Предложени са за обществено обсъждане промени в Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

В  Портала за обществени консултации strategy.bg е моместен за обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

С проекта се предлагат промени, с които се създава възможност за събиране на информация относно командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги и за основанието за прекратяване на трудовия договор. Предлага усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на съдържанието на информацията, която се предоставя от работодателя в уведомлението за регистрация на трудовия договор, което се изпраща до НАП.

Промените имат за цел да:

- оптимизиране на процеса по отпускане на парични обезщетения за безработица;

- гарантират трудовите и осигурителните права на работниците и служителите при прекратяване на трудовите правоотношения и при командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги;

- подобрят контролната дейност, осъществявана от компетентните институции при командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги;

- намалят административната тежест за осигурените лица, които желаят отпускане на парични обезщетения за безработица.

Прочети повече в мотивите ТУК


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

  1. Avatar
    Веселин 2021-02-24 14:50:59

    Само не разбирам защо всички промени не се правят до 01.01 на съответната година. От началото на 2021г. няма два месеца вече 2 актуализации на софтуера за труд и работна заплата. Явно ще има и трета. А НОИ сигурно ще ни сюрпрозират по средата на година и с промяна на някой документ за обезщетенията. Това е всяка година!

  2. Avatar
    Petrova 2021-01-26 13:37:43

    Моят коментар е свързан с прекратяване на изплащането на парично обезщетение от НОИ. Бях назначена на работа, като уведмлението за регистрация на трудов договор е подадено към НАП в деня на склюване на договора, в случая 22.12.2020. Но според уговорката с работодателя в договора е посочена дата на постъпване на работа 05.01.2021 г. Когато реално започнах работа, установих че НОИ са издали разпореждане за прекратяване на изплащането на обезщетение преди аз да съм ги уведомила, на база на регистрацията на уведомлението. Но тъй като датата на сключване на трудовия договор е различна от датата на започване на работа, мисля че бях несправедливо ощетена с лишаване от обезщетение за 6 работни дни.

Напиши коментар