Предстоящи промени в Наредбата № 6, касаеща условията за даване на разрешения за работа на лица под 18 години

На страницата на МТСП е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години .

Предложените промени са три, но значително улесняват процедурата по наемане на работа на лица под 18 години

 

 • Въвежда се възможност за подаване  по електронен път на молбата за получаване на разрешение за постъпване на работа на лице по д 18 години

 

Нов текст

 „(1) За всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в деловодството на териториалната дирекция "Инспекция по труда" или по електронен път, при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис, молба за получаване на разрешение за постъпване на работа, като прилага следните документи:

1. описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години;

2. резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;

3. осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;

4. медицинско заключение по  чл. 12, ал. 2  ;

5. разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.“

 

Стар текст

Чл. 16. (1) За всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в териториалната дирекция "Инспекция по труда" молба за получаване на разрешение за постъпване на работа, като прилага следните документи:

1. описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години;

2. резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;

3. осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;

4. медицинско заключение по чл. 12, ал. 2;

5. разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.

 

 • Писмено уведомяване при непълноти и нередности до 5 дни от дата на подаване на документите

 

Създава се нова ал. 2:

„(2)При непълнота и при нередовност на документите по ал. 1 директорът на съответната териториална дирекция "Инспекция по труда" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 5 дни от датата на подаване на молбата писмено уведомява подателя за констатирани непълноти и нередовности на документите, като с уведомлението определя срок, не по-кратък от 5 дни, за отстраняването им.“

 

 • Двойно по-кратък срок за даването на разрешение от ТД Инспекция по труда

 

Стар текст

(2) Териториалната дирекция "Инспекция по труда" се произнася по молбата в 15-дневен срок

Нов текст

Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3)Директорът на териториалната дирекция "Инспекция по труда" или упълномощеното от него длъжностно лице се произнася по молбата в 7-дневен срок от подаването й или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-13 20:42:10

  Според нас няма пречка /щом като изрично не е забранено/ да работи по този начин, стига да не нарушава правилата по КТ, а именно:7 часов ( или по-малко ) работен ден и без право на нощен труд,

 2. Avatar
  Смилена Владимирова 2017-08-13 13:54:32

  Здравейте! Не намирам никъде информация за почивните дни на лица под 18 г. Пише, че максималният брой часове не трябва да надвишава 35 в рамките на една седмица т.е. лицата под 18 г. трябва да работят на 5-дневена работна седмица, но не става ясно дали събота и неделя са задължителни почивни дни или има вариант да почиват през седмицата, а в събота и неделя да работят??

Напиши коментар