Предстои една от най-големите и фундаментални реформи на ДДС

Европейската комисия възнамерява да промени ДДС правилата за търговия в ЕС, с цел предотвратяване на данъчните измами и административно улесняване на бизнеса.

Европейската комисия планира цялостна промяна на правилата за вътреобщностни доставки на стоки с цел въвеждане на нови правила, които по-ефективно да противодействат на ДДС измамите. Общо всяка година се губят над 150 милиарда евро приходи от ДДС, а това означава по-малко средства, които държавите членки да влагат в изграждане на училища, инфраструктура и здравеопазване. Изчислено е, че приблизително 50 милиарда евро от тази сума — или 100 EUR на гражданин от ЕС всяка година — се губят в резултат на презгранични измами с ДДС. Възможно е тези средства да се използват за финансиране на престъпни организации, включително тероризъм. Благодарение на предложената реформа се очаква тази сума да намалее с 80 %

Години наред, основното средство,  прилагано за преодоляване на този проблем беше разширяване обхвата на механизма за обратно начисляване на ДДС.

При въвеждането си, ДДС беше определян като най-сериозната финансова и фискална иновация на 20 век. Въпреки това, Европейската комисия признава факта, че сега съществуващата система на ДДС не успява да отговори на предизвикателствата на 21 век, затруднявайки се да обхване днешната глобална, дигитална и мобилна икономика. Правилата, които прилагаме в момента, бяха въведени през 1993 г. като преходна система, която очевидно е податлива на ДДС измами в неприемлив мащаб и се оказва много сложна за търговци, които извършват дейност извън националните си граници.

Поради това, Комисията наскоро обяви плановете си за преминаване към т.н. „окончателна система” (definitive system) на ЕС за ДДС, която ще бъде базирана на т. н. "принцип на облагане при местоназначението" (destination principle). Това означава, че сегашната система на ДДС ще бъде съществено променена. Съгласно настоящата система вътреобщностните доставки са с нулева ставка (освободени с право на приспадане на ДДС) и транзакцията следва да бъде самообложена с ДДС от получателя, осигурявайки лесна възможност за некоректни данъкоплатци да изчезнат без да внесат дължимия ДСС в бюджета.

 

Какви промени се предвиждат:

Разширяване на т.н. „обслужване на едно гише“ ('One Stop Shop').

За да се минимизират възможностите за ДДС измами се предвижда, когато търговците доставят стоки на други данъчно задължени лица в рамките на ЕС, доставчикът да начисли на получателя си (чуждестранния) ДДС на държавата-членка, в която получателят получава стоките. След това,  този чуждестранен ДДС ще бъде събран от националните данъчни органи на доставчика и предаден на чуждестранните данъчни власти. За целта се предвижда изграждане на съвместна електронна система, която да обслужва този механизъм.

Към настоящия момент подобни правила се прилагат за  доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път. Целта им е да улеснят доставчика и да му спестят необходимостта да се регистрира във всяка юрисдикция, в която оперира.


Според Комисията ще бъде по-лесно за компаниите, които извършват трансгранични продажби, да се справят със своите задължения по ДДС благодарение на т.н. "обслужване на едно гише" (“One-Stop Shop”). Освен това, търговците ще могат да подават декларации и да плащат, като използват един онлайн портал на своя език и съгласно правилата и процедурите, съществуващи в собствената им страна.

Предложенията на Комисията не засягат правилата за доставките на стоки до данъчно незадължени лица, нито засягат правилата за доставка на услуги до данъчно задължено лице.

Преходен режим

Комисията очаква предложената промяна да намали с 80% измамите с ДДС. Предлага се окончателният режим да бъде въведен през 2022 г., като през 2019 г. ще бъдат въведени редица "бързи решения". Тези бързи поправки включват:

- опростяване на правилата относно продажбите на стоки, съхранявани в друга държава-членка;
- опростяване на тристранните операции;
- нови хармонизирани правила за доказване на трансграничен превоз на стоки;
- пояснение, че в допълнение към доказателството за транспортиране е необходим и ДДС номер на получателя.

Понастоящем не са предоставени допълнителни подробности относно тези "бързи решения", с изключение на това, че само "първите три от тях" ще бъдат на разположение на „Сертифицирани данъчно задължени лица“ („Certified Taxable Person“), които ще се ползват от редица предимства, които няма да са на разположение на другите данъкоплатци.

"Сертифицирани данъчнозадължени лица" е нова категория данъчнозадължени лица, която се създава по модел на съществуващата концепция за Одобрени икономически оператори (ОИО - Approved Economic Operator - AEO) по Митнически кодекс на Съюза.
 

Предвижда се допълнително опростяване на правилата за фактуриране, което следва да позволи на търговците да прилагат своите национални правила при трансгранични транзакции.

 

Проблеми, които новите предложения не разрешават категорично

Обещано е опростяване на правилата за тристранни операции. Това звучи добре, но може и да не доведе до очаквания ефект. Следва да се има предвид, че правилата за тристранни операции бяха въведени през 1993 г., в първоначалното предложение за вътреобщностни доставки не беше включва никаква разпоредба за сделки между повече от две страни. Това заплашваше да доведе до голям брой ДДС регистрации в различни страни членки на Европейски съюз, тъй като международната търговия често се осъществява чрез агенти и комисионери, които се третират като купувач и продавач в системата на ДДС. В резултат на това бе въведена сега съществуващата уредба за система от сделки в три държави членки. Тази система се прилага вече 25 години, но все още не се предвижда така необходимото "опростяване" за сделки, включващи данъчно задължени лица от четири, пет или повече държави членки, въпреки че практическата необходимост от това отдаван е налице.

Друг недостатък е, че предложението претендира да бъде цялостен подход към измамите с ДДС (поне така твърди Брюксел), но предложените мерки се прилагат само за вътреобщностни доставки на стоки между данъчно задължени лица. Предложението за реформа не споменава никакви мерки за услугите, като причината едва ли е, че сега популярните схеми за измами не минават през доставки на услуги. Предложението не уточнява защо доставките на услуги и стоки трябва да бъдат третирани по различен начин по отношение на мястото на изпълнение или отчитането на данъка, като и двете се придържат към принципа на облагане при местоназначението (destination principle).

 

В свое съобщение за медиите от 30 ноември 2017 r. Европейската комисия представи нови средства, с помощта на които системата на ЕС за данъка върху добавената стойност (ДДС) да стане по-устойчива на измами и да се затворят „вратичките“, които могат да доведат до широкомащабни измами с ДДС.

Целта на новите правила е да се изгради доверие между държавите членки, така че те да си обменят повече информация, и да се насърчи сътрудничеството между националните данъчни органи и правоприлагащите органи.

Какви законодателни  предложения ще бъдат предадени на Европейския парламент за консултация и на Съвета — за приемане:

  • Засилване на сътрудничеството между държавите членки: понякога са необходими само няколко минути, за да се извърши измама с ДДС, поради което държавите членки трябва да разполагат с необходимите инструменти за незабавно действие. Днешното предложение предвижда в Еврофиск — съществуващата мрежа от експерти в ЕС за борба с измамите — да се въведе онлайн система за обмен на информация. Системата ще даде възможност на държавите членки да обработват, анализират и проверяват данните за трансграничната дейност, за да може рискът да бъде оценен възможно най-бързо и най-точно. За да могат държавите членки да проверяват по-добре трансграничните доставки, служители от два или повече национални данъчни органа ще могат да извършват съвместни данъчни проверки, което е от особено значение при измами в сектора на електронната търговия. Еврофиск получава нови правомощия за координиране на трансграничните разследвания.
 
  • Работа с правоприлагащите органи: новите мерки предвиждат нови форми на комуникация и обмен на информация между данъчните власти и европейските правоприлагащи органи (OLAF, Европол и новосъздадената Европейска прокуратура) във връзка с трансгранични дейности, за които има съмнение, че водят до измами с ДДС. Сътрудничеството с европейските органи ще позволи събраната от националните органи информация да бъде сверявана спрямо записите в базите данни за съдимост и друга информация, съхранявана от Европол и OLAF, с цел да се установят действителните извършители на измами и техните мрежи.
 
  • Обмен на важна информация относно вноса от страни извън ЕС: обменът на информация между данъчните и митническите органи ще бъде допълнително подобрен по отношение на определени митнически режими, които понастоящем благоприятстват измамите с ДДС. По силата на специален режим стоки, които пристигат от страни извън ЕС, с крайно местоназначение в една държава членка, могат да влязат в ЕС през друга държава членка, преминавайки транзитно през нея и без за тях да се заплаща ДДС, тъй като данъкът се начислява, когато стоките стигнат до крайното си местоназначение. Тази особеност на системата на ДДС има за цел да улесни търговията за почтените фирми, но може да се злоупотреби с нея с цел отклоняване на стоки към черния пазар и заобикаляне на плащането на ДДС. Съгласно новите правила данъчните и митническите органи във всички държави членки ще си сътрудничат по-активно, като си обменят информация за стоките, влизащи в ЕС.
 
  • Обмен на информация за автомобили: при търговията с автомобили също понякога се извършват измами поради разликата в начина, по който ДДС се начислява за нови и за употребявани автомобили. Нови или сравнително нови автомобили, при които цялата сума е облагаема, могат да бъдат продадени като употребявани стоки, за които ДДС се начислява само върху маржа на печалбата. Затова служителите на Еврофиск ще получат достъп и до данните за регистрация на автомобили от други държави членки.

Със сигурност предложението на Комисията е смело, но остава да се види как това ще  бъде изпълнено от различните държави членки и как ще се отрази на бизнеса!

--------------------

Използвани източници:

1.  International VAT Monitor; Michael van de Leur. ,European Union ;New EU Proposal to Change Cross-Border B2B VAT Rules

Michael van de Leur Vol. 28  Issue: International VAT Monitor, 2017 (Volume 28), No. 6

2. https://ec.europa.eu/commission/index_en

 

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар