Прилагане на Националните счетоводни стандарти за първи път

Автор: Мария Янчева

С новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016г., се даде възможност на предприятия, които са прилагали като счетоводна база Международните стандарти за финансово отчитане, да преминат еднократно към прилагането на Националните счетоводни стандарти.

Микро-, малките и средните предприятия могат да направят този преход през 2016 година, а големите предприятия ще могат да упражнят правото си на избор и да приложат НСС за първи път през 2017 година. Еднократно преход към НСС могат да направят и предприятията от обществен интерес, които престанат да са такива в първия отчетен период след този, през който са престанали да отговарят на условията в определението за предприятия в обществен интерес (§5 от ЗС).

Правила и процедура за съставяне на първите финансови отчети по НСС са регламентирани от новия Счетоводен стандарт 42 “Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти”. Предприятията следва да изготвят встъпителен баланс към датата на преминаване към НСС, която дата е началото на най-ранния период, за който се представя сравнителна информация. В най- разпространения случай, когато сравнителната информация е за един предходен период и е направен избор за прилагане на ННС от 1 януари 2016 г., датата на преминаване ще е 1 януари 2015 г. (или 31 декември 2014 г.). Към тази дата се съставя встъпителен баланс. Финансовите отчети към 31 декември 2016 г., които съдържат сравнителна информация за 2015 г., се съставят съгласно изискванията на НСС.

Във встъпителния баланс се използват счетоводни политики по НСС, които са в сила съм датата на съставяне на първите финансови отчети в съответствие с националните стандарти. При преминаването не се прилагат възможни преходни изисквания към НСС, които уточняват разпоредбите на съответния стандарт.

Процесът по изготвяне на встъпителния баланс и прилагане на СС 42 включва:

- Признаване (или съответно непризнаване) на всички активи и пасиви съгласно изискванията на НСС;

- Прекласифициране на позиции от един вид актив, пасив или компонент на собствения капитал в друг вид съгласно изискванията на НСС;

- Прилагане на изискванията на НСС при оценяване на всички активи и пасиви;

- Корекции от преизчисления, от признаване и други корекции в резултат на прилагането на различни счетоводни политики от тези, които са прилагани до преминаването, се отнасят в неразпределената печалба или друга категория от собствения капитал;

- Не се извършва ретроспективно промяна в счетоводното отчитане в определени случаи съгласно т.2.6. от СС 42 (отписване на финансови активи и пасиви, хеджиране, приблизителните счетоводни оценки на датата на преминаване, преустановени дейности и преквалифициране на активи, оценяване на неконтролиращо участие).

- В определени случаи могат и да не се извършват преизчисления при съставяне на първите отчети по НСС съгласно т.2.6.6. от СС 42 (при бизнес комбинации, осъществени преди датата на преминаване, сделки с плащане на базата на акции, уредени преди датата на преминаване, справедлива стойност или преоценка може да се използва като приета стойност, кумулативните курсови разлики от чуждестранни дейности в чуждестранна валута се приемат за нула, инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия, договори за концесия, сключени преди датата на преминаване и други).

- При невъзможност за извършване на преизчисления или корекции съгласно изискванията на стандарта, СС 42 трябва да се приложи за най-ранния период, за който това е практически изпълнимо и трябва да се оповестят данните, за които няма сравнителна информация.

Преминаването от МСФО към НСС и неговото отражение върху финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на предприятията следва да бъдат оповестени. Оповестяването включва:

- Описание на всяка промяна в счетоводната политика;

-  Описание на промяната в собствения капитал (определен съгласно предходната счетоводна база и определен съгласно СС 42) към две дати: към датата на преминаване към НСС и към датата на послените финансови отчети, съставени в съответствие с МСФО;

-  Описание на промяната в печалбата или загубата между последните финансови отчети в съответствие с МСФО и съгласно СС 42 за същия период;

В случай на корекция на грешки, допуснати при прилагането на МСФО, те следва да се разграничат от промените в резултат на промяната на счетоводната база

-------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар