Предстоящи промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

На страницата на Министерството на труда и социалната политика са публикувани за обсъждане проектите за промяна на осемте наредби, касаещи прилагането на Кодекса за социално осигуряване.

Сред тях е Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановления № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

Кое е най-важното:    

  • Със създадената ал. 10 на чл. 1 се определя начинът, по който се формира минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, в съответствие с новата ал. 17 на чл. 6 от КСО (в сила от 01.01.2017 г.).

Създава се ал. 10:

„(10) Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сбора от минималната работна заплата, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. Когато отработените и други часове с  осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са по-малко или повече от договореното работно време, минималният месечен размер на осигурителния доход е по-малък или по-голям от определения. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като сборът от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сборът от минималната работна заплата, се раздели на законоустановените работни часове за периода на сумираното изчисляване на работното време и получената сума се умножи по броя на отработените  и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето.“

 

  • С приети промени, в сила от 01.01.2016 г., в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се създава възможност за работодателя да избере да облага с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на ЗКПО. В този случай доходите в натура не се включват в облагаемия доход на отделното физическо лице.
    С оглед да не се повиши общата данъчно-осигурителна тежест за работодателите, с изменението в чл. 2, ал. 4 се предлага тези доходи в натура да бъдат изключени и от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски

     

Създава се нова ал. 4:

„(4) Осигурителните вноски не се изчисляват и внасят и върху доходите от трудова дейност, получени под формата на разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако осигурителят е направил избор по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица да облага тези разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.“.

 Осигурител, който до датата на обнародване на това постановление в „Държавен вестник“ е начислявал осигурителни вноски върху доходи от трудова дейност, получени под формата на разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, може да прилага чл. 2, ал. 4 от датата на обнародване на постановлението.

 

  • С предложените изменения в чл. 3, ал. 2 от наредбата се облекчават задължените лица при попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Промените са във връзка с променените указания за попълване на таблиците към нея.

 

  • Във връзка с приети през 2016 г. промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и др. се предлагат промени и разпоредбите на чл. 1 от наредбата, които препращат към новите или изменени текстове на тези закони.

 

Предлага се промените в наредбата да влязат в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на чл. 2, ал. 4, който влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар