 01.01.2016г., тъй като вече има приет НСС 42 Прилагане за първи път на национални счетоводни стандарти и е изпълнено условието на §8 от ПЗР на ЗС.

§ 8. Предприятията, които към 1 януари 2016 г. отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие съгласно чл. 19 от този закон и съставят годишните си финансови отчети на база Международни счетоводни стандарти, могат еднократно да преминат към прилагане на Национални счетоводни стандарти след приемане на национален счетоводен стандарт.

 

Макар преходната разпоредба да не поставя краен срок за избора за преминаване към НСС и тълкуването

да не е еднозначно, най-логично изглежда това право да може да се упражни само през 2016г., тъй като в

противен случай ще е налице избор на приложима база МСС и би следвало да важи ограничението по чл.34,

ал.4 от ЗС.

 

2)  Големи предприятия - общото правило е да съставят годишните си финансови отчети на база НСС. Но за 2016г. е въведен преходен режим и тези предприятия задължително трябва да приложат МСС при изготвяне на своите отчети за този период (§11 от ПЗР на ЗС).

 

§ 11. (1) Големите предприятия по този закон съставят годишните си финансови отчети за 2016 г. на база на Международните счетоводни стандарти.
(2) Разпоредбата на чл. 34, ал. 2 по отношение на големите предприятия се прилага от 1 януари 2017 г.
 
Големите предприятия ще могат да упражнят правото си на избор дали да продължат да прилагат като счетоводна база МСС или еднократно да преминат към прилагане на НСС от 01.01.2017г. Аналогично на изложеното по-горе за микро-, малки и средни предприятия, не е изрично уреден въпросът дали правото за преминаване към НСС може да се упражни само през 2017г. поради ограничението на чл.34, ал.4 от ЗС.

 

3) Предприятия от обществен интерес – задължително прилагат МСС при съставяне на годишните си финансови отчети (чл.34, ал.1 ЗС).

 

 

4) Предприятия от обществен интерес, които престанат да са такива – еднократно могат да преминат към НСС в първия отчетен период  след този, през който са престанали да отговарят на условията в определението за предприятия в обществен интерес (§5 от ЗС). Тези предприятия имат право да изберат да продължат да прилагат МСС.

 

 

5) Предприятия в производство по ликвидация и несъстоятелност – съставят финансовите си отчети на база на НСС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, който по отношение на отчета за приходите и разходите за стопанска дейност и приложението към финансовите отчети препраща към НСС 1 Представяне на финансови отчети.

 

6) Юридически лица с нестопанска цел – съставят финансовите си отчети на база НСС 9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност. Сделки и операции, чието отчитане не е обхванато от посочения стандарт, се отразяват съгласно разпоредбите на останалите НСС.

Когато гореизброените видове предприятия съставят консолидирани финансови отчети или междинни финансови отчети, те задължително прилагат счетоводната база, която са избрали или е задължителна за собствените им отчети (чл.34, ал.5).

-------------------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар