Прекъсват ли неработните дни временната неработоспособност?

Прекъсват ли неработните дни временната неработоспособност?

Неработните дни НЕ прекъсват временната неработоспособност. Ако болн. лист свършва в петък и в понеделник лицето не се е възстановило, новият болничен ще се издаде от събота, ако диагнозата е същата и има връзка с предното заболяване.

Нормативна уредба:

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Чл. 6 (5)  Неработните дни, както и ползването на друг законоустановен отпуск не прекъсват временната неработоспособност. Прекъсване на временната неработоспособност се допуска само когато лицето се е явило на работа със съгласието на органа, разрешил отпуска по болест (лекуващият лекар, ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК). Това обстоятелство се отразява съответно в амбулаторен лист (АЛ), медицински протокол на ЛКК или експертно решение по реда на правилника по чл. 109 от Закона за здравето (ЗЗ).

Чл. 13. (1) Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. В посочените 14 дни, съответно 40 дни, не се включват дните за временна неработоспособност поради карантина.

 

От сайта на НОИ

Въпрос: Прекъсват ли почивните и празничните дни временната неработоспособност?

Отговор:
В разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от Наредбата за медицинската експертиза е регламентирано, че неработните дни, както и ползването на друг законоустановен отпуск, не прекъсват временната неработоспособност. Прекъсване на временната неработоспособност се допуска само когато лицето се е явило на работа със съгласието на органа, разрешил отпуска по болест (лекуващият лекар, ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК). Това обстоятелство се отразява съответно в амбулаторен лист, медицински протокол на ЛКК или експертно решение по реда на правилника по чл. 109 от Закона за здравето (ЗЗ).

Необходимо е да се има предвид, че цитираната разпоредба регламентира компетентността на здравните органи за издаване на болнични листове. От посочената разпоредба следва, че е налице нарушение на чл. 13, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, когато са издадени два болнични листове за временна неработоспособност, по единия от които отпускът изтича непосредствено преди почивните или празничните дни, или другия законоустановен отпуск, а по другия болничен лист, макар и първичен, започва непосредствено след тях и сборът от дните в отпуск е повече от 14 дни.

Обръщаме внимание, че дните за временна неработоспособност поради карантина не се включват в 14-те дни непрекъснат отпуск по болест, разрешен еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина.

Неправилно е издаден и болничен лист след празничен или почивен ден, когато преди този ден лицето е било във временна неработоспособност със същата диагноза и съответният празничен/почивен ден не е включен в болничния лист.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар