Прекратяване на трудовия договор на основание чл.331 от Кодекса на труда

гост-автор: Боряна Георгиева

От  01.01.2018 г в  изброяването по чл. 54б, ал. 3 от КСО на основания за прекратяване на осигуряването по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител и по други специални закони, при които паричното обезщетение за безработица се изплаща за срок 4 месеца и е в минимален размер, се допълни и  чл. 331 от КТ и аналогичният му чл. 107а от ЗДСл.

Прекратяването на основание чл.331 от Кодекса на труда си остава предпочитано освобождаване от страна на работодателя и на работника.

Какво трябва да знаем за него?

Чл. 331. (1) Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.

(2) Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.

(3) Ако обезщетението по ал. 2 не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.

 

Особености

- Основанието чл.331 е самостоятелно основание за прекратяване на трудовия договор. То е различно от прекратяването с предизвестие/чл.328 от Кодекса на труда/ и прекратяването без предизвестие /чл.325 от Кодекса на труда/

- Това основание се прилага както за основен, така и за допълнителен договор. Прилага се и при безсрочен и при срочен договор.

- Негова характерна черта е,че предложението може да бъде отправено само от страна на работодателя, но работникът може да вземе отношение по него.

- Предложението за прекратяване на основание чл.331 от Кодекса на труда съдържа основно два реквизита –

- датата на прекратяване
- предложените заплати

За да се счита предложението за прието трябва да бъде постигнато взаимно съгласие и по двата реквизита

- Законодателят предвижда категорично изискване съгласно чл.331 ал.3 от Кодекса на труда договореното обезщетение да бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, а не от датата на приемане на предложението.

- Ограничение в датата на предложение и датата на прекратяване която я следва няма, но е важно да е спазена последователността и периода да бъде все пак допустим

Пример:

Не е издържано законово предложение с дата 01.01.2018г.,  в което работодателят предлага договорът да бъде прекратен от 10.12.2017г  - т.е в предходен период

Законово издържано,но все неудобно и за двете страни с оглед на бъдещи промени на обстоятелствата е предложение, в което работодателят предлага договорът да бъде прекратен например след 5 години

 

В какво се състои удобството на този начин на прекратяване?

- За работника това е най-вече сумата на обезщетението, което ще получи при прекратяване.Тук законодателят е заложил едно ограничение в минималното обезщетение за получаване и то е минимум четири брутни заплати на служителя.

- Преди промените, заложени с Държавен Вестник  брой : 99 от 12.12.2017г с обнародването на Закона за бюджета на ДОО за 2018г., служителите с прекратени трудови правоотношения на основание чл.331 от КТ имаха право на т.нар пълна борса.

- За работодателя решението да избере чл.331 като начини на прекратяване са много. На първо място по този начин се избягва да се посочи причина за прекратяването.

-  Не съществува риск и от съдебен спор, тъй като прекратяването е със съгласието на работника. Като цяло това е сигурно прекратяване и не носи риск за работодателя дори при прекратяване на безсрочни правоотношения на лица, ползващи закрила по чл.333 от КТ.

 

-------------------

Боряна Георгиева е Специалист ТРЗ,основател на Група на практикуващи ТРЗ и ЛС във Фейсбук

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

13 Коментари

 1. Avatar
  Светослава Паспалева 2020-06-16 14:46:38

  Здравейте, прекратяването на трудовите взаимоотношения по този член, дава ли право да се отиде на борсата и при какви условия? Благодаря ви.

 2. Avatar
  Живка Пенева 2020-03-17 20:46:02

  Ако бъда освободена по този член, мога ли да заведа дело за обезщетение поради трудова злополука?

 3. Avatar
  Неда 2019-11-23 11:53:56

  Имаме ли право на 60% борса

 4. Avatar
  Дженка 2019-07-30 12:28:06

  Ще имам ли право на 60%борса

 5. Avatar
  Йордан 2018-10-30 22:04:59

  \\\"Преди промените, заложени с Държавен Вестник брой : 99 от 12.12.2017г с обнародването на Закона за бюджета на ДОО за 2018г., служителите с прекратени трудови правоотношения на основание чл.331 от КТ имаха право на т.нар пълна борса.\\\"

  А след тези промени как стои въпросът с т.нар пълна борса? За какъв период от време работникът има право да получава обещетение от борсата?

 6. Avatar
  Вики 2018-09-18 15:59:51

  Обезщетението в какъв еазмер ще е, ако минималната работна заплата се е променила? Това, което е в договора (то е по-малко от настоящата мин заплата) или размеа на настоящата мин заплата?

 7. Avatar
  Валентина 2018-08-11 19:13:50

  Здравейте, а по член 331 кой дължи данъка в размер на 10%. Работодателят или работник?

 8. Avatar
  Деян 2018-07-24 09:48:41

  Здравейте,
  Как стой въпроса с неползвания годишен отпуск при прилагане на този член- изплаща се в размер до обезщетяване за десет дни ли?
  А може ли да се ползва платен отпуск на новата работа или следва да мине някакъв период?

 9. Avatar
  Ася 2018-06-05 21:58:23

  Здравейте, при прекратяване на трудовите отношения по чл. 331 работодателя длъжен ли е да плати не ползвания годишен отпуск.

 10. Avatar
  Dobrinova 2018-05-16 10:14:11

  Validno li e za rabote6ti pensioneri

 11. Avatar
  Мариета 2018-04-05 12:28:50

  Обезщетението облага ли се с данък?

 12. Avatar
  accountingnews.bg 2018-03-30 16:54:39

  Да трябва. Едното е обезщетение, а другото възнаграждение и двете нямат нищо общо

 13. Avatar
  Ваня 2018-03-29 23:09:11

  Здравейте, ако служителят подпише предложение за прекратяване по чл.331, което включва 5 заплати, следва ли да получи и заплата за изработените от него дни? Последен работен ден 9ти март. Трябва ли да получи и заплата за тези дни в март?

Напиши коментар