Предстояща промяна в еднодневните трудови договори по чл.114а от Кодекса на труда

автор: Ваня Иванова


Три години след прилагането на еднодневните трудови договори по чл. 114а ал. 1 от КТ е трудно да се определи конкретната полза от тях.

До сега беше регламентирано, че този трудов договор не може да се сключи за по-малко от 8 часа /дължи се мин. възнаграждение за 8 часа/, а много често се работеше за 4-5 часа, дори по-малко.

За днес 04.05 е предвидено в Народното събрание второ гласуване на корекции в чл. 114а, ал. 4.от КТ , според които продължителността на работното време на този тип договори може да е 4 или 8 часа.

В мотивите към законопроекта е записано, че

....при определяне на възможност за работа на 4 или 8 часа ще може коректно да се изчисляват и дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, което ще отговаря на реално отработено време и положен труд.
Това ще подпомогне земеделските стопани при наемането на неквалифицирана работна ръка по време на кампаниите по обработка и прибиране на земеделска продукция.

Отчетен е фактът, че за кратък период от време множество земеделски стопани наемат едни и същи работници през активния земеделски сезон за преобладаващо ръчна работа. Освен това, характерът на селскостопанската работа не позволява да се извършват определени дейности в продължение на цял работен ден, напр. при прибиране на реколтата от розов цвят и лавандула.

Еднодневният трудов договор с възможност за работа на 4 часа ще допринесе за максимална мобилност на големи групи работници, които в рамките на един или няколко дни, да започват и приключват дейностите по ръчна обработка и прибиране на земеделска продукция при един работодател, а след това да се насочват към следващ работодател, който има необходимост да ги наеме.

 

Правила и особености при сключване

Правната уредба на този вид трудови договори упомената в чл. 114а от Кодекса на труда и в Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

По-важните особености са:

 • Работодателят следва да бъде регистриран земеделски стопанин.
 • С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година.
   
 • Трудовият договор може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност "Растениевъдство" - само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.
   
 • При сключването и прекратяването на еднодневните трудови договори не се прилага редът за вписване на трудовите договори в ТД на НАП, не се изготвят и не се връчват на работниците длъжностни характеристики
   
 • Тези договори не се прекратяват с отделна заповед и не се оформя трудова книжка
   
 • За да е валидно сключен, следва да съответства по форма и съдържание на утвърдения образец с Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труд.
   
 • Трудовото възнаграждение е в размер не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за дейността
   
 • Трудовите договори трябва предварително да бъдат заверени от Дирекция Инспекция по труда по местонахождение на земеделския имот.
   
 • Заверката на образците се извършва срещу представени от работодателя – регистриран земеделски стопанин платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски, регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция „Земеделие” и справка по чл. 5, ал. 7 от Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
   
 • Не е допустимо преди заверката в Трудовия договор да се вписват данни за работника, както и да се премахват клаузи от образеца на трудовия договор. Допуска се да бъдат попълнени на машинаобразците на договора в частта, съдържаща данни за работодателя и в частта, включваща предмета на договора
   
 • Времето, отработено по този договор, не се зачита за трудов стаж. Тези работници се осигуряват във фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест”, за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и за здравно осигуряване в НЗОК.
   
 • За тези лица се подава Д1 с вид осигурен 97, като се посочва ден на прекъсване и заповане на осигуряването.
   
 • За внесените осиг. вноски следва да се подаде Д6
   
 • Всеки ден, в който работниците се наемат на работа по този ред, се сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят.
   
 • Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка, неразделна част от образеца на трудовия договор, в края на работния ден
   
 • Работодателите – регистрирани земеделски стопани могат да използват образците на трудови договори до края на календарната година, за която са заверени от съответната дирекция „Инспекция по труда
   
 • Осигурителните вноски се внасят в компетентната ТД на НАП, авансово, преди сключване на трудовия договор. Авансово внесените осигурителни вноски е условие за заверката на образците на трудовите договори по чл.114а от КТ, от длъжностно лице в съответната дирекция „Инспекция по труда.
   
 • Неизползваните образци на трудови договори могат да се върнат лично от работодателя или чрез упълномощено от него лице до края на календарната година в дирекцията „Инспекция по труда“, в която са получени в оригинал по два екземпляра за договор, всеки от които носи Уникален идентификационен номер и печат на съответната Д ИТ.  При връщане на образци приемащото ги длъжностно лице издава Протокол, един екземпляр от който се връчва на подателя.
   

Висящи проблеми:
 

 • Използването на много хора в пиковите моменти предполага всеки ден да се пишат стотици договори, което не намаля бумащината, а напротив увеличава я.
 • Този вид договор позволява на наетите да запазят правата си на социално подпомагане и осигуряване, но много от наетите лица не искат да подписват , защото се страхуват,че ще ги изгубят

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар