Предстоящи промени в ЗМИП - някои субекти отпадат от задълженето да следят за пране на пари

В Портала за обществени консултации  е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С предложените промени някои субекти отпадат от задълженето да следят за пране на пари.

От Мотивите към Законопроекта:

Категориите задължени субекти, попадащи в обхвата на чл. 4 от ЗМИП, които с настоящия проект на закон се предлага да отпаднат, могат да бъдат обособени в три групи.

Първата група включва лица, които не са свързани с установени рискови събития в доклада за Националната оценка на риска (НОР), като професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа и пазарни оператори и/или регулирани пазари.

Втората група включва лица, по отношение на които са въведени други механизми в законодателството за предоставяне на информация по реда и условията на ЗМИП, като органите на Националната агенция за приходите и митническите органи, които могат да прилагат чл. 88 от ЗМИП и чл. 9, ал. 6 от ЗМФТ.

Третата група включва лица, чиято дейност е свързана с установени рискови събития в доклада за НОР, но на вида и естеството на заплахата и механизма за използване на уязвимостта за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма следва да се противодейства не чрез задължаването им да прилагат мерките по чл. 3 от ЗМИП, а по друг подходящ и поефективен начин чрез отчитане на завишеното ниво на риск при прилагане на ЗМИП и другите нормативни актове, които регулират съответната дейност. Тази група включва търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори.

По отношение на професионалните спортни клубове следва да се отбележи, че в наднационалната оценка на риска от изпиране на пари професионалният футбол е идентифициран като нов сектор, изложен на рискове от изпиране на пари. Последното обуславя предложението за преформулиране на тази категория, като приложното й поле се ограничи до професионални футболни клубове.

Със законопроекта се въвеждат в националното законодателство и измененията на Директива (ЕС) 2015/849, направени с Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар