Приети са промените в Кодекса на труда, с които се регулира работата от разстояние

На 14.03 бяха приети окончателно промените в Кодекса на труда, с които се регулира работата от разстояние.

С измененията се уреждат основно условията за дистанционна работа.

Въвежда се т.нар. право на изключване, което дава право на работника или служителя, извършващ работа от разстояние, да не отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и седмичната почивка.

Предвижда се в трудовия договор да бъде определено мястото на работа от разстояние. По този начин се обезпечава сигурността за страните по трудовото правоотношение и има възможност за работодателя да осъществява контрол на изпълнението на възложената работа.

С трудовия договор може да се уговаря повече от едно място за работа, а работодателят може да промени трудовото място за не повече от 30 работни дни годишно по писмено искане на работника при условия, определени в трудовия договор или по вътрешни правила в предприятието.

Мястото и характерът на работата от разстояние, условията и редът за осъществяването ѝ се определят в индивидуалния трудов договор. С него или с вътрешни актове на работодателя се приемат правила, чрез които се определят редът за възлагане и отчитане на работата от разстояние, както и съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, сам организира своето работно време, така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят е в комуникационна връзка с трети лица. Действително отработеното време може да се отчита и чрез автоматизирана система за отчитане на работното време. Работодателят е длъжен при поискване да предостави достъп до данните в системата.

Когато се използва информационна система за алгоритмично управление на работата от разстояние, работодателят осигурява на служителя писмена информация относно начина на вземане на решенията. По писмено искане на работника работодателят или определено от него длъжностно лице е длъжен да провери решението на системата за алгоритмично управление и да уведоми работника или служителя за окончателното решение.

Депутатите решиха също работещите дистанционно да предоставят на работодателя писмена информация за характеристиките на осигуреното от него работно място за трудова дейност. От своя страна работодателят е длъжен да гарантира, че местата за дистанционна работа отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

При злополука служителят е длъжен незабавно да уведоми работодателя, непосредствения ръководител или друго упълномощено по предварително уговорени ред и начин.

Отговорността на работодателя при злополука или смърт на работника може да се намали, когато пострадалият е допринесъл за трудовата злополука, като е допуснал груба небрежност или не е пазил предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

източник https://www.bta.bg


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар