Предвижда се подаването на документите за временна неработоспособност и майчинство да е само по електронен път

В портала за обществено обсъждане http://www.strategy.bg/ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Предлагана промяна е подаването на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете и на паричните помощи при инвалидност поради общо заболяване и при смърт на осигурено лице да става само по електронен път

Към момента действащите разпоредби от наредбата не предвиждат във всички случаи документите, необходими за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, да се подават по електронен път. Три са възможните начини за подаване на документи за изплащане на обезщетенията: на хартиен носител - до два документа, на електронен носител - до десет документа, а повече от десет документа се представят само по електронен път с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя.

В доклада към проекта е посочено, че по този начин ще се улеснят осигурителите/самоосигуряващите се лица при представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения в Националния осигурителен институт (НОИ) чрез подаването им по електронен път и ще се намали административната тежест за лицата

С предложените промени ще се разширят възможностите на осигурените лица, работили при ликвидиран осигурител и на лицата, които искат отпускане на помощ при инвалидност, да представят документи за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване, както и при промяна на обстоятелствата, не само на хартия, но и по електронен път с КЕП или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ на подателя.

Наследниците на починало лице също ще бъдат улеснени при необходимост от подаване на документи при промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на обезщетения и помощи, тъй като предложеното изменение на чл. 28 предвижда заявлението-декларация по образец съгласно приложение № 18 от наредбата да се подава и по електронен път с КЕП или с ПИК, издаден от НОИ.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар