Предложение на ЕС за 4 месеца допълнителен отпуск за отглеждане на дете

Европейската комисия предлага нова директива за съвместяване и балансиране на личния и професионалния живот. Тя предстои да бъде обсъдена по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В доклад на Европарламента по въпроса се казва, че въпреки значителния напредък за някои социални групи, от 2011 г. се наблюдава обща тенденция на спад в сферата на равновесието между професионалния и личния живот.

Балансирането на професионалния и личния живот на работещите семейства допринася за повишаване на качеството на живот на отделните лица. Това е мярка, която засяга не само недостатъчната подкрепа за кариерното  развитие на жените, но и тяхното неравностойно третиране на пазара на труда. Освен това насърчава укрепването на ролята на мъжете като полагащи грижи в семейството, като по този начин се насърчава равенството между половете.

Разликата в заетостта между половете на пазара на труда засяга най-вече жените, които са много по-склонни да работят на непълно работно време поради грижите, които следва да полагат за гледането на децата си. Това води до разлика в заплащането на жените и мъжете, което рискува да се превърне в пенсионна разлика между половете и прави жените по-уязвими към социално изключване и бедност. 

През 2015 г.. Европейската комисия се ангажира да въведе пакет за равновесие между професионалния и личния живот, наречен "инициатива за нов старт". Инициативата е тясно свързана и с прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права, насочени към равенството между половете, равните възможности, равновесието на работното място, грижите за децата и подкрепата за децата и дългосрочните грижи.

Понастоящем има няколко законодателни акта на ЕС, които допринасят за установяването на по-добро равновесие между професионалния и личния живот в държавите-членки, като двете най-важни са Директивата за отпуск по майчинство и Директивата за родителския отпуск.

Директивата за отпуск по майчинство от 1992 г. определя минималния период за отпуск по майчинство на 14 седмици, с два седмици задължителен отпуск преди и / или след раждане и подходяща надбавка, която е предмет на националното законодателство. 

Директивата за родителския отпуск, приета на 18 юни 2009 определя минималните изисквания за родителски отпуск за мъже и жени и защита на тяхната заетост. Основните елементи на тази директива са: работниците имат право на родителски отпуск при раждане или осиновяване на дете; работниците мъже и жени получават равно третиране, независимо от техния вид трудов договор; родителският отпуск трябва да се предостави най-малко четири месеца като индивидуално право на двамата родители

Какво се предлага:

  • Както майките, така и бащите да имат право на общо 4-месечен допълнителен платен отпуск, който да ползват на части докато детето навърши 12 години.
  • Гъвкави схеми на работа за родители на деца до 12 години
  • Отпуск за грижи за роднина – 5 дни годишно

В момента в България:

Страната ни, след Швеция, е с най-дълго платено майчинство в Европа - 2 години. Средно за ЕС то е около 14 седмици.

При раждане на дете бащата има право на 15 календарни дни отпуск, При осиновяване на дете до 5 години бащата също има право на 15 календарни дни отпуск

При осиновявяне на дете, навършило 2-годишна възраст при условията на пълно осиновяване,  не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст майката има право на 1 година платен отпуск

След използването на платения и неплатения отпуск за отглеждане на дете, всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

В интервю по БТВ, заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова каза, че целта на новото предложение е да даде повече гъвкави възможности и права на родителите, така че да се чувстват пълноценни и в семейния, и в професионалния живот
Предложеният допълнителен отпуск е съобразен с това, че много често има нужда родителите на деца в детската градина и началните класове да останат вкъщи. Пример за това са дървените и грипни ваканции у нас тази зима.

Обсъждането на новата директива ще е на 15-и март.

 

Източници:

https://ec.europa.eu/commission/index_en

https://www.btv.bg/

https://nova.bg/

Илюстрция: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар