Право на обезщетение за безработица когато лицето е ползвало над 30 работни дни неплатен отпуск през 2021г.

На страницата на Министерството на труда и социалната политика, в рубриката " Въпроси и отговори" е даден отговор на следния въпрос:

 

Въпрос:

Имам ли право на обезщетение за безработица, ако съм ползвал 75 дни неплатен отпуск през 2021г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

§ 4а. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дниползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

Отговор:

Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО или професионална пенсия по чл. 168 от КСО; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

В чл. 54, ал. 2 от КСО са регламентирани случаите, в които за осигурителен стаж при преценката на правото на парично обезщетение за безработица се зачитат определени периоди от време, за които не се внасят и не се дължат осигурителни вноски и през които не е извършвана реална трудова дейност.

Съгласно тази разпоредба за придобиване право на парично обезщетение за безработица се зачита времето на: платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст; на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година и времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
 Според чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

В § 4а, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците – ЗМДВИП (изм. – ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.), е предвидено, че през 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО, т.е. без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

Целта на тази разпоредба е да се запазят преди всичко правата на лицата във връзка с дългосрочните обезщетения от държавното обществено осигуряване, каквото е правото на пенсия, като зачетеният на това основание осигурителен стаж (който е над 30 работни дни в една календарна година) се взема предвид при пенсиониране, но не се взема предвид за придобиване правото на парично обезщетение за безработица.

С оглед на гореизложеното във Вашия случай на основание чл. 54а, ал. 2, т. 3 от КСО за осигурителен стаж при преценка на правото Ви на парично обезщетение за безработица ще се зачете времето на ползвания през 2021 г. неплатен отпуск, но само за периода до 30 работни дни.

Извършването на конкретна преценка на правото, размера и срока на паричното обезщетение е от компетентността на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ). За повече информация във връзка с Вашия случай можете да се обърнете към съответното ТП на НОИ


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар